Съобщение Печат
Енергийна ефективност - Общинска администрация

  Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0004-C01 за реализация на проект: „Повишаване на енергийната ефективност на публична общинска сграда: Общинска администрация гр. Пещера” на 30.10.2018 г. от 10:45 часа ще се проведе публично събитие „Рязане на лента“.