Съобщение Печат
Енергийна ефективност - ОДК

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0007-C01 за реализация на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на публично общинска сграда: Общински детски комплекс” на 30.07.2018 г. от 16:00 часа пред сградата на ул. „Георги Бенковски“ № 4 ще се проведе публично събитие „Рязане на лента“.