Съобщение Печат
Избори - Избори 14.11.2021г.

Уважаеми дами и господа,

С настоящото Ви уведомяваме, че на 08.11.2021 г. от 17.30 часа и на 09.11.2021 г. от 17.30 часа ще бъде проведено онлайн обучение на членовете на СИК на територията на област Пазарджик на следните линкове:


08.11.2021 г. -

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTE1NzAxY2ItMjdlMy00MmM5LWI4YWEtODcyZjFkYzgxZTFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d6aa2005-7fad-43a6-aec3-d29489c80162%22%2c%22Oid%22%3a%223725b497-3a49-441c-962c-56af4aef0180%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

 

09.11.2021 г. -

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjNkODgxNDgtNzIyNi00ZWNiLWFiMDUtM2M2N2ZjZjUxNWE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d6aa2005-7fad-43a6-aec3-d29489c80162%22%2c%22Oid%22%3a%223725b497-3a49-441c-962c-56af4aef0180%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a