ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 22, АЛ.2 ОТ ЗМСМА Печат

ПО АДМ ДЕЛО № 963/2017г. - АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК Срещу Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Пещера.

ОТМЕНЯ разпоредбите на чл.95, ал.3, чл.104, ал.3 и чл.113, ал.1, т.7 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Пещера.

С Решение № 68/ от 15.02.2018г. , влязло в сила на 27.01.2020г.на Административен съд- Пазарджик, постановено по адм.дело № 963/2017г.