ОБЯВЛЕНИЕ по чл. 22 ал. 2 ЗМСМА Печат

ПО АДМ. Д. №130/2017г.- АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК Срещу Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ОТМЕНЯ  чл. 88, ал.1, т.10 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Пещера.

С Решение № 193 от 19.04.2017г. на Административен съд - Пазарджик, постановено по адм. дело 130/2017г.