Понеделник, 27 Май 2024
Вие сте тук: Начало
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера,

да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет. !

 Gerb Peshtera izbor 2024  inf camp ransomware
 

О Б Я В Л Е Н ИЯ на основание 

чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

РАЗДЕЛ АРХИВ АРХИВ ИЗБОРИ

Baner 1 007 0116 c01 LK

 Baner 1 007 0119 c01 KO

 BG5SFPR002 2.002 0119 C01

 Pro4.004 0014
BG RRP 4 023 8.006 0029 C02 1
 BG RRP 3.006 ruralyouthfuture logo 
 BG05SFPR002 2.001 0196 C01 BG05SFPR002 2003 0139 
Logo TO EF_Baner.jpg
BG06RDNP001 19.610 0060  BANER BG RRP 1009 0014 C01

 

MDT autobus.pngec impuls logo

pr_choveshki_resursi.png baner eu1 

cooltorise logo with name  opak-opr

logo romact ban 2
agora 

iLoveBulgaria logo1 TiReshavash  116111 Baner  baner-op-ak 
peristera RI_Logo.jpg live streeming YotubePeshtera

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН

ПЛАН

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВИ от Военно окръжие 

 VO

II-ра степен – Пазарджик 

   

 

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.

Форма и съдържание на информацията по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС и , в т.ч. нейни актуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРПактуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРП

Линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООСЗАПОВЕД - № 427 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 27 Май 2024г. 14:33ч.

ЗАПОВЕД

№ 427

гр. Пещера 22.05.2024 г.

           В изпълнение на Решение №74/27.03.2024 г. на Общински съвет – Пещера като съобразих разпоредбите на чл.14, ал.1 и ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.83, ал.1, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет–Пещера, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.86, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет–Пещера

НАРЕЖДАМ :

          

        1. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Терен за поставяне на зарядно устройство за електро автомобили и три паркоместа в кв.21, ул. „Михаил Такев“ 144 в имот 56277.501.9654 с обща площ 55 кв.м. съгласно утвърдената Схема по чл. 56 от ЗУТ, при начална месечна наемна цена 185,30 лв. без ДДС. Срок на договора за наем - 10 години.

            2. Дата, място и час на провеждане на търговете:

На 12.06.2024 г., стая № 5, I етаж на Общинска администрация гр.Пещера от 14:00 часа.    

3. Утвърждавам тръжна документация включваща:

   -заявление по образец;

   - декларации по образец          

   - проект на договор за отдаване под наем

   - текст на обявата за провеждане на публичните търгове

            4. Утвърдената тръжнадокументация е с цена - невъзстановими 20 лева, с включен ДДС за всеки от обектите общинска собственост, посочени в т.1 от настоящата заповед и се закупува до 16 часа на 11.06.2024г. от Общински център за услуги и информация на гражданите (в сградата на ОА-Пещера).

5. Размерът на депозита за участие в търговете следва да се внася до 17:00 часа на 11.06.2024 г. в касата на Община Пещера – стая № 1 на втория етаж или по банков път в “Общинска банка” АД, офис гр. Пещера:

            Код на Общинска банка: SOMBBGSF

            Банкова сметка: BG87SOMB9130333297021

         6. Депозитът на неспечелилите участници се възстановява в срок от три работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедта за обявяване на спечелилите участници.

            7. Документите за участие в търга се подават до 17:00 часа на 11.06.2024 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите на партерния етаж на ОА.

          8. Определям стъпка за наддаване 5% от началната тръжна цена.

       9. Определям задължителни документи за участие в търга:

          1) Заявление за участие по образец

            2) Удостоверение за актуално състояние, издадено до 30 дни преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или единен идентификационен код (ЕИК), изписан на плика, с който се подават документите за участие в търга.

          3) Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата – срок на издаване до 30 дни преди датата напровеждане на търга.

         4) Декларации по образец съгласно тръжните документи.

           5) Документ за внесен депозит за участие в търга.

          6) Документ за закупени тръжни книжа.

         7) Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез пълномощник.

           10. Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден до изтичане срока за подаване на тръжни документи и направена заявка в Общинска администрация гр.Пещера, ет.І, стая №1 от 10:00 до 12:00 часа, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.

    11. Определям състав на комисията по провеждането на търговете:

................................................................................................................................

     12. Договорът за наем със спечелилия участник да се сключи при спазване на реда и условията на чл.117 и сл. от НРПУРОИ.

   13. Съгласно чл.16 от НРПУРОИ спечелилия участник е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на определената месечна наемна цена с ДДС. Депозитът се внася в касата на Община Пещера или по депозитната сметка на Община Пещера №BG87SOMB91303332970201 в „Общинска банка” АД. Документът за внесения депозит се прилага към досието на наемателя.

      14. Обявата за търговете да се публикува в местен ежедневник и на интернет страницата на Община Пещера.

 15. Препис-извлечение от заповедта да се постави на информационното табло на Общинска администрация, на видно място в управлението на ОП „Паркинги и пазари” гр. Пещера, кметство с. Радилово и кметство с. Кап. Димитриево в три дневен срок от издаване на настоящата заповед.

    16. Копие от заповедта да се връчи на членовете на комисията за сведение и изпълнение.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ /П/

Кмет на Община Пещера

 
О Б Я В Л Е Н И Е - ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 27 Май 2024г. 00:00ч.

О Б Я В Л Е Н И Е

ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ

За определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Пещера

Мотиви за определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътницина територията на Община Пещера

1. Причини, които налагат приемането:

Съгласно чл. 24а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози /предишна ал. 4 - ДВ., бр. 32 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г./ Общинския съвет трябва да приеме минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, които да са валидни за територията на Община Пещера. С Решение № 593, взето на заседание с Протокол № 57 от 27.07.2023г., Общински съвет – Пещера, определи минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Пещера, както следва:

- за максимална дневна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена в размер на 1,30 лв.;

- за максимална нощна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена в размер на 1,50 лв.

- за минимална дневна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена в размер на 0,80 лв.;

- за минимална нощна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена в размер на 0,90 лв.

В Общинска администрация – гр. Пещера е получено писмо с вх № 94Л-509-1/16.05.2024г. от таксиметровите шофьори, работещи на територията на Общината, с което правят предложение, да бъдат актуализирани минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за Община Пещера. Предвид реалните икономически условия, в които таксиметровият бранш осъществява своята дейност, кактои увеличението на цените на горивата, предлагаме  минималните и максималните цени за таксиметров превоз на пътници да бъдат, както следва:

- за максимална дневна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена в размер на 1,50 лв.;

- за максимална нощна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена в размер на 2,00 лв.

- за минимална дневна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена в размер на 1,00 лв.;

- за минимална нощна тарифа за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – цена в размер на 1,50 лв.

Продължение...
 
СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 23 Май 2024г. 13:02ч.

СЪОБЩЕНИЕ

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

във връзка с чл. 15, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

   На основаниечл.15, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Пещераосигурява обществен достъп на Решение № ПК-11-ЕО/2024г. за преценяване на необходимотта от извършване на екологична оценка на директора на РИОСВ-Пазарджик, с характер: „да не се извършва екологична оценка“ на Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Пещера за имоти с идентификатор 56277.504.5, 56277.504.279, 56277.501.767, 56277.3.196, 56277.3.201, 56277.3.209 и 56277.3.1536, попадащи в регулационните граници на град Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: Община Пещера.

Приложение:

Информация по чл. 15, т.1 от Наредбата за ОВОС, налична в Отдел „Екология “, Община Пещеар на адрес: гр. Пещеар, ул. „Дойранска епопея“№ 17 от 8:30ч. до 17:30ч.

Датата на публикуване на обявата: 23.05.2024г.

 
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 23 Май 2024г. 10:55ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 44, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ДЕВЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 30. 05. 2024г. / четвъртък / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
Съобщение за поставени нови контейнери Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 21 Май 2024г. 12:23ч.

Правилният избор за нашия текстил


Гр. Пещера се включва в националната мрежа за разделно събиране и дарение на дрехи и други текстилни изделия, чрез контейнерите ТексЛайф, обозначени със знака на БЧК

На 16.05.2024г. бяха поставени първите специализирани контейнери със знака на Червения кръст, за удобство и на разположение на гражданите!

Карта на местоположението им:

Адреси на локациите в гр. Пещера:

адрес 1 ул. „Чаталджа“ №2
адрес 2 срещу бензиностанция Лукойл

Защо да предаваме в контейнерите със знака на БЧК?
- Предавайки ненужните си дрехи, обувки и домашен текстил (покривки, завеси, кърпи и др.) в контейнерите със знака на БЧК, освен реализирането на огромни екологични ползи, се подпомага и фонда за Бедствия, аварии и кризи на БЧК.
Как ?
- За всеки разделно събран килограм текстил, ежемесечно се отделят финансови средства за фонда Бедствия, аварии и кризи, за конкретните нужди при възникналите случаи (напр. за ремонти, оборудване, храна, лекарства, палатки, и др.) и с малка част от самите дрехи се поддържа допълнителен кризисен резерв.
Торбичките, които ще се предават в контейнерите, трябва да са добре затворени/завързани, за да се запазва текстилът от замърсяване и да са пригодни за последващите товаро-разтоварни дейности.
Какви са екологичните ползи - накратко?
Чрез разделното събиране и последващото оползотворяване успяваме да предотвратим в известна степен производството на нов текстил, като така:
- Избягваме замърсяването на въздуха, почвите и водите, което производството на текстил предизвиква
- Избягваме добиването на нови природни ресурси, необходими за производството на текстил
- Спасяваме ценни природни ресурси, вложени в текстила, от погубването им на сметищата
- Избягваме замърсяване от разлагането на текстила или неговото нерегламентирано изгаряне.
- Текстилните изделия, които са подходящи за повторна употреба, ще зарадват някого в страни от Третия свят, а първият притежател на продукта ще бъде доволен, че неговата дрешка/обувки и др. не са изхвърлени като ненужна вещ. А това, което няма да се използва по първоначално предназначение, ще поеме правилния път по рециклиране или оползотворяване.

Благодарим Ви за Вашия личен пример и принос за по-добър живот!

 
Актуализиран списък - Дърва са огрев от склад Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 17 Май 2024г. 08:30ч.

.

 
СЪОБЩЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 15 Май 2024г. 15:40ч.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,


Общински съвет гр. Пещера прие Решение № 71/27.03.2024 г., с което възложи на управителя на ВКС ЕООД гр. Пещера да проведе избор на кредитна институция, във връзка с поемане на дълг за банков кредит с максимален размер 140 000 /Сто и четиридесет хиляди/ лева, с вид и цел на дълга – до 36 месеца, с възможност за предсрочно пълно или частично погасяване, без начисляване на такси и комисионни.Изискване на банката е кредитът да бъде гарантиран от общината чрез издаване на безусловна общинска гаранция.

Съгласно чл. 39 от Закона за общинския дълг, гарантиран от общината дълг са всички финансови задължения, за които с решение на общинския съвет са издадени гаранции от името и за сметка на общината при спазване изискванията на ЗОД. Според чл. 40, ал. 1 от ЗОД, общината може да гарантира дълг само на търговски дружества, в които общинското участие е над 50 на сто от капитала на дружеството, ако дългът е поет за финансиране на инвестиционни проекти и текущи разходи от полза на местната общност и има предоставено обезпечение в полза на общината. На основание чл. 40, ал. 3 от ЗОД, кметът на общината ще внесе в общинския съвет предложението за поемане на дълг чрез издаване на общинска гаранция за обезпечение както следва:

Безусловна общинска гаранция с бенефициент Общинска банка АД, покриваща задълженията на „ВКС“ ЕООД – гр. Пещера по предоставяния от Общинска банка АД банков кредит в размер 140 000 лева, издадена от Община Пещера, по реда на чл. 40 от Закона за общинския дълг, при следните условия:

- Срок на валидност на гаранцията – не по-кратък от 30 дни след крайния срок за погасяване на кредита на „ВКС“ ЕООД – гр. Пещера;

- Условие за предявяване на искане от страна на Общинска банка АД за плащане по гаранцията - „ВКС“ ЕООД – гр. Пещера не е извършило плащане, пълно или частично, на която и да е погасителна вноска по главница и/или начислени лихви и/или такси/комисионни или друго дължимо плащане в съответствие с условията по договора за кредит, за което Общинска банка АД уведомява писмено;

- Срок на извършване на плащане по гаранцията – в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на уведомление от Общинска банка АД, че е настъпило основание за плащане по гаранцията, в което освен основанието се посочва и изискуемата сума.

Представена е оферта за кредит от „ОБЩИНСКА БАНКА” АД. С оферта банка уведомява „ВКС“ ЕООД за параметрите и условията на одобрената кредитна сделка, а именно:

Продължение...
 
СЪОБЩЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 15 Май 2024г. 15:39ч.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,


   Общински съвет гр. Пещера прие Решение № 70/27.03.2024 г., с което възложи на управителя на „Автобусен транспорт – Пещера" ЕООД гр. Пещера да проведе избор на кредитна институция, във връзка с поемане на дълг за банков кредит с максимален размер до 50 000 /петдесет хиляди/ лева, с вид и цел на дълга – револвиращ кредит предназначен за закупуване на дълготрайни материални активи и оборотни средства без гратисен период за лихвени и амортизационни плащания. Кредитът да бъде гарантиран от общината чрез издаване на безусловна общинска гаранция.

Съгласно чл. 39 от Закона за общинския дълг, гарантиран от общината дълг са всички финансови задължения, за които с решение на общинския съвет са издадени гаранции от името и за сметка на общината при спазване изискванията на ЗОД. Според чл. 40, ал. 1 от ЗОД, общината може да гарантира дълг само на търговски дружества, в които общинското участие е над 50 на сто от капитала на дружеството, ако дългът е поет за финансиране на инвестиционни проекти и текущи разходи от полза на местната общност и има предоставено обезпечение в полза на общината. На основание чл. 40, ал. 3 от ЗОД, кметът на общината ще внесе в общинския съвет предложението за поемане на дълг чрез издаване на общинска гаранция за обезпечение както следва:

Безусловна общинска гаранция с бенефициент Общинска банка АД, покриваща задълженията на „Автобусен транспорт – Пещера" ЕООД по предоставяния от Общинска банка АД банков кредит в размер 50 000 лева, издадена от Община Пещера, по реда на чл. 40 от Закона за общинския дълг, при следните условия:

- Срок на валидност на гаранцията – не по-кратък от 30 дни след крайния срок за погасяване на кредита на „„Автобусен транспорт – Пещера" ЕООД;

- Условие за предявяване на искане от страна на Общинска банка АД за плащане по гаранцията - „Автобусен транспорт – Пещера" ЕООД не е извършило плащане, пълно или частично, на която и да е погасителна вноска по главница и/или начислени лихви и/или такси/комисионни или друго дължимо плащане в съответствие с условията по договора за кредит, за което Общинска банка АД уведомява писмено;

- Срок на извършване на плащане по гаранцията – в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на уведомление от Общинска банка АД, че е настъпило основание за плащане по гаранцията, в което освен основанието се посочва и изискуемата сума.

Параметрите и условията на кредитната сделка са:

Продължение...
 
Съобщение - Съобщение Попълване списъка за кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Пещера мандат 2024г.-2028г. Кандидатите за съдебни заседатели Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 09 Май 2024г. 13:41ч.

Съобщение

Попълване списъка за кандидати за съдебни заседатели

за Районен съд – Пещера мандат 2024г.-2028г.

Кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Пещера могат да получат информация и да подадат документи, съобразно изискванията на чл.67 от Закона за съдебната власт в деловодството на Общински съвет – Пещера, всеки работен ден от 8.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.30 часа.

Телефон за информация: 0350 6 22 06;

Образци на документи и списък с необходимите приложения са публикувани на интернет-страницата на Община Пещера, Секция Общински съвет- Актуална информация, които можете да намерите на адрес:

https://peshtera.bg

Чл.67 от Закона за съдебната власт:

Чл. 67. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

1. е на възраст от 21 до 68 години;

2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

3. има завършено най-малко средно образование;

4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

5. не страда от психически заболявания.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) Съдебни заседатели във военните съдилища могат да са генерали (адмирали), офицери и сержанти на военна служба.

(3) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

1. е съдебен заседател в друг съд;

2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 29 Април 2024г. 17:57ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

          Общинска администрация – Пещера уведомява, че в периода от 07.05.2024 г. до 17.05.2024 г. ще се спазват следните мерки за временна организация на движението във връзка с изпълнение на втория етап от изпълнение на проекта за реконструкция на общинския път гр.Пещера – с.Свети Константин:

  • Движението на моторни превозни средства при изпълнение на СМР в участъка от км 8+470 до км 0+000 ще се осъществява с пропускателен режим в двете посоки. Движението няма да бъде отбивано.
  • От 08.00 до 18.00 часа, пътят ще бъде затворен за тежкотоварни превозни средства над 12 тона.
  • При полагане на износващия пласт ще се извършва регулярно затваряне изцяло на участъците от пътното платно в двете посоки.

В посочения период, пътуващите могат да ползват алтернативен маршрут за преминаване - през път ІІ-37 – гр.Батак –язовир Батак-село Свети Константин и през гр.Пещера или разклона за хижа Добра вода-село Дебръщица-Пазарджик.

            Общинска администрация призовава, с цел осигуряване безопасност на участниците в движението по общинския път да се спазват всички ограничения, въведени с временната организация на движението.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 
Съощение за ДДД обработка Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 26 Април 2024г. 11:25ч.

Общинска администрация Пещера уведомява, че на 28.04.2024г. след 20:00 часа започва дезакаризационна обработка на централен градски парк гр.Пещера.
Третирането на площите ще се извършва при благоприятни метеорологични условия.
В третираните зони ще бъдат поставяни информационни табели за провежданите обработки.
Общинска администрация призовават жителите на общината да ограничат достъпа на деца до обработените площи.

 
Списък с оценен и класиран кандидат след провеждане на събеседване Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 26 Април 2024г. 11:06ч.

Списък с оценен и класиран кандидат след провеждане на събеседване

за подбор на персонал за предоставяне на

социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

С п и с ъ к на оценен и класиран кандидат за длъжността „Социален асистент“
Трите имена на лицето БРОЙ ТОЧКИ
№ по ред (подредени по низходящ ред, съобразно сбора от получените оценки от събеседването)
1 Юсеин Мехмедов Козарев 6 точки

  

Кандидати, получили средноаритметичен брой точки по-малко от 3 не се одобряват за съответната длъжност.

Решенията на Комисията за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“могат да бъдат обжалвани пред Комисията за разглеждане на жалби и сигнали при предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ не по-късно от 7 (седем) дни след излагане на списъка в официалната интернет страница на община Пещера.

       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР: .............../П/.......................                                                                                                                               (Галина Стоянова)   Дата: 26.04.2024 г.

 
Списък на кандидати допуснати и недопуснати до събеседване Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 25 Април 2024г. 16:16ч.

Списък на кандидати допуснати и недопуснати до събеседване за подбор

на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

           І. Допуска до събеседване с цел изясняване на окончателната мотивация, готовността за работа и нагласите към различните целеви групи потребители, следния кандидат за длъжността “Социален асистент”:

  1. Юсеин Мехмедов Козарев.

          ІІ. Дата за провеждане на събеседване с кандидата – 26.04.2024 г. от 10,00 часа.

ІІІ. Място на провеждане – Сградата на Община Пещера, с адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17, ет.2.

 
ЗАПОВЕД - 332 - Откривам процедура за провеждане на публични търгове Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 25 Април 2024г. 10:40ч.

ЗАПОВЕД

№ 332

   гр. Пещера24.04.2024 г.

           В изпълнение на Решение №74/27.03.2024 г. и Решение №75.27.03.2024 г. на Общински съвет – Пещера като съобразих разпоредбите на чл.14, ал.1 и ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.83, ал.1, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет–Пещера, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.86, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет–Пещера

НАРЕЖДАМ :

          

        1. Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:

           1.1. Терен за поставяне на зарядно устройство за електро автомобили и три паркоместа в кв.21, ул. „Михаил Такев“ 144 в имот 56277.501.9654 с обща площ 55 кв.м. съгласно утвърдената Схема по чл. 56 от ЗУТ, при начална месечна наемна цена 185,30 лв. без ДДС. Срок на договора за наем - 10 години.

1.2. Сграда с площ 13 кв.м. с идентификатор 56277.503.101.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение на КККР, адрес на имота гр.Пещера, п.н.4550, ул. „Петър Раков“ №35, разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.101. За обекта е съставен Акт за частна общинска собственост №709/09.01.2017 г., при начална тръжна месечна наемна цена 84,50 лв. без ДДС, депозит за участие 8,45 лв. Срок на договора за наем – 5 години.

1.3.Сграда с площ 7 кв.м. с идентификатор 56277.503.101.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение на КККР, адрес на имота гр.Пещера, п.н.4550, ул. „Петър Раков“ №35, разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.101, при начална тръжна месечна наемна цена 45,50 без ДДС, депозит за участие 4,55 лв. Срок на договора за наем – 5 години.

         2. Дата, място и час на провеждане на търговете:

Продължение...
 
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 19 Април 2024г. 09:30ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 44, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ОСМО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 25. 04. 2024г. / четвъртък / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
СЪОБЩЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 16 Април 2024г. 15:52ч.

   Във връзка със Заповед №295/15.04.2024г. на Кмета на Община Пещера, по повод отбелязването на празника на град Пещера - 6 май и на Великденските празници, 02.05.2024г.-четвъртък, е обявен за неучебен за всички училища  на територията на Община Пещера. Детските градини в общината ще функционират без промяна на работния им график.

 
СЪОБЩЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 12 Април 2024г. 09:20ч.

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на Наредба 13 от 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни дейности, Ви уведомяваме следното:

От 02.05-08.05.2024г. по ЖП линията Стамболийски – Пещера, ще се проведе третиране с хербицид срещу плевели по железопътната линия на разстояние шест метра от глава релса от двете страни, с препарат НАСА ТАФ с активно вещество глифозат.

Ще се преустановява пръскането шест метра преди и след водни басейни, реки, водоеми, водоизточници и вододайни зони.

                                                                         Общинска администрация

 
ПОКАНА Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 08 Април 2024г. 15:51ч.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет - Пещера организира обществено обсъждане на Отчета на бюджета на Община Пещера за 2023 година. Председателят на Общински съвет отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.
Обсъждането ще се проведе на 15. 04. 2024г. /понеделник/ от 16:00 часа в заседателната зала на Общински съвет - Пещера при следния дневен ред:

1. Отчет на бюджета на Общината за 2023година, индикативния разчет на сметките за средства от Европейския съюз за 2023г. и доклад за общинския дълг.

С материалите по обсъждането можете да се запознаете на електронен адрес www.peshtera.bg
Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено на адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея" № 17, деловодството на Общински съвет или на електронен адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 
СПИСЪЦИ НА ОДОБРЕНИ ЛИЦА - ДЪРВА ЗА ОГРЕВ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 05 Април 2024г. 10:31ч.

СПИСЪЦИ НА ОДОБРЕНИ ЛИЦА от гр. ПЕЩЕРА  - ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

за отоплителен сезон 2024-2025г.

.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069