НАРЕДБА за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Община Пещера Печат
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби

Приета с Решение №374/28.08.2009г. от ОбС Пещера
Изменена и допълнена с Решение № 556/25.06.2010г., изм. и доп. с Решение № 269/28.12.2012г., изм. и доп. с Решение № 306/27.02.2013г.на ОбС Пещера

 ОТМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 494/27.12.2013г. на ОбС Пещера

 

РАЗДЕЛ I Общи положения
Чл. 1. (1) С тази Наредба се определят условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението, контрол и отчитането на общинският бюджет и извънбюджетните сметки, както и взаимоотношенията с централния бюджет, оперативните програми на Европейския съюз, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, други общини, финансови институции и местната общност.
(2) Наредбата регламентира управлението на бюджетните и извънбюджетните средства при спазване принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност, икономичност, ефикасност и публичност.
Чл. 2. (1) Общинският бюджет е:
1. Самостоятелна финансова сметка за приходите и разходите на общината за една година – 01 януари до 31 декември ;
2. Документ за финансовата политика на общината;
3. Ръководство за оперативната дейност;
4.Средство за постигане на устойчиво развитие
(2) /изм. с Решение № 269/28.12.2012г./Общинският бюджет включва бюджета на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити и бюджетните сметки  на общината второстепенни и от по-ниска степен разпоредители.
(3) С общинският бюджет се осигуряват парични средства за финансиране на местни и делегирани от държавата дейности в интерес на местната общност. Делегираните от държавата дейности са дейностите по предоставяне на държавни публични услуги, до които населението трябва да има осигурен равностоен достъп в съответствие с действащото законодателство. Финансирането на местните и делегираните от държавата дейности се извършва от община Пещера в интерес на местната общност – населението и юридическите лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на общината при спазване на принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и публичност.
(4) Община Пещера е основна административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление – правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхната компетентност в областта на имуществото,общинските предприятия по ЗМСМА, ТЗ и ЗЛЗ, общинските финанси, местни данъци и такси, устройство и развитие на територията на общината и населените места в нея, образованието, здравеопазването, културата, благоустрояването и комуналните дейности, социалните услуги, опазване на околната среда, поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници, разкриване и проучване на археологическото наследство на територията на общината, развитието на спорта, отдиха и туризма. Община Пещера е със седалище гр. Пещера. Кметства към общината са с. Радилово и с. Капитан Димитриево. Орган на изпълнителната власт е кмета на общината. В своята дейност кметът се ръководи от закона, актовете на Общински съвет Пещера и предложенията и решенията на населението. Гражданите участват в управлението на Общинатаq както чрез избраните от тях органи на местно самоуправление, така и чрез публични обсъждания, референдуми, анкетни проучвания, пресконференции, кръгли маси, срещи с общности и други.
Чл. 3. /изм. и доп. с Решение № 269/28.12.2012г./

(1) Приходната част на общинския бюджет включва:
1. Собствени приходи от:
а) местни данъци, установени и определени със закон;
б) местни такси, установени със закон;
в) услуги и права, предоставяни от общината;
г) общинска собственост;
д) глоби и имуществени санкции;
е) лихви и неустойки;
ж) други постъпления.
2. /изм. и доп. с Решение № 269/28.12.2012г./Държавни трансфери под формата на:
а) субсидии;
б) субвенции;
в) /изм.  с Решение № 269/28.12.2012г./безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходи, в т.ч. за данък върху добавената стойност, до възстановяването им по одобрени проекти и програми, финансирани от Европейския съюз.
3. Трансфери между разпоредители с бюджетни кредити.
4. Дарения, като неусвоените до края на годината преминават като преходен остатък по бюджета за следващата година и се разпределят съгласно волята на дарителя.
(2) При формирането на приходната част на бюджета на общината, общинския съвет утвърждава постъпленията, на база подаден проект от кмета на общината, от:
1. Местни данъци;
2. Местни такси;
3. Предоставяните от общината услуги и права;
4. Управлението и разпореждането с общинско имущество;
5. Глоби и имуществени санкции;
6. Лихви, неустойки и други неданъчни приходи.
(З) /изм. и доп. с Решение № 269/28.12.2012г./Взаимоотношенията на общинският бюджет с републиканския бюджет се осъществяват чрез трансфери от централния бюджет, които включват:
1. Обща допълваща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности;
2. Обща изравнителна субсидия за местни дейности;
3. Целева субсидия за капиталови разходи, включително и за делегираните от държавата дейности;
4. Целева субсидия за провеждане на държавната политика за развитието на общините и за изпълнение на национални, регионални и международни програми и проекти и за съфинансиране по програми и проекти на Европейския съюз;
5. Финансови компенсации от държавата;
6. Субвенции;
7. /изм.  с Решение № 269/28.12.2012г./безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходи, в т.ч. за данък върху добавената стойност, до възстановяването им по одобрени проекти и програми, финансирани от Европейския съюз.
(4)/изм. и доп. с Решение № 269/28.12.2012г./ В разходната част на общинския бюджет се предвиждат бюджетни кредити за финансиране на текущи и капиталови разходи в местни и делегирани от държавата дейности, както и разходи за лихви, такси и комисионни по обслужването на общински дълг. Бюджетните кредити за текущи разходи осигуряват средствата за нормално осъществяване на дейностите, свързани с предоставянето на публични услуги. Бюджетните кредити за капиталови разходи осигуряват средствата за придобиване, реконструкция,основен ремонт на дълготрайни активи и придобиване на нематериални дълготрайни активи.
1. Делегираните от държавата дейности и стандартите за стойностната, количествената и качествената им оценка се определят съвместно от съответния министър, Националното сдружение на общините в Република България и министъра на финансите и се приемат с Решение на Министерския съвет. Стандартите служат за определяне на средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности. Размерът им се определя със Закона за държавния бюджет за съответната година.
2. С решение на Общинския съвет делегираните от държавата дейности могат да се до финансират и със средства от собствените приходи на общината и от обща изравнителна субсидия.
3./изм. и доп. с Решение № 269/28.12.2012г./ Общинският съвет определя в разходната част на общинския бюджет бюджетните кредити за финансиране на текущи и капиталови разходи в местните дейности, както и разходите за лихви, такси и комисионни по обслужването на общинския дълг.Плащането на главниците по общинския дълг се предвижда в частта за финансирането на дефицита.
(5) Общинският бюджет е публичен и се контролира от определените със закон органи, както и от местната общност по реда, определен в тази Наредба.
Чл. 4. (1) Бюджетният процес включва дейностите по съставянето, приемането, изпълнението, отчитането и контрола на общинския бюджет.
(2) Бюджетният процес се управлява от общинския съвет и кмета на общината.
Чл. 5. (1) В общинския бюджет може да се предвижда резерв за неотложни и непредвидени разходи, възникнали по време на текущата бюджетна година.
(2) Размерът и реда за разходването на резерва се одобрява от общинския съвет при приемането на общинския бюджет.
(3) Разходи от резерва могат да се извършват само след разпределянето им по съответните дейности и параграфи.
РАЗДЕЛ II Съставяне на проект на общинския бюджет
Чл. 6. (1) Подготовката за съставяне на проекта на бюджета на общината за следващата финансова година включва:
1. Преглед на дългосрочните цели по приетите от общинския съвет - стратегии, прогнози и общинския план за развитие;
2. Преглед на местните такси, цени на услуги, наеми и други решения на общинския съвет, свързани с общинските приходи;
3. Проучване на потребностите на местната общност;
4. Формулиране на годишните цели и задачи;
5. Преглед и анализ на общинската социална инфраструктура ;
6. Анализ на състоянието и стопанисването на общинската собственост и програмата за управлението й.
(2) Проектът на бюджет на общината се разработва след откриване на бюджетна процедура и зададени макроикономически показатели от Министерство на финансите.
(3) Тенденциите в местната икономическа прогноза, съставена на база дейностите по ал. 1, се ползват за съставяне на текущия бюджет и на тригодишната бюджетна прогноза в частта за местните дейности.
(4) Указанията на Министерство на финансите се свеждат от дирекция "Бюджет и финанси" до второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и ръководители на бюджетни звена, които разработват и представят в дирекция "Бюджет и финанси" своите предложения за бюджетни разходи за следващата година.
Чл. 7./изм. и доп. с Решение № 269/28.12.2012г./ Кметът на общината организира съставянето на проекта на общинския бюджет със съдействието на кметовете на кметства, второстепенни разпоредители и ръководителите на бюджетните звена и на председателя на общинския съвет за дейността на общинския съвет, както и на други организации, получаващи субсидия от общинския бюджет.
Чл. 8. Кметът на общината утвърждава график, включващ дейностите, отговорните длъжностни лица и срокове за изпълнение на всяка фаза на бюджетния процес.
Чл. 9. Кметът на общината информира местната общност за годишните цели, задачи и приоритети на проекта на бюджета, чрез сайта на общината и средствата за масово осведомяване.
Чл. 10. (1) Кметът на общината представя в Министерство на финансите прогноза за размера на собствените приходи и местните разходи, предложение за размера на целевата субсидия от централния бюджет за капиталови разходи за съответната бюджетна година, както и намеренията на общината за поемане на общински дълг по реда и в сроковете определени от министъра на финансите.
Чл. 11. Проектът на бюджета включва:
1. Проект на приходи
2. Проект на разходи, включващ
- Проект на бюджет за делегираните от държавата дейности;
- Проект на бюджет за местните дейности;
- Проект на бюджет за капиталови разходи.
Чл. 12. (1) /изм. и доп. с Решение № 269/28.12.2012г./Кметът на общината съставя проекта на бюджет на делегираните от държавата дейности на основата на разходни стандарти, утвърдени с Решение на МС, натурални показатели и при спазване на бюджетната класификация.
(2)/изм. и доп. с Решение № 269/28.12.2012г./ Към средствата по ал.1 се включва преходния остатък от предходната година, реализиран от делегираните от държавата дейности, като се насочва към същите дейности.
(3) С решение общинският съвет може да до финансира всяка делегирана държавна дейност за текущи разходи над стандартите и за численост на персонала, за сметка на собствени приходи и изравнителна субсидия.
(4) Делегираните от държавата дейности не могат да се балансират с дефицит.
(5) Общинският съвет може да определи резерв за неотложни и непредвидени разходи за делегираните от държавата дейности в размер до 10 на сто ( ако не е предвидено друго) от одобрените средства със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
(6) Средствата от дарения се отразяват текущо през годината по приходната и разходната част на бюджета, със заповед на кмета и според волята на дарителя.
(7) /изм. и доп. с Решение № 269/28.12.2012г./Реализираните икономии от средства за финансиране на делегираните от държавата дейности остават като преходен остатък и се използват за финансиране на същите дейности, в т.ч. и за инвестиционни разходи, ако друго не е предвидено в закон.
(8) С решение на общинския съвет, финансирането на някои дейности в културата и социалните дейности, може да се организира като "делегиран бюджет".
(9) /заличен с Решение № 269/28.12.2012г./
(10) С решение на общинския съвет след 30 юни могат да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности, с изключение на разходите за делегираните от държавата дейности по функция „Образование” и функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, при условие че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
Чл. 13. (1) Съставянето на окончателен проект на текущ бюджет за местните дейности се извършва след приемане на Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, в срокове, поставени от Министерство на финансите.
(2) Текущите разходи за местните дейности се финансират от собствени приходи и изравнителна субсидия.
(3) Собствените приходи включват местни данъци, такси и неданъчни приходи.
(4) /изм. и доп. с Решение № 269/28.12.2012г./Общинската администрация съставя проекта по ал. 1 на основата на:
1. Прогнозата за местните данъчни приходи;
2. Прогноза за приходите от такси и цени на услуги, дейности по управление и разпореждане с общинско имущество, глоби, лихви и други неданъчни приходи, ДДС и други данъци по ЗКПО;
3. Неданъчните приходи се определят в рамките на приетите от общинския съвет местни такси, цени на услуги, наеми и други приходи, регламентирани с Наредби на Общински съвет.
4.обща изравнителна субсидия.

5./нова с Решение № 269/28.12.2012г./задълженията по финансиране на общинския дълг;
(5) Към средствата по ал. 2 се включва преходния остатък от предходната година;
(6) Постъпленията от наказателни лихви и неустойки се планират само, ако има достатъчни основания за тяхното постъпване - влезли в сила съдебни решения, изпълнителни листове, споразумения и др.
(7) Текущите постъпления от дарения не се планират - всяка постъпила сума се отразява със заповед на кмета на общината по прихода и по видове разходи според волята на дарителя.
(8) При балансиране на местните дейности се планира резерв в размер, определен от общинския съвет и представляващ част от общия обем на бюджета за местните дейности.
(9) Текущите разходи за местните дейности не могат да се балансират с дефицит.
(10) Общинският съвет, при недостиг на средства за местните дейности, определя приоритети и/или приема допълнителни мерки за увеличаване на приходите, както и за преструктуриране и/или намаляване на разходите.
Чл. 14. В бюджета за капиталови разходи се включват средства за основен ремонт на материалната база и техническата инфраструктура, придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в делегираните от държавата дейности и в местните дейности.
Чл. 15. (1) Капиталовите разходи за текущата година се планират в съответствие с:
1. Дългосрочната инвестиционна програма на общината и конкретните неотложни потребности на бюджетните структури;
2. Предложенията на местната общност;
3. Прехвърлените задължения по общинския дълг в частта за капиталовите разходи.
4. Задължения за съфинансиране по национални, регионални и международни програми и проекти.
(2) Източници за финансиране на капиталовите разходи за делегираните от държавата дейности и за местните дейности са:
1. Определените със Закон или акт на Министерския съвет средства за капиталовите разходи за делегираните от държавата дейности и за местните дейности;
2. Определените с решение на общинския съвет собствени местни приходи;
3. Средства от програми и проекти;
4. Външни кредити.
5. Дарения.
Чл. 16. (1) Окончателният проект на сборен бюджет на общината по пълна бюджетна класификация за местните и делегирани дейности, се съставя от дирекция "Бюджет и финанси" при общината след обнародване на Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
(2) При съставяне разходната част на бюджета отново се набира информация от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити за потребностите, като се отчитат настъпилите между временно структурни промени и промени в нормативната уредба.
(3) След уточнение на очакваните постъпления от местни данъци в отдел „Местни данъци”, от такси и неданъчни приходи, се извършва анализ на възможностите на приходната част и потребностите в разходната част на бюджета. Провеждат се срещи с второстепенните разпоредители, на които се обсъждат и уточняват годишните разходи.
(4) Частта за делегираните държавни дейности се разработва на база натуралните показатели, стандарти за издръжка на единица натурален показател, определени с Решение на Министерски съвет. Тези дейности се финансират с определения със ЗДБРБ за съответната година държавен трансфер.
(5)Първостепенния разпоредител с бюджетни кредити разпределя средствата, получени по единните разходни стандарти за дейностите по възпитанието, подготовката и обучението на деца и ученици в общинските училища, детски градини и обслужващи звена в системата на народната просвета, въз основа на формули за всяка отделна дейност. Формулата се утвърждава след обсъждане с директорите на детските градини, училища и обслужващи звена от съответната дейност.
(6)Утвърдените формули се прилагат от началото на годината и не могат да се изменят до края на годината.
(7)Основните компоненти на всяка формула по ал.5 са единния разходен стандарт и броят на децата и учениците в детските градини, училищата и обслужващите звена за съответната дейност. Допълнителни компонентни могат да бъдат обективни географски, демографски и инфраструктурни показатели, определящи различия в разходите за едно дете или за един ученик, или показатели, отразяващи националната и общинската образователна политика. Като компоненти не могат да участват численост на персонала, броят на групите и паралелките.
(8) Окончателният проект на бюджет се балансира и се предоставя на второстепенните разпоредители за разпределение по параграфи и по тримесечия, съгласно Единната бюджетна класификация след което информацията се обобщава, с помощта на програмен продукт на Министерство на финансите.
РАЗДЕЛ III Обсъждане и приемане на проекта на общинския бюджет
Чл.17(1) /изм. и доп. с Решение № 556/25.06.2010г. на ОбС Пещера/.Кметът на общината организира публичното обсъждане на проекта на общинският бюджет и годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет, като публикува в местните вестници й в официалната електронна страница на общината обява съдържаща:

 

1. Датата, началния час и мястото на провеждане на обсъждането.
2. Дневният ред на обсъждането
3.Основните показатели на проекта на общинския бюджет и годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет
4.Адрес на официалната електронна страница на общината и общинския съвет и мястото в , общината, където гражданите могат да се запознаят с пълните текстове на проекта на общинския бюджет и годишният отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет.
5.Адресна електронна поща, на който гражданите могат да изпращат становища и предложения по отчета и проекта на бюджета.
(2) /изм. и доп. с Решение № 556/25.06.2010г. на ОбС Пещера/.Обявата се поставя и на информационните табла в сградите на общината, общинските институции и кметствата
(3) /изм. и доп. с Решение № 306/27.02.2013г на ОбС Пещера/.7 дни преди датата обсъждането на информационни табла, поставени на площад „България" и на административната сграда на Община Пещера да бъдат изписани, датата, началния час и мястото и дневния ред.
(4) /изм. и доп. с Решение № 306/27.02.2013г. на ОбС Пещера/.Мястото на провеждане на общественото обсъждане да бъде задължително в заседателната сграда на Община Пещера, където да бъде осигурено озвучаване и на разположение на участниците в обсъждането да бъда минимум два микрофона от които, да могат да задават въпроси и да правят предложения.
(5) /изм. и доп. с Решение № 556/25.06.2010г. на ОбС Пещера/. В продължение на 7 дни преди датата на обсъждането по местните медии да тече ежедневно покана към гражданите на община Пещера за участие в общественото обсъждане, която покана да съдържа - датата, началния час, мястото и дневния ред на обсъждането.
(6) /изм. и доп. с Решение № 556/25.06.2010г. на ОбС Пещера/. Оповестяването по ал. 1 и ал. 2 се извършва най-малко 7 дни преди насрочената дата на публичното Обсъждане.
{7) /изм. и доп. с Решение № 556/25.06.2010г. на ОбС Пещера/.Пълните текстове на проекта на общинския бюджет и годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет се публикуват в официалната електронна страница на общината и се предоставят за ползване на хартиен носител на достъпно за гражданите място в сградата на общината.
(8) /изм. и доп. с Решение № 556/25.06.2010г. на ОбС Пещера/.Обществените обсъждания задължително се провеждат и във всички населени места, като редът, начин датите и дневния ред на обсъжданията се регламентират в заповед на кмета на общината, издадена най-малко 7 дни преди първата дата за обществено обсъждане в определено кметство. Предложенията и становищата обсъжданията по кметства се отразяват в протоколи, които са неразделна част от Проекта за решение, внесем кмета в общинския съвет.
(9) /изм. и доп. с Решение № 556/25.06.2010г. на ОбС Пещера/.В обществените обсъждания по кметства задължително взема участие кметът на общината или негов заместник.
(10) /изм. и доп. с Решение № 556/25.06.2010г. на ОбС Пещера/Част от общественото обсъждане са и срещите с неправителствени и обществени организации, фокус- групи, бюджетни звена, както и специализирани пресконференции, кръгли маси, тематични дискусии. Датата часът и дневният им ред се регламентират със заповед на кметът на общината.
Чл, 18. /изм. и доп. с Решение № 556/25.06.2010г. на ОбС Пещера/ Кметът на общината отправя писмени покани за участие в обсъждането до синдикални и бизнес организации, не правителствени организации и други юридически лица, които имат регистрация, и осъществяват дейност или ползват услуги на територията на общината.

Чл. 19/изм. и доп. с Решение № 556/25.06.2010г. на ОбС Пещера/.Становища и предложения по проекта на общинския бюджет и годишния отчет за изпълнение и приключването на общинския бюджет могат да се подават в деловодството на общината и по електронен път на адреса, посочен в поканата за публично обсъждане. Становищата и предложенията подадени по електрон път трябва задължително да бъдат подписани чрез електронен подпис.
Чл. 20 /изм. и доп. с Решение № 556/25.06.2010г. на ОбС Пещера/Публичното обсъждане се открива от водещия на обсъждането, който обявява реда, по който то ще прочете, и продължителността на изказванията.
Чл. 21 /изм. и доп. с Решение № 556/25.06.2010г. на ОбС Пещера/Обсъждането протича при следния дневен ред:
1. Изложение от кмета или негов заместник, за основните показатели на годишния отчет, за изпълнението приключването на общинския бюджет и проекта на общинския бюджет.
• Общо финансово състояние на общината.
• Основни приоритети на бюджетната политика на общината.
• Изпълнение и проект на общинските приходи - трансфери от държавния бюджет и собствени приход по видове.
• Изпълнение и проект на разходната част на общинския бюджет по отделни дейности.
• Изпълнени и проект на инвестиционната програма на общината.
• Изпълнение и проект на мерките и дейностите от общинските програми/фондове.
• Състояние на общинския дълг.
2. /изм. и доп. с Решение № 556/25.06.2010г. на ОбС Пещера/Обсъждане на отчета на бюджет и проекта на бюджета с присъстващите представители на местна общност.
Чл.22 /изм. и доп. с Решение № 556/25.06.2010г. на ОбС Пещера/Обсъждането продължава докато има желаещи да се изкажат.
Чл. 23 /изм. и доп. с Решение № 556/25.06.2010г. на ОбС Пещера/За обсъждането се води протокол. Становищата и предложенията по чл. 6 и чл. 4 ал. 8 от настоящата наредба се прилагат към протокола.
Чл.24 /изм. и доп. с Решение № 556/25.06.2010г. на ОбС Пещера/ Протоколът от обсъждането се прилага като неразделна част от проекта на бюджета и при внасянето му от кмета на общината за разглеждане на общинския съвет.
Чл. 25 /изм. и доп. с Решение № 556/25.06.2010г. на ОбС Пещера/Протоколът от обсъждането се публикува в официалната електронна страница на общината и общинският съвет и се предоставя за ползване на гражданите на хартиен носител на достъпно място в сградата на общината в срок от 3 дни след общественото обсъждане.

Чл.25  а /нов  с Решение № 269/28.12.2012г./

/1/ Кметът на общината внася в Общински съвет в срок до 30 работни дни проекта на общинския бюджет след обнародването на Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

/2/ При неспазване на срока по ал.1 за периода след изтичането на срока до внасянето на проектобюджета в Общинския съвет на Кмета на Общината не се изплаща възнаграждение. Дължимото за този период възнаграждение на Кмета на Общината му се изплаща, след като внесе проекта на бюджет в Общинския съвет.

Чл. 25 б /нов  с Решение № 269/28.12.2012г./ Комисиите на Общински съвет разглеждат проекта на бюджет и дават становище по него.

Чл. 25 в /нов  с Решение № 269/28.12.2012г./

/1/ Когато Кметът на общината е внесъл проекта за бюджет в определения за това срок Общинския съвет приема бюджета на Общината във срок до 45 работни дни от обнародването на Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и в съответствие с единната бюджетна класификация.

/2/ Когато кметът на общината е внесъл проекта за бюджет след изтичане на срока определен със Закона за общинските бюджети, Общинският съвет приема бюджета на Общината в срок до 15 работни дни от внасянето му от Кмета на Общината.

/3/ При неспазване на срока по ал.1, съответно – по ал.2, за периода след изтичането на съответния срок до приемането на бюджета на Общината на Председателя на Общинския съвет и на общинските съветници не се изплаща възнаграждение. Дължимото за този период възнаграждение на Председателя на Общинския съвет и на общинските съветници им се изплаща, след като Общинският съвет приеме бюджета на Общината.

Чл.25 г/ нов с Решение № 269/28.12.2012г./

/1/ Когато е приет законът за държавния бюджет на Република България за съответната година, за времето до внасянето на проекта на общинския бюджет, разходите за финансиране на делегираните от държавата дейности се извършват месечно в размер на утвърдените със закона за държавния бюджет на Република България държавни трансфери за съответната година, а разходите за финансирането на местните дейности се извършват месечно в размер до 1/12 част от отчета на бюджетните кредити за предходната година.

/2/ След внасяне на проекта на общински бюджет в общинския съвет от кмета на общината, разходите за финансиране на местните дейности до приемане на бюджета се извършват съобразно внесения проект, а разходите за делегираните от държавата дейности при условията на ал. 1.
РАЗДЕЛ IV Изпълнение на общинския бюджет
Чл. 26. (1) Изпълнението на бюджета на община Пещера започва от 1-ви януари и приключва на 31-ви декември.
(2) Изпълнението на бюджета на общината се организира от кмета на община Пещера чрез кметовете на кметства и чрез ръководителите на бюджетни звена - второстепенни разпоредители, финансирани от и чрез общинския бюджет.
Чл. 27. /изм. и доп. с Решение № 269/28.12.2012г./

/1/ Общинският съвет определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и приема бюджетните им сметки заедно с бюджета на общината.

/2/ Кметът на общината, като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, със заповед определя правата и отговорностите на разпоредителите от втора степен.
Чл. 28. След приемане на бюджета, кметът на общината утвърждава бюджетните сметки на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в годишен размер и по тримесечия.
Чл. 29. Събирането на приходите от местните такси и цените на услуги по бюджета на община Пещера се извършва в съответствие с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на община Пещера.
Чл. 30. Разходите по бюджета на общината се извършват до размера на постъпилите приходи по банковата сметка за деня и до размера на бюджетните кредити за отчетния период.
Чл. 31. Не се допуска извършването и поемането на задължения, както и започване на програми и проекти от второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, които влошават баланса на бюджета на община Пещера и не са включени в приетия бюджет на общината.
Чл. 32. Кметът на общината ограничава или спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности при доказано нарушение на бюджетната дисциплина до неговото отстраняване, като уведомява съответните органи.
Чл. ЗЗ. Общинският съвет може в течение на бюджетната година, за сметка на общинския бюджет, да открива, закрива или преструктурира бюджетни звена, финансирани със собствени приходи, както и да предлага вземането на решения от компетентните държавни органи за делегираните от държавата дейности с цел задоволяване на реалните потребности на местната общност.
Чл. 34. (1) Общинският съвет може да делегира права на кмета на общината при текущо възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета:
1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии, в частта за делегираните от държавата дейности;
2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга дейност, група, функция, в частта за местните дейности.
3. Да се разпорежда с гласувания от Общински съвет резервен бюджетен кредит.
(2) В изпълнение на правомощията си по алинея (1), кметът издава заповеди.
(3) Когато в процеса на изпълнение на бюджета, одобрените тримесечни разпределения на кредити по даден параграф се окажат недостатъчни или при възникване на нови неотложни нужди, кметът на общината ги осигурява без да променя общия обем на бюджетните кредити по дейности и параграфи чрез:
1. Прехвърляне на бюджетни кредити от следващи тримесечия по параграфи с установен недостиг;
2. Прехвърляне на бюджетни кредити в следващи тримесечия по параграфи с реализирани икономии.
(4) При наличие на временно свободни бюджетни средства през годината, същите могат да бъдат прехвърляни на срочен депозит.
Чл. 35. При текущото изпълнение на бюджета, кметът на община спазва лимитите за:
1. Представителни разходи;
2. Разходите за спортни клубове, помощи за социално слаби, определени от общинския съвет;
3. За поевтиняване на храната за ученическо столово хранене, ако има организирано, за детски кухни и други.
Чл. 36. Кметът на общината внася в общинския съвет информация за текущото изпълнение на бюджета след приключване на първото шестмесечие и годината.
Чл. 37. (1) Кметът на общината след приключване на бюджетната година, за изпълнението на бюджета предоставя информация на местните медии, на интернет страницата на общината и провежда срещи с местната общност.
Чл. 38. (1) При изменения в макроикономическите условия, възникване на неотложни потребности или други непредвидими обстоятелства, настъпили през бюджетната година, общинският съвет актуализира бюджета.
(2) Бюджетът на общината се изменя през текущата бюджетна година по реда, по който е бил приет.
(3) Кметът на общината при изпълнението на бюджета отразява със заповед служебно промените в приходната и разходната част в следните случаи:
1. Съгласно писма от МФ за корекции по реда на Закона за устройството на държавния бюджет и Закона за държавния бюджет на Р. България за съответната година;
2. Целеви трансфери от министерства и агенции;
3. Получени спонсорства и дарения с определена воля на дарителя;
4. Преводи по сключени договори по донорски програми и проекти;
5. Разпределение на резервния кредит. ( в случай, че общинският съвет е упълномощил за това кмета на общината)
РАЗДЕЛ V Извънбюджетни средства на общината
Чл. 39. Извънбюджетни средства са тези, които се набират и разходват чрез извънбюджетни сметки и фондове, когато са предмет на:
1. Разпоредба на закон и са включени в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година;
2. Дарения във валута и финансиране по международни програми.
Чл. 40. За извънбюджетните средства се съставят приходно-разходни план-сметки, в съответствие с единната бюджетна класификация и се приемат от общинския съвет заедно с бюджета на общината.
Чл. 41.(1)Дирекцията “Общинска собственост” изготвя на текущата година и внася в Общински съвет за сесия през м. януари, за утвърждаване Годишна програма съдържаща приоритетите за приватизацията, прогнозните приходи от приватизация, както и обектите, подлежащи на приватизация за предстоящата година, които могат да бъдат:
дялове и акции – собственост на общината в търговски дружества.
обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала.
общински не жилищни имоти, невключени в имуществото на общинските търговски дружества,които се използват за стопански цели ( магазини, ателиета, складове,сервизи, цехове и др.), както и незавършени обекти на строителство, невключени в имуществото на общински търговски дружества.
(2).Списъкът на обектите, подлежащи за приватизация се оповестяват публично.
(3). Дирекция “Бюджет и финанси” изготвя план-сметките по фонд “Приватизация” и други извънбюджетните сметки и фондове по Програмата за текущата година и ги внася заедно с бюджета в общинския съвет за приемане.
(4).Процедурите (търгове и конкурси) за изпълнение на програмата за приватизация се осъществяват от дирекция “Общинска собственост”, която извършва и след приватизационния контрол.
(5).В случаите, когато бюджетът на общината не е приет, извънбюджетните сметки и фондове се приемат от общинския съвет в срок до един месец от началото на бюджетната година.
Чл. 42. Отчетът за разходваните извънбюджетни сметки и фондове се приема заедно с отчета за касовото изпълнение на бюджета на общината.
Чл. 43. Директор на дирекция “Бюджет и финанси” в общината представя на областното поделение на Сметната палата и на Министерството на финансите приетите план-сметки на извънбюджетните средства и фондове и гл. счетоводител отчетите за изпълнението им.
РАЗДЕЛ VI Отчитане и контрол на общинския бюджет
Чл. 44.(1) Приключването и отчитането на бюджета на общината се извършва по реда и в сроковете за приключване и отчитане на държавния бюджет.
(2) Задължения по влезли в сила решения на съда, непредвидени в бюджета за текущата година, задължително се изплащат със следващия бюджет.
Чл. 45.(1) Второстепенните и с по-ниска степен разпоредители с бюджетни кредити съставят тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджетните си сметки в съответствие с единната бюджетна класификация по форми, съдържание и срокове, определени с указания на Министерство на финансите.
(2) Кметът на общината съставя периодични и годишни отчети за изпълнение на бюджета на общината в съответствие с Единната бюджетна класификация, въз основа на отчетите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и отчетите за дейностите, финансирани пряко от общината.
Чл. 46.(1) Кметът на общината представя годишния отчет за изпълнението и приключването на бюджета на общината за публично обсъждане от местната общност.
(2) Публичното обсъждане на годишния отчет се провежда едновременно с обсъждането на проекта на бюджет по ред, определен в чл.17.
Чл. 47. Водещата комисия по бюджет и финанси и другите постоянни комисии при Общински съвет разглеждат годишния отчет за изпълнението на бюджета на общината при условията и по реда, определени в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Чл. 48. (1) Годишният отчет за изпълнението на бюджета се внася от кмета на общината в общинския съвет по показателите по които е бил приет, заедно с годишния отчет за състоянието на общинския дълг и годишния отчет за извънбюджетните сметки и фондове.
(2) Кметът на общината представя периодични и годишни отчети за изпълнението на бюджета, дълга и извънбюджетните сметки и фондове, както и допълнителна информация по форми, съдържание и срокове, определени от Министерството на финансите, съгласувани със Сметната палата.
(3) Кметът на общината представя информацията по ал. 2 и в Националното сдружение на общините в Република България за изготвяне на анализи и формиране на обща позиция за преговори с централната власт.
Чл. 49. (1) Кметът на общината прилага Системи за финансово управление и контрол на бюджетните и извънбюджетните средства на общината при текущото изпълнение на бюджета.
(2).Неразделна част от СФУК е системата за управление на качеството на процесите, която се внедри с цел предоставяне на качествени услуги съгласно международен стандарт ISO 9001:2000.
(3) Вътрешният финансов контрол по ал. 1 се осъществява независимо от финансовия контрол, упражняван от отдел „Вътрешен одит”.

РАЗДЕЛ VII Общински дълг
Чл. 50.Условията и реда за провеждане на обсъждане и поемане на дългосрочен общински дълг от община Пещера се уреждат съгласно Наредба по чл.15, ал.3 от Закона за общинския дълг.
РАЗДЕЛ VIIІ Административно- наказателни разпоредби
Чл. 51.(1)За нарушаване на Наредбата виновните длъжностни лица в зависимост от степента на нарушенията уреждащи бюджетния процес се налагат с глоба от 50 до 500 лв, ако не подлежат на друго наказание.
(2) Нарушенията се установяват с актове за административни нарушения, а наказателните постановления се издават от кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице.
(3) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 9а от Закона за общинските бюджети и влиза в сила 7 дни след приемането й от Общински съвет Пещера с Решение № ………2009г.
§ 2.Отменя Наредба за условията и реда за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, приета с Решение №95/25.06.2004 г. от Общински съвет Пещера.
§ 3. По възникнали въпроси, свързани с практическото приложение на Наредбата, указания се дават от упълномощено лице от кмета на общината.
§ 3. Неразделна част от Наредбата е Приложение № 1 - "Финансова политика на община Пещера".

Приложение № 1
Финансова политика на община Пещера
1. Същност и цели
1.1. Финансовата политика на общината представлява система от цели, принципи на управление и правила по отношение на съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки и фондове и финансовите взаимоотношения с централните ведомства, с второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, финансови институции и местната общност. Целите на общината са производни на стратегията за развитие на общината и оперативните годишни цели.
1.2. Основна цел на финансовата политика на общината е поддържане на финансова основа, достатъчна за предоставяне на такова равнище на общинските услуги, което отговаря на потребностите и на възможностите на местната общност.
1.3. Финансовата политика на общината гарантира способността на общината:
-да поддържа стабилно финансово състояние.
-да устоява на местни и регионални неблагоприятни икономически въздействия;
-да отговаря своевременно на промени в потребностите на местната общност по отношение на предоставяните услуги;
-да поддържа висок кредитен рейтинг и/или кредитна способност;
2. Политика по текущия бюджет
2.1. Общината финансира текущите си разходи с текущи приходи и с остатъци от минали периоди.
2.2. Общината не може да използва бюджетни и счетоводни практики, допускащи балансирането на текущия бюджет за сметка на бъдещи бюджети.
2.3. Бюджетният излишък в края на годината се разпределя с решение на Общински съвет. Част от този излишък може да се ползва за финансиране на капиталови разходи, при условие че няма не разплатени текущи разходи.
2.4. Текущите разходи не може да се финансират с дългосрочен дълг.
2.5. Краткосрочен дълг може да се ползва единствено за финансиране на временен паричен недостиг в рамките на бюджетната година. В случай, че краткосрочния дълг не може да бъде погасен до края на годината, то той може да бъде поет за срок не по-дълъг от 6 месеца.
2.6. Общината финансира временния бюджетен недостиг приоритетно с
- извънбюджетни средства,
- безлихвени заеми от държавния бюджет
- банкови заеми с период на възстановяване в рамките на годината. Когато източник са извънбюджетни средства заемането не трябва да влияе на нормалното финансиране на дейностите финансирани от извънбюджетни средства. Ако заемът от извънбюджетни средства възпрепятства дейността, финансирана от тях, то решението за поемането на дълга се взема от общинския съвет.
2.7. Общинският съвет определя лимит на краткосрочен дълг с източник банкови заеми за една бюджетна година, като включва лихвените разходи в бюджета и упълномощава кмета да поема дълг.
2.8.При наличие на свободни целеви средства, общинският съвет може да разреши временното им ползване за други цели.
2.9. Общината поддържа активите си на такова равнище, което позволява защита на извършените инвестиции и минимизиране на бъдещи разходи за поддръжка.
2.10. Общината не финансира самостоятелно услуги, имащи регионален обхват.
2.11.Текущите разходи и приходи се преразглеждат и/или актуализират след приключване на всяко тримесечие, а може и в друг период в зависимост от необходимостта и наличие на бюджетен излишък. Бюджетният излишък се състои от икономии в разходите и преизпълнение на приходите спрямо заложените в бюджета.
З. Политика по приходите
3.1.1.Общината разработва тригодишни прогнози за приходите си, които актуализира ежегодно.
3.1.2. Прогнозите за приходите трябва да бъдат консервативни, за да могат да устояват на външни неблагоприятни икономически въздействия.
3.2. Общината прилага "анализ на тенденциите" като основен метод за прогнозиране на местните данъчни и неданъчни приходи.
3.3. Общината създава условия и организация за упражняване на правомощията по администриране на собствените приходи.
3.4. Общината прилага такси и цени на услуги в случаите, когато ясно са определени потребителите на услугата и разходите за нейното предоставяне.
3.5. Размерите на таксите и цените на услуги се актуализират ежегодно, като се отразява като минимум инфлационното влияние върху разходите,необходимостта от подобряване качеството на услугите, влиянието на макроикономическата среда и др. фактори.
3.6. Общината се стреми да възстановява изцяло разходите, извършени за предоставянето на услугата (текущи, капиталови и за обслужване на дълга) с постъпленията от таксите и цените на услуги.
3.7. Общината веднъж годишно извършва анализ на разходите и на размера на таксите и цените на услуги, както и на дадените облекчения.
3.8. Общината не прави прогноза и не включва в бюджета приходите от глоби, наказателни лихви и неустойки.
3.9. Неустойките и наказателните лихви се планират единствено, ако има достатъчни основания да се твърди, че тези приходи ще постъпят в общината - съдебни решения, изпълнителни листове, споразумения и др.
3.10.Общината поддържа публичен регистър на всичките си активите си, подземна и надземна инфраструктура, с описание на тяхното състояние, полезен живот и необходими разходи за поддръжка.
3.11.Общината води отчетността активите си и приходите, които постъпват от тях.
3.12.Свободни бюджетни и извънбюджетни средства могат да се поставят на срочни депозити или да се закупуват ценни книжа.
4. Политика по разходите
4.1. Общината поддържа такова равнище на разходите, което ще способства за предоставянето на основни публични услуги и осигуряването на обществения ред и сигурност.
4.2. Общината може да финансира текущите си разходи с текущи приходи, преходен остатък и краткосрочен дълг.
4.3. Общината поддържа резерв, който да намалява необходимостта от краткосрочно кредитиране и предпазва от свиване на разходите за услуги при неблагоприятни икономически явления.
4.4. Общината разработва тригодишна прогноза за разходите, която се актуализира ежегодно.
5. Инвестиционна политика на общината
5.1.1. Инвестиционна политика на общината се осъществява, съгласно приета от общински съвет стратегия за развитието на общината и тригодишна инвестиционна програма.
5.1.2. Инвестиционната политика на общината се одобрява от общинския съвет с оглед достигането на стратегическите цели на общината и съдържа описание на всеки капиталов проект, неговата стойност, начини на финансиране., както и оценка на бъдещите текущи разходи след въвеждането на проекта или актива в експлоатация.
5.2.1. Капиталовият проект е общински проект, който отговаря на всяка от следните характеристики:
2. Представлява ново строителство или основен ремонт на съществуващ актив с цел възстановяването или заместването на съществуващ актив, обособена негова част или придобиване на земя.
5.2.2. Всеки капиталов проект трябва задължително да съдържа оценка за ефекта от неговата реализация.
5.3. Общината използва финансово най-изгодните методи за финансиране на проектите в инвестиционната програма.
5.4. Инвестиционната програма се актуализира заедно с приемането или актуализирането на бюджета, с което се осигурява балансирането им.
5.5. За дълготраен материален актив, придобит от общината и разпоредителите с бюджетни кредити в общината се счита този с единична стойност над 700 лева.
6. Политика по общинския дълг
6.1. Общината провежда консервативна финансова политика с оглед осигуряване на стабилно и добро финансово състояние в краткосрочен и дългосрочен аспект.
6.2. Общината ще ползва дългови инструменти само и единствено за финансиране на обекти, включени в инвестиционната програма и които не могат да се финансират изцяло с текущи бюджетни приходи или средства от европейските фондове.
6.3. Общината поема дългосрочен дълг в случаите, когато инвестиционната програма не може да се финансира с бюджетни приходи.
6.4. Общината не може да поема дългосрочен дълг за текущи разходи.
6.5. /изм. и доп. с Решение № 269/28.12.2012г./Годишните разходи на общината за обслужване на дълга не могат да надвишават„15 на сто от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по последния заверен годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината.


6.5а./нова с Решение №269/28.12.2012г./Ако годишният дълг, поет до 31 декември 2010г., надвишава 15 на сто от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на бюджета, общината няма право да поема нов дълг до постигане на изискванията на чл.12, ал.1 от Закона за общинския дълг.

6.6. Общината ползва всички собствени приходи като източник за изплащане на дълга.
6.7. В случаи, когато дългът се поема за проекти, включени в инвестиционната програма и които се ползват за предоставяне на услуга, заплащана от такси, то последните служат като източник за финансиране на дълга. В размера на таксата, определен от общинския съвет, се включват и разходите за обслужване на дълга.
6.8.Общинският съвет и кметът са длъжни да предоставят и оповестяват на местната общност или на финансовите институции необходима финансова и проектна информация, имаща отношение към дълга.
6.9. Общината не може да използва като обезпечение на общински дълг
- публична общинска собственост
- частна общинска собственост, когато тя се ползва за предоставянето на услуги, несвързани с предназначението на дълга.
6.10. Издаването на общинска гаранция е изключение от финансовата практика.
6.11. Общината не може да учредява залог или ипотека като обезпечение на дълг на трети лица.
6.12. Общината приема отделно Наредба за поемането на общински дълг.
7. Политика по резервите
7.1.1.Общината може да поддържа резерв за неотложни и непредвидени разходи, който ще се използва за преодоляване на временен бюджетен недостиг, за покриване на необходими непредвидени и еднократни разходи и като източник на лихвени приходи.
7.1.2. Общината може да формира и целеви резерви.
7.2.Резервът се определя ежегодно с бюджета в размер на:
- в лева не по-голям от 10 % от размера на делегираните дейности,
- в лева, представляващ до 10 % от прогнозата на имуществените данъци.
-
Наредбата е приета с Решение №374/28.08.2009г. от ОбС Пещера и влиза в сила от приемане на решението. Изменена и допълнена с Решение № 556/25.06.2010г. на Общински съвет Пещера.