Събота, 20 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

    

 iLoveBulgaria logo1 ЛОГО DEFEND

 Защита на личните данни

Национална програма за Енергиина Ефективност на многофамилни жилищни сгради
logo RR bannercamcorder clipartcamcorder clipart red
peristera baner-op-ak opak-opr

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 Избори за Европейски парламент – 2019г. logo bg right ban 1 baner eu 

Запис на точка №13 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно строителството на нов завод (БИОВЕТ АД)

Запис на точка №14 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно отпадане на резерват „Купена“ от програмата на Юнеско „Човекът и биосферата“

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.


Обявление Печат Е-поща
Вторник, 16 Юли 2019г. 13:54ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.348 по КККР на гр.Пещера в местност „Узун Драгасия“ и отреждането му в УПИ VІ-3.348, Жилищно строителство, търговия и услуги. Определя се устройствена зона Жм /жилищно строителство/, с предвиждане на ниско свободно застрояване при спазване с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 1,2, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 
Обявление Печат Е-поща
Вторник, 09 Юли 2019г. 16:20ч.

ОБЯВЛЕНИЕ
ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО
СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ  ПО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Attachments:
Download this file (ОБЯВЛЕНИЕ.doc)ОБЯВЛЕНИЕ.doc[ ]72 Kb
Продължение...
 
Заповед Печат Е-поща
Петък, 05 Юли 2019г. 12:06ч.

ЗАПОВЕД

№ 328
Гр.Пещера 04.06.2019 год.


    Като взех в предвид разпоредбата на чл.4 от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, на основание, чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

НАРЕЖДАМ :

1.Забранявам къпането, плуването и други водни спортове, както и използването на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел във всички необезопасени и неохраняеми водни площи – язовири, канали, водоеми, реки и други водохранилища на територията на община Пещера.

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Петък, 05 Юли 2019г. 08:31ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП-ПР за промяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 56277.3.1615, „За улица“ /проектен поземлен имос с идентификатор 56277.3.1753/ и право на преминаване през поземлен имот с идентификатор 56277.3.1387 по КККР на гр.Пещера, м. „Широките ливади“, гр.Пещера.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 
Обявление Печат Е-поща
Вторник, 02 Юли 2019г. 15:17ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 371/01.07.2019 г. на Кмета на Община Пещера за учредяване във връзка и за целите на снабдяване с електроенергия безсрочно в полза на „Електроенергиен Системен Оператор“ ЕАД на следните права върху имоти общинска собственост:
1. ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ на въздушни електропроводи ВЛ 110 кV „Дипел“ и „Исперихово“, съгласно одобрения проект за реконструкция /изместване/ на въздушни електропроводи 110 кV „Дипел“ и „Исперихово“ и Заповед № 292/15.05.2019 г.  за одобряване на ПУП-ПП за промяна местоположението на нови ЖР стълбове от ВЛ“Исперихово“ и ВЛ“Дипел“ до нова подстанция на „Биовет“ АД в поземлен имот с идентификатор 56277.4.653 по КККР на гр.Пещера и промяна сервитута на отклонението на ВЛ 110 кV „Дипел“ и „Исперихово“ през следните имоти:

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Вторник, 02 Юли 2019г. 13:47ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1378 и отреждането му в УПИ ХХV-3.1378, Крайпътно заведение за бързо хранене в местност „Широките ливади” по КККР на гр.Пещера. Предвижда се ниско свободно застрояване и отреждане на устройствена зона - Оо /обществено обслужване/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /Кинт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 
Уведомление Печат Е-поща
Сряда, 26 Юни 2019г. 15:31ч.

Уведомление за инвестиционно предложение от Георги Джурков

 

Attachments:
Download this file (Уведомление.PDF)Уведомление.PDF[ ]1501 Kb
Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Вторник, 25 Юни 2019г. 15:51ч.

П Р О Т О К О Л  от извършена проверка във връзка с чл. 405а от Изборния кодекс

Attachments:
Download this file (ПРОТОКОЛ 25.06.2019.doc)ПРОТОКОЛ 25.06.2019.doc[ ]55 Kb
Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Понеделник, 24 Юни 2019г. 14:41ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 352/17.06.2019 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПЗ за промяна застрояването на поземлен имот с идентификатор 56277.4.664 по КККР на гр.Пещера /УПИ ХХІІІ-4.601, За ел. подстанция, производствена и складова дейност, /без ферментационни мощности/, кв. 164 по ПУП на гр.Пещера, за одобряване на проект за ЧИ на ПУП-ПЗ за промяна застрояването на поземлен имот с идентификатор 56277.4.664 по КККР на гр.Пещера /УПИ ХХІІІ-4.601, За ел. подстанция, производствена и складова дейност, /без ферментационни мощности/, кв. 164 по ПУП на гр.Пещера, и одобряване на планово задание.
Предвижда се високо свободно застрояване и устройствена зона - Пп /предимно производствена/ с устройствени показатели: височина на застрояване по-голям от 15 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони в съответствие с изготвената скица – проект. Застроителната линия е съобразена с премахнатите сервитутни зони, наложени от подмяна на два стълба от ВЛ 110 Кv /Вл „Дипел“ и ВЛ „Исперихово“/, като от новите стълбове се променят двете трасета на ВЛ „Дипел“ и ВЛ“Исперихово“ до новата подстанция.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
Обявление Печат Е-поща
Петък, 21 Юни 2019г. 12:02ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 353/17.06.2019 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за промяна на отреждането на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1186 по КККР на гр. Пещера /УПИ ХІІІ-014124, Кланица и колбасарски цех/ в УПИ ХІІІ-1186, Безвредно производство и складова база метални изделия, м.“Войника“ Предвижда се ниско свързано застрояване и устройствена зона-Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,0, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
    Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216