Съобщение Печат
Проекти - Наука и образование за интелигентен растеж

Продължават заниманията по Дейност 4 „Всеки има талант“ в училищата-партньори по проект   № BG05M2OP001-3.002-0303-С02 „Шарени мъниста“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“