ПРАВИЛНИК за удостояване със звание "Почетен гражданин на Пещера” Печат

Приет с Решение №463/22.12.1998г. на Общински съвет гр.Пещера.

 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. Удостояването със звание "Почетен гражданин на Пещера" става с решение на Общински съвет - Пещера.
Чл. 2. Със звание "Почетен гражданин на Пещера" могат да бъдат удостоявани български и чужди граждани.
Чл.З. Званието "Почетен гражданин" е индивидуално.
Чл.4. Званието "Почетен гражданин" може да бъде давано и посмъртно.

II. КРИТЕРИИ ЗА УДОСТОЯВАНЕ СЪС ЗВАНИЕ "ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ПЕЩЕРА"

Чл.5. Със званието "Почетен гражданин на Пещера" се удостояват лица с изключителен принос за издигане авторитета на град Пещера и общината в сферата на социално-икономическото и историческото развитие, науката, спорта, културата, образованието, здравеопазването и др.
1. Със званието "Почетен гражданин на Пещера" могат да бъдат удостоявани и общественици, представители на държавни, общински и неправителствени организации, структури и съюзи, както и дарители и спомоществуватели с изключителни заслуги за развитието на общината или Република България.
2. Със званието "Почетен гражданин на Пещера" могат да бъдат
удостоявани и лица за проявена смелост, себеотрицание и гражданска
доблест за благото на общината или Република България.
3. Със званието "Почетен гражданин на Пещера" могат да бъдат удостоявани лица, завоювали титлите олимпийски и световен шампион.
Чл.6. Лицата, предлагани за удостояване със званието "Почетен гражданин на Пещера", трябва да отговарят на някои от следните критерии:
1. да са популярни личности, пряко или косвено свързани с община Пещера и региона;
2. да са работили за популяризирането и просперитета на общината и Република България;
3. да имат високи и значими постижения на общинско, регионално и национално ниво, и в международен мащаб;
4.  чуждите граждани да имат особени заслуги  за  развитието  на община Пещера или Република България в сферите по член 5 от този правилник;
5. да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер или за престъпления против националната сигурност и суверенитета на Република България.

III. РЕД ЗА ВНАСЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА УДОСТОЯВАНЕ   СЪС ЗВАНИЕ "ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ПЕЩЕРА"

Чл.7. Предложенията за удостояване със званието "Почететен гражданин на Пещера" се внасят за разглеждане в Общинския съвет от :
1. постоянните комисии на общинския съвет;
2. кметът на общината;
3. представителните групи на политическите партии в общинския съвет;
4. неправителствени, творчески, професионални и други организации, сдружения и съюзи чрез кмета на общината. Кметът да внася предложенията в Общинския съвет, като изразява становища по тях.
Чл.8. Предложенията трябва да бъдат мотивирани.

IV. ОТНЕМАНЕ НА ЗВАНИЕТО "ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ПЕЩЕРА"

Чл.9. Званието "Почетен гражданин на Пещера" се отнема с решение на Общинския съвет, когато:
1. удостоеното лице е осъдено с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер или за престъпление против националната сигурност и суверенитета на Република България;
2. удостоеното лице има системни прояви, грубо нарушаващи нормите на обществения живот.

V. ОТЛИЧИЯ ЗА УДОСТОЯВАНЕ СЪС ЗВАНИЕ "ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ПЕЩЕРА"

Чл. 10. Званието "Почетен гражданин на Пещера" е морално. На удостоения с това звание се връчва предметна награда, определена от общинския съвет.
Чл.11. На удостоените със звание "Почетен гражданин на Пещера" се връчва:
1. почетен знак с герба на Пещера;
2. удостоверение за удостояване със званието, в което са отразени номера на решението и протокола от заседанието на Общинския съвет, както и мотивите за удостояване.
Удостоверението се подписва от кмета и от председателя на Общинския съвет и се подпечатва с печата на Общината и Общинския съвет.
Чл.12. Името, номера на решението и протоколът, както и мотивите за удостояване със званието се вписват в книгата за почетни граждани на Пещера, която се съхранява в направление "Деловодство" на общинската администрация.
Чл.13. В общинска администрация се води регистър на удостоените със звание "Почетен гражданин на Пещера".
Секретарят на общината е длъжен да уведоми Общинския съвет за вземане на решение, ако някой от удостоените със званието "Почетен гражданин на Пещера" е извършил деяние по чл.9 от този правилник.
Чл.14. Загубените, повредени или унищожени отличия по независещи от удостоения причини, се възстановяват или заменят от общината след подаване на мотивирана молба от него или негови близки.

VI. ПРАВА НА УДОСТОЕНИТЕ СЪС ЗВАНИЕ "ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ПЕЩЕРА"

Чл.15. Удостоения със звание "Почетен гражданин на Пещера" имат право:
1. да бъдат приемани в извън приемното време от председателя на Общинския съвет, кмета на Общината и неговите заместници;
2. да изискват и получават информация за дейността на Общинския съвет и общинската администрация и от другите общинкки органи, непредставляващи държавна тайна;
3. да бъдат в състава на официалните гости при мероприятия организирани на общинско и национално ниво и поздравявани от председателя и кмета на Общината.
Чл.16. Правилникът е приет с Решение №463/22.12.1998г. на Общински съвет - Пещера и влиза в сила от 22.12.1998г.