Съобщение Печат
Енергийна ефективност - Общинска администрация

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0004-C01 за реализация на проект: „Повишаване на енергийната ефективност на публична общинска сграда: Общинска администрация гр. Пещера” на 30.10.2018 г. от 16:00 часа ще се проведе публично събитие „Заключителна пресконференция“.