Съобщение Печат
Проекти - Наука и образование за интелигентен растеж

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ПРЕДСТАВИ РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.002-0303 „ШАРЕНИ МЪНИСТА“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ