Петък, 26 Ное 2021
Вие сте тук: Начало
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

    

 iLoveBulgaria logo1 ЛОГО DEFEND

 Защита на личните данни

Национална програма за Енергиина Ефективност на многофамилни жилищни сгради
logo RR bannercamcorder clipartcamcorder clipart red
peristera baner-op-ak opak-opr

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Избори за президент и вицепрезидент на републиката, и за народни представители-14.11.2021г. logo bg right ban 1 baner eu 

 

Програма за устойчиво енергийно развитие на Община Пещера 2019г.-2028г.

 

logo romact  logo bg right no back  logo bg right

ban 2

 ban european commission  logo bg right  
cooltorise logo with name    

 

Запис на точка №13 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно строителството на нов завод (БИОВЕТ АД)

Запис на точка №14 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно отпадане на резерват „Купена“ от програмата на Юнеско „Човекът и биосферата“

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.


Съобщение Печат Е-поща
Петък, 26 Ноември 2021г. 17:17ч.

Във връзка с изменение на Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2019 г., Община Пещера уведомява следното:


• За новопостроени сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в експлоатация, собственикът уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък  върху недвижимите имоти.
• Данък сгради и такса битови отпадъци се дължи и в случаите, когато в двегодишен срок от съставянето на Акт №14 и едногодишен срок от съставянето на Акт №15 от Закона за устройство на територията, сградата не е въведена в експлоатация.


Собствениците на недвижими имоти в населените места на община Пещера /гр. Пещера, с. Радилово, с. Капитан Димитриево и с. Свети Константин/ да се съобразят с направените промени в Закона за местни данъци и такси

 
Обявление Печат Е-поща
Петък, 26 Ноември 2021г. 17:15ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 857/26.11.2021 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за разделяне на УПИ VII-1251 /поземлен имот с идентификатор 56277.502.776 /, кв. 90 по плана на гр.Пещера и образуване на два самостоятелни УПИ VII-1251 /поземлен проектен имот с идентификатор 56277.1251/ и УПИ ХI-1252 /поземлен проектен имот с идентификатор 56277.1252/ по регулационния план на гр.Пещера. Новообразуваните УПИ са с проектни площи както следва: УПИ VII-1251 с площ от 315 кв.м., УПИ ХI-1252 с площ от 315 кв.м. Определя се устройствена зона „Жм” /ниско жилищно застрояване/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 1,2, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
Обявление Печат Е-поща
Сряда, 24 Ноември 2021г. 13:20ч.

ОБЯВЛЕНИЕ
ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

М О Т И В И
към изготвения проект за наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби в община Пещера

Продължение...
 
Заповед Печат Е-поща
Петък, 19 Ноември 2021г. 17:00ч.

З А П О В Е Д

№838/19.11.2021 год.

 На основание чл.44 ал.1,т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.99б от Закона за гражданската регистрация и във връзка с подадено заявление вх.№94Р-1027-1/17.11.2021 г. от Райна Георгиева Калинова,  

ОПРЕДЕЛЯМ:

       Комисия в състав:

       Председател:
Галина Стоянова – Секретар на Община Пещера

       Членове:    
Мария Ангелиева - главен юрисконсулт на областна администрация Пазарджик;
Марияна Мачканска– началник ТЗ“ГРАО“ Пазарджик;
Адв. Петя Харизанова;
Райна Колишикова – гл. експерт ”ГРАО” при Община Пещера;
Иван Христев– полицейски инспектор при РУ –Пещера.

       Комисията да извърши проверка на обстоятелствата за адресна регистрацията по постоянен и настоящ адрес на лицата Юрий Марулов и Игор Нягулов в гр. Пещера, ул. “Михаил Такев“№35, вх. Б, ет.5, ап.28.
       След приключване на проверката, комисията да състави протокол и излезе със становище относно адресната регистрация в законно установения 7-дневен срок.
       Настоящата Заповед да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ/п/
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Продължение...
 
Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Четвъртък, 18 Ноември 2021г. 15:24ч.

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ТРИДЕСЕТ И ВТОРО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 25. 11. 2021 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Четвъртък, 11 Ноември 2021г. 15:31ч.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРОННО И ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ /ИУЕЕО/, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

     Общинска администрация Пещера уведомява, че в периода от 15.11.2021г. до 19.11.2021г., ще се проведе кампания за  записване за предаване  на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване /ИУЕЕО/.
    Кампанията е организирана от Общинска администрация съвместно с „Елтехресурс“ АД /организация по оползотворяване на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване/.
    Необходимо е всички желаещи,  разполагащи с неработещи вече електроуреди
/ микровълнови печки, телевизори, перални, компютри, ютии, тостери, принтери и други/ да се обадят на телефон 0350/62203.
    Ще се осъществи контакт с всеки желаещ да предаде ИУЕЕО, след записване на посочения телефон за връзка, относно организацията по вземането на ИУЕЕО от домакинствата.
    Обръщаме внимание на това, че ще се приемат от домакинствата само в пълен комплект ИУЕЕО, разкомплектовани уреди или само външна част на уреда няма да се приемат.
Община Пещера призовава гражданите - притежатели на ИУЕЕО да се възползват от условията на кампанията, като по този начин спомогнат за намаляване на количеството депонирани отпадъци, пестене на суровини и ресурси и осигуряване на чиста околна среда на нас и нашите деца.
  

 
Заповед Печат Е-поща
Петък, 05 Ноември 2021г. 16:48ч.

З А П О В Е Д
№ 818
гр.Пещера, 05.11.2021 год.
Във връзка със Заповед №РД-01-890/03.11.2021г. на министъра за здравеопазването, Решение №629 от 26 август 2021г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с
Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 от 12 юни 2020г. на Министерския съвет, Решение № 418 на
Министерски съвет от 25 юли 2020г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020г., Решение № 673 от 25 септември 2020г. на Министерския съвет, Решение №855 от 25 ноември 2020г. на Министерския съвет, Решение №72 от 26 януари 2021г. на Министерски съвет и Решение №395 от 28 април 2021г. на Министерски съвет, Решение № 426 от 26 май 2021г., Решение №547 от 28 юли 2021г. на Министерски съвет и моя Заповед №816/04.11.2021г. и на основание чл.44, ал.1, т.1, ал.2 от ЗМСМА,


З А П О В Я Д В А М :


I. Изменям и допълвам моя Заповед №816/04.11.2021г., както следва:
1. В т.I, 31, текстът: „Противоепидемичните мерки по т. 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13,  14 може да не се прилагат при следните условия“ се заменя с: „Противоепидемичните мерки
по т. 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, и 14 може да не се прилагат при следните условия“.
2. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Пещера.


ЙОРДАН МЛАДЕНОВ (п)
Кмет на Община Пещера

 
Заповед Печат Е-поща
Петък, 05 Ноември 2021г. 16:44ч.

З А П О В Е Д
№ 816
гр.Пещера, 04.11.2021 год.
Във връзка със Заповед №РД-01-890/03.11.2021г. на министъра за здравеопазването, Решение №629 от 26 август 2021г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 от 12 юни 2020г. на Министерския съвет, Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юли 2020г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020г., Решение № 673 от 25 септември 2020г. на Министерския съвет, Решение №855 от 25 ноември 2020г. на Министерския съвет, Решение №72 от 26 януари 2021г. на Министерски съвет и Решение №395 от 28 април 2021г. на Министерски съвет, Решение № 426 от 26 май 2021г., Решение №547 от 28 юли 2021г. на Министерски съвет, Заповед №РД-240 от 29 октомври на Областния управител на Област Пазарджик и на основание чл.44, ал.1, т.1, ал.2 от ЗМСМА,

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Петък, 05 Ноември 2021г. 07:51ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 812/03.11.2021 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 56277.3.93 по КККР на гр.Пещера, местност „Узун Драгасия“, което е необходимо във връзка с инвестиционната инициатива на възложителя за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.93 в УПИ с устройствена зона „Ти“ /техническа инфраструктура/ и предвиждане на свободно застрояване при спазване на устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 45 м., плътност на застрояване до 50 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 0,5, минимална озеленена площ 50 на сто, съгласно проект, съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
Обявление Печат Е-поща
Петък, 05 Ноември 2021г. 07:50ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 801/29.10.2021 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за отреждане на обслужваща жилищна сграда към дейността в поземлен имот с идентификатор 56277.4.1731 /УПИ ІХ-4.197, 205, За офис с 10 бр. паркоместа за собствени нужди и гараж за 2 бр. автомобили за нощуване и диагностика/, като се обособят 2 бр. нови УПИ за сметка на поземлен имот с идентификатор 56277.4.1731, а именно: УПИ IX-4.197, 205, За офис с 10 бр. паркоместа за собствени нужди и гараж за 2 бр. автомобили за нощуване и диагностика и УПИ X-4.1731, За обслужваща сграда към дейността, м.“Широките ливади“. Предвижда ниско свободно застрояване и устройствена зона - Жм /жилищно строителство/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 1,2, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
    Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
Обявление Печат Е-поща
Петък, 05 Ноември 2021г. 07:50ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 803/29.10.2021 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение на регулацията на УПИ І-17043, “Безвредно производство, склад” и обособяване на седемнадесет броя урегулирани поземлени имоти: УПИ ХІІ-1715, жилищно строителство; УПИ ХІІІ-1716, жилищно строителство; УПИ ХІV-1717, жилищно строителство;  УПИ ХV-1718, жилищно строителство; УПИ ХVІ-1719, жилищно строителство; УПИ ХVІІ-1720, жилищно строителство; УПИ ХVІІІ-1721, жилищно строителство; УПИ ХІХ-1722, жилищно строителство; УПИ ХХ-1723, жилищно строителство; УПИ ХХІ-1724, жилищно строителство; УПИ ХХІІ-1725, жилищно строителство; УПИ ХХІІІ-1726, жилищно строителство; УПИ ХХІV-1727, жилищно строителство; УПИ ХХV-1728, жилищно строителство; УПИ ХХVІ-1729, жилищно строителство; УПИ ХХVІІ-1730, жилищно строителство и УПИ ХХVІІІ-1731, жилищно строителство.
    Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
Обявление Печат Е-поща
Петък, 05 Ноември 2021г. 07:49ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 802/29.10.2021 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.582 и отреждане в УПИ ХХIІ-3.582, „За автосервиз“ в местност „Дъбравата” по КККР на гр.Пещера. Предвижда се ниско свободно застрояване и отреждане на устройствена зона - Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели:  максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
Заповед Печат Е-поща
Петък, 29 Октомври 2021г. 17:30ч.

З А П О В Е Д

№804/29.10.2021 година

На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.99б, т.3 от Закона за гражданската регистрация, извършена проверка и Протокол от 28.10.2021  на комисия, съставена с моя Заповед №784/22.10.2021 г

Н А Р Е Ж Д А М :

Да бъде заличена адресна регистрация на лице, регистрирано на адрес град Пещера, ул. “Пейо Яворов“№1, както следва:

1. Адресна регистрация по постоянен адрес на лицето:
Станислава Димитрова Анчева, ЕГН ..............,

2. Адресна регистрация по настоящ адрес  на лицето:
Станислава Димитрова Анчева, ЕГН ................
   
Заповедта да се публикува на сайта на Община Пещера и на информационното табло в сградата на общинска администрация и бъде изпратена чрез ТЗ“ГРАО“-гр. Пазарджик на ГД“ГРАО“-гр. София за автоматизирано заличаване в регистъра на населението.
Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването й по реда на АПК пред Административен съд-гр. Пазарджик.
       Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Галина Стоянова-Секретар на Община Пещера.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ/П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА
                                                

 
Заповед Печат Е-поща
Петък, 22 Октомври 2021г. 17:24ч.

З А П О В Е Д
 
№ 783
                                               
 гр.Пещера, 22.10.2021 год.
 
    Във връзка със Заповед №РД-01-861/21.10.2021г. за допълнение на Заповед № РД-01-856/19.10.2021г. на министъра за здравеопазването, Решение №629 от 26 август 2021г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 от 12 юни 2020г. на Министерския съвет, Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юли 2020г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020г., Решение № 673 от 25 септември 2020г. на Министерския съвет, Решение №855 от 25 ноември 2020г. на Министерския съвет, Решение №72 от 26 януари 2021г. на Министерски съвет и Решение №395 от 28 април 2021г. на Министерски съвет, Решение № 426 от 26 май 2021г., Решение №547 от 28 юли 2021г. на Министерски съвет и на основание чл.44, ал.1, т.1, ал.2  от ЗМСМА,

Продължение...
 
Заповед Печат Е-поща
Петък, 22 Октомври 2021г. 17:22ч.

З А П О В Е Д

№784/22.10.2021 год.

На основание чл.44 ал.1,т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.99б от Закона за гражданската регистрация и във връзка с подадени заявления вх.№94Р-127-4/15.09.2021г. и №94Р-127-4#2/20.10.2021 г. от Румен Пенев Минков,  

ОПРЕДЕЛЯМ:

       Комисия в състав:

       Председател:
Галина Стоянова – Секретар на Община Пещера

       Членове:    
Мария Ангелиева - главен юрисконсулт на областна администрация Пазарджик;
Марияна Мачканска– началник ТЗ“ГРАО“ Пазарджик;
Райна Колишикова – гл. експерт ”ГРАО” при Община Пещера;
Николай Ненков– мл. полицейски инспектор в РУ –Пещера.

       Комисията да извърши проверка на обстоятелствата за адресна регистрацията по постоянен и настоящ адрес на лицето  Станислава Димитрова Анчева в гр. Пещера, ул.“Пейо Яворов“№1.
       След приключване на проверката, комисията да състави протокол и излезе със становище относно адресната регистрация в законно установения 7-дневен срок.
       Настоящата Заповед да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.


ЙОРДАН МЛАДЕНОВ/п/
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

 
Обявление Печат Е-поща
Петък, 22 Октомври 2021г. 15:27ч.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за отделяне на част от поземлен имот с идентификатор 56277.3.1836 по КККР на гр.Пещера съставляващ улица с о.т. 153 ж-153з-153д и присъединяването му към УПИ XXXII-За жилищно строителство, търговия и услуги /поземлен имот с идентификатор 56277.3.1828 по КККР на гр.Пещера/ в местност „Узун Драгасия“. Устройствената зона остава без промяна „Жс” /жилищно строителство/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 15 м., плътност на застрояване до 70 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2, минимална озеленена площ 30 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 
Заповед Печат Е-поща
Четвъртък, 21 Октомври 2021г. 17:34ч.

З А П О В Е Д
№ 772
гр.Пещера, 20.10.2021 год.
Във връзка със Заповед № РД-01-856/19.10.2021г. на министъра за здравеопазването, Решение №629 от 26 август 2021г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 от 12 юни 2020г. на Министерския съвет, Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юли 2020г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020г., Решение № 673 от 25 септември 2020г. на Министерския съвет, Решение №855 от 25 ноември 2020г. на Министерския съвет, Решение №72 от 26 януари 2021г. на Министерски съвет и Решение №395 от 28 април 2021г. на Министерски съвет, Решение № 426 от 26 май 2021г., Решение №547 от 28 юли 2021г. на Министерски съвет, Заповед №РД09-3596/20.10.2021г. на министъра на образованието и науката и на основание чл.44, ал.1, т.1, ал.2 от ЗМСМА,


З А П О В Я Д В А М :


I. Създавам следната организация по прилагане на въведените временни противоепидемични мерки на територията на община Пещера, считано от 21.10.2021г.:

Продължение...
 
Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Сряда, 20 Октомври 2021г. 15:17ч.

    На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ТРИДЕСЕТ И ПЪРВО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 28. 10. 2021 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Петък, 15 Октомври 2021г. 17:04ч.

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП до информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в 14 /четиринадесет дневен срок/, считано от 15.10.2021г.  до 28.10.2021г. за инвестиционно предложение:
„Разширение на площадка за третиране на ИУМПС, находяща се в УПИ  I-1123007, поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 56277.4.182 с нова територия ПИ с идентификатор 52277.4.183, м. „Широките ливади" по КККР на гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик.
Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища , всеки работен ден в указания срок от 8,30ч.- 12,30ч. и от 13,30ч.-17,30ч. в стая №5, етаж 3 на Общинска администрация – Пещера.

 
Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Петък, 15 Октомври 2021г. 08:30ч.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.2 и ал.3, от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Пещера, Председателят на Общински съвет свиква ТРИДЕСЕТО /извънредно/ заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 15.10.2021г. /ПЕТЪК/ от 17:15 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069