ОБЯВЛЕНИЕ по чл. 22 ал. 2 ЗМСМА Печат

ПО АДМ ДЕЛО № 376/2017г. - АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК Срещу Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера.

ОТМЕНЯ се разпоредбата на чл.19, ал.8, във връзка с Глава IV - административно-наказателни разпоредби, чл.27, ал.2, т.6 и т.23 от Раздел I - такси за административно-технически услуги по устройство на територията, контрол по строителството и кадастър към тарифа по чл.3, ал.1  от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера.

С Решение № 457/ от 12.10.2017г. на Административен съд- Пазарджик, постановено по адм.дело № 376/2017г.

Решение № 457