Съобщение Печат
Енергийна ефективност - ОДК

Мероприятие ‚Първа копка“ ОДК

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0007-C01 за реализация на проект: „ Повишаване на енергийна ефективност на публично общинска сграда: Общински детски комплекс ” на 30.05.2017г. от 15.45 часа се проведе официално мероприятие „Първа копка“ .