НАРЕДБА за реда и условията за разрешаване разполагането на преместваеми обекти на територията на община Пещера Печат
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби

Приета с Решение №516/30.04.2010 г. на Общински съвет – гр. Пещера, доп. и изм. с Решение №549/25.06.2010 г., изм. и доп. с Решение № 652 / 28.01.2011г., изм. и доп. с Решение № 112/26.05.2016г. на Общински съвет – гр. Пещера

 

 


 

 

Раздел І

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1 (1) Тази наредба определя видовете, предназначението и изискванията към оформлението на преместваемите обекти.

(2) Тази наредба определя реда за разрешаване разполагането на преместваеми обекти върху тротоарни и площадни пространства и в поземлени имоти, както и реда за тяхното премахване.

(3) Не са предмет на тази наредба:

1. Рекламно – информационни съоръжения, които са регламентирани с Наредбата за рекламната дейност на физически и юридически лица в Община Пещера;

2. Преместваеми съоръжения, разположени в терени, регулационно отредени за пазари, базари и панаири.

Чл.2(1). (доп. и изм. с Решение №549/25.06.2010 г. на Общински съвет – гр. Пещера) Преместваемите обекти могат да се поставят върху части от тротоари, части от площадни пространства и върху свободни площи и имоти, без това да затруднява основното предназначение на терените, върху които са разположени, без да закриват търговски или други обществени или частни обекти и да пречат на подхода към тях, без да препятстват пешеходното и автомобилното движение.

(2) (доп. и изм. с Решение №549/25.06.2010 г. на Общински съвет – гр. Пещера) Преместваемите обекти върху поземлени имоти се разполагат след получаване на разрешение за поставяне, издадено от главния архитект на общината, при спазване на градоустройствените, архитектурно-художествените, инженерно-техническите и санитарно-хигиенните норми и изискванията за формиране на благоприятна жизнена среда, и с изрично писмено съгласие на собственика на терена и наемателя на терена, в едномесечен срок от сключване на договора.

(3) Преместваемите обекти се разполагат след получаване на разрешение за поставяне, издадено от главния архитект на общината въз основа на схема, съгласувана с кмета на общината респективно с ръководителя на съответната държавна администрация или областния управител.

(4) Схемите по ал.3 се обявяват публично чрез поставяне на видно място в кметството на населеното място и на интернет страницата на общината.

(5) Собствениците на преместваем обект, разположен върху държавен или общински имот, нямат право да отдават под наем обекта или да променят предназначението му.

(6) (доп. с Решение№549/25.06.2010 г. на Общински съвет – гр. Пещера) За държавни и общински имоти се издава разрешение за поставяне въз основа на схема, одобрена от главния архитект на общината.За държавните имоти схемата се одобрява след съгласуване със съответната централна администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи- с областния управител.

(7) (доп. с Решение№549/25.06.2010 г. на Общински съвет – гр. Пещера) (доп. с Решение № 112/26.05.2016г.) В недвижими имоти-културни ценности, разрешение за поставяне на преместваеми обекти по ал.1 се издава въз основа на схема след съгласуване с Министерството на културата при условията и по реда на чл.125, ал.5.


Раздел ІІ

ВИДОВЕ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Чл.3 (1) Според вида и предназначението си преместваемите обекти могат да бъдат:

1. За извършване на търговия и услуги на закрито – павилиони, каравани, кабини и др.;

2. Модулни бензиностанции и модулни газостанции;

3. За извършване на търговия и услуги на открито – колички, стелажи, маси и др.;

4. Спортно – атракционни съоръжения по време на празници и панаири – стрелбища, люлки и въртележки и съпровождащите ги съоръжения за търговия / палатки, колички, стелажи, маси, машини за кафе и др. подобни /;

5. Гаражни клетки;

6. Елементи на селищното обзавеждане – спирки, перголи и навеси на колонки , временни метални стълби и др.;

(2) Преместваемите обекти могат да бъдат временно свързани с мрежите на експлоатационните дружества.

 


 

Раздел ІІІ

РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ СРОКА МУ НА ДЕЙСТВИЕ

Чл.4 (1) За разполагане на преместваеми обекти се изискват:

1. Заявление до Кмета на община Пещера;

2. Удостоверение за актуално състояние или ЕИК, за лица регистрирани по Търговския закон;

3.Договор за наем / за несобственици на терена /;

4. Други документи при необходимост;

(2) След изтичането или прекратяването срока на действие на договора или на разрешението за поставяне, кметът на Общината издава заповед за премахването на преместваемия обект. Преместваемият обект се премахва от собственика му в едномесечен срок от връчване на заповедта. След този срок , ако преместваемия обект не е премахнат, той се премахва от Общината, като изразходваните за това средства се събират от собственика по реда на ГПК.

(3) Разположените не по реда на тази наредба преместваеми обекти, се премахват по реда на ал.2;

Чл.5 (1) Срокът на действие на договора е до 5 години. След изтичането му може да се издаде ново разрешение за поставяне след представяне на документите по чл.4 ал.1.

(2) Срокът на действие на договора може да бъде прекратен преди изтичането му в следните случаи:

1. При прекратяване договора за наем /ако собственикът на преместваемия обект ползва чужд терен за разполагането му/.

2. При занемаряване външния вид на преместваемия обект, при създаване на условия, застрашаващи безопасността на движението на пешеходци и превозни средства или пречещи на основното предназначение на терена.

3. При промяна в схемата .

4. При неплащане на 1 ( една) месечна вноска.

Чл. 6 (1) (изм. с Решение № 112/26.05.2016г.)Преместваемите обекти се разполагат върху терени - публична и частна общинска собственост при спазване на изискванията и ограниченията на настоящата Наредба, въз основа на цялостна и частична схема за разполагане.

(2)(изм. с Решение № 112/26.05.2016г.) Схемите по ал. 1 се изготвят от Дирекция "ТСУ".

(3) Схемите по ал. 1 се одобряват от главния архитект на Община Пещера след разглеждане на заседание на ОбЕСУТ.

Чл.7.(1) Цялостната и частичните схеми за разполагане се съгласуват задължително с всички експлоатационни дружества.

(2) Съгласуването по преходните алинеи става служебно.

(3). (нова)( доп. с Решение № 112/26.05.2016г.) Схемите по ал. 1 се внасят за съгласуване в Общинския съвет.

Чл.8.(1)( изм. и доп. с Решение № 112/26.05.2016г.) Отдаването под наем на общински терени за разполагане на преместваеми обекти по одобрените схеми се извършва по реда на Наредба за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинското имущество и конкретните правомощия на кмета на Община Пещера.

(2) ( изм. и доп. с Решение № 112/26.05.2016г.) Предходната алинея не се прилага, когато преместваемите обекти се разполагат непосредствено до съществуващ търговски обект и са свързани с неговата дейност. В тези случаи разрешението се издава на собственика, съответно на ползвателя на търговския обект и се сключва договор за наем при цена, определена с решение на Общинския съвет.

(3)(доп.с Решение №652/28.01.2011г.)(изм.и доп.с Решение № 112/26.05.2016г.) Отдаването под наем за срок по-кратък от един месец на общински терени за разполагане на спортно-атракционни съоръжения по време на празници и панаири-стрелбища, люлки, въртележки и съпровождащите ги съоръжения за търговия(палатки, колички, стелажи, маси), да се извършва след получаване на разрешение за поставяне от главния архитект на общината и издаване на разрешение за извършване на търговия на открито, без да е необходимо провеждане на публичен търг и неможе да се продължава срока му чрез преподписване.

(4)  (изм.и доп. с Решение № 112/26.05.2016г.) Отдаването под наем на общински терени за разполагане на машини за кафе, заемащи площ по-малка от един квадратен метър, се извършва по реда на чл.6, след провеждане на публичен търг.

 


 

РАЗДЕЛ ІV

РЕД ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.57а ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Доп. с Решение№549/25.06.2010 г. на Общински съвет – гр. Пещера

Чл.9.(1) Отмяната на разрешението за поставяне се извършва със заповед на Кмета на Община Пещера на основанията, посочени в тази наредба.

(2)Обектите се демонтират в следните случаи:

1. при неспазване на клаузите, включени в разрешенията за поставяне на преместваеми съоръжения.

2. при забавяне на плащанията на дължимата месечна такса за срок от един месец.

3. при разполагане на обекта извън мястото на одобрената схема.

4.при изтичане на срока за поставяне, посочен в разрешителното.

5. при незаконни: поставяне, преустройство, промяна на предназначение, пристрояване и надстрояване на преместваеми обекти.

6.когато са поставени в чужд имот без правно основание или правното основание за издаване на разрешението за поставяне е отпаднало.

7. не отговарят на правилата и нормативите за устройство на територията.

8. не отговарят на изискванията по чл.169, ал.1, т.1, 2, 3, 4, 5 ал.3, т.1 от Закона за устройство на територията.

Чл.10.(1) Процедурата по демонтиране на преместваеми обекти започва със съставяне на констативен акт, установяващ обстоятелствата по чл.9, ал.2 от служители по контрол на строителството, в седемдневен срок от констатиране на нарушението.

(2) Констативният акт се връчва на собствениците на обектите, които могат да направят възражение в тридневен срок от връчването му.

(3) В седемдневен срок от връчването на констативния акт Кметът на Община Пещера издава заповед за премахване на обекта.

 


Раздел V

НАЕМ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕН ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Чл.11. Месечните наемни цени и такси се определят с Решение на общински съвет и с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пещера.


Раздел VІ

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Обектите, които съгласно обявената обща схема за населеното място запазват местоположението и предназначението си, се отдават под наем по реда на чл.8.

§2. Изменението и допълнението на Наредбата  за реда и условията за разрешаване разполагането на преместваеми обекти на територията на Община Пещера  е  прието с Решение № 652 на Общински съвет – гр. Пещера, взето на заседание, проведено на 28.01.2011 година  и влиза в сила в четиринадесетдневен срок от приемането им с решение на Общински съвет-гр. Пещера.

§3. Тази наредба се изготвя на основание и чл.56, ал.2 от ЗУТ.