Петък, 24 Сеп 2021
Вие сте тук: Начало
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

    

 iLoveBulgaria logo1 ЛОГО DEFEND

 Защита на личните данни

Национална програма за Енергиина Ефективност на многофамилни жилищни сгради
logo RR bannercamcorder clipartcamcorder clipart red
peristera baner-op-ak opak-opr

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Избори за народни представители 11.07.2021 г. logo bg right ban 1 baner eu 

 

Програма за устойчиво енергийно развитие на Община Пещера 2019г.-2028г.

 

logo romact  logo bg right no back  logo bg right

ban 2

 ban european commission  logo bg right  

Запис на точка №13 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно строителството на нов завод (БИОВЕТ АД)

Запис на точка №14 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно отпадане на резерват „Купена“ от програмата на Юнеско „Човекът и биосферата“

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.


Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Петък, 24 Септември 2021г. 09:29ч.

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 30. 09. 2021 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Петък, 17 Септември 2021г. 17:04ч.

Днес се състави поредния акт за установяване на административно нарушение от служители на Общинска администрация, за неправомерно изхвърляне на отпадъци от физическо лице, нарушило Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Пещера.
Предстои издаването на наказателно постановление, а глобата за извършено административно нарушение за физически лица от Наредба за управление на отпадъците на територията на община Пещера  е в размер от 300 до 1000 лв.
Общинска администрация припомня, че е забранено изхвърлянето на отпадъци по улици, площади, зелени площи и други обществени места.
Физическите, юридически лица и еднолични търговци са длъжни да спазват реда и условията на предаването, събирането, включително разделното, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредба за управление на отпадъците на територията на община Пещера.

 
Съобщение Печат Е-поща
Петък, 17 Септември 2021г. 17:03ч.

1050 кг. излязло от употреба електронно и електрическо оборудване се извози в кампанията, проведена на територията на община Пещера през месец юни тази година.
Това е първа кампания за ИУЕЕО на територията на община Пещера за 2021г., организирана от Общинска администрация съвместно с „Елтехресурс“ АД /организация по оползотворяване на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване/.
Общинска администрация благодари на всички включили се в кампанията!
Всеки пожелал да остави своя уред, дава своя принос за намаляване на количеството депонирани отпадъци, пестене на суровини и ресурси и осигурява чиста околна среда за нас и нашите деца.

 
Съобщение Печат Е-поща
Петък, 17 Септември 2021г. 17:02ч.

Във връзка с  Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите  на превозни средства и пешеходците в  Община Пещера  и Наредбата за изграждане и  опазване на зелената система на територията на Община  Пещера, на 21.09.2021г. от 11.00часа  в сградата на Общински  съвет – Пещера, ще се проведе среща на животновъди от общината  с представители на Общинска администрация. Ще се разискват мерки за преустановяване свободното движение на селскостопански животни без надзор по територията на общината.

Общинска администрация

 
Съобщение Печат Е-поща
Сряда, 15 Септември 2021г. 16:57ч.

Общинска администрация уведомява, че от 16.09.2021г. до 24.09.2021г. включително, след 20.00 часа ще се извършва дезакаризационна  обработка на външни площи  срещу кърлежи и имагоцидна обработка на територията на общината.        Обработките ще се извършват в паркове, обществени места и уличната мрежа в град Пещера, с. Радилово, с. Капитан Димитриево при подходящи метеорологични условия.
В третираните зони ще бъдат поставяни указателни табели с информация за гражданите.
Достъпът на деца до обработените площи за времето на карантинния период следва да бъде ограничен.

 
Съобщение Печат Е-поща
Вторник, 14 Септември 2021г. 06:53ч.

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 14.09.2021 г.

Публикувано на :      14 септември   2021г., вторник
Валидно до:17,30ч.,  28 септември   2021г., вторник

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни приходи” при Община Пещера, на адрес
гр. Пещера, ул.” Дойранска епопея” № 17, ет.1, стая № 8-9 от 8,30 ч. до 17,30 ч., за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации или на покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.


№    Име на задълженото лице    Адрес                                          Вид на задължението    Вид на документа
1.    Тодор Стефанов Кърпачев    гр.Пещера ул.“Трепетлика“ №4    Данък МПС АУЗД №035-1/05.03.2020г.
2.    Ради Данчев Демиров          гр.Пещера ул.“Н. Личев “ №12      Данък МПС АУЗД №036-1/05.03.2020г.
3.    Вилдан Шукриева Куршун    гр.Пещера ул.“М.Такев “ №43      Данък сгради,ТБО    АУЗД №034-1/05.03.2020г.
4.    Ришар Конструксион ЕООД    гр.Пещера ул.“М.Такев “ №92     Данък МПС АУЗД №022-1/05.03.2020г.

ОРГАН ПО  ПРИХОДИТЕ       ………………………

                                         Гл.експерт “МП”
                                        /Ст.Семерджиев/

Attachments:
Download this file (Съобщ.doc)Съобщ.doc[ ]35 Kb
Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Сряда, 08 Септември 2021г. 16:58ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП-ПР за обособяване на улица УПИ ХХІІІ към поземлен имот с идентификатор 56277.3.582 – собственост на Възложителя, /части от поземлени имоти с идентификатори: 56277.3.399 – Общинска частна собственост - поземлени имоти с проектни идентификатори 56277.3.1850; 56277.3.1851 и 56277.3.1852 по КККР на гр.Пещера и поземлен имот с идентификатор 56277.3.428 -  Общинска частна собственост – поземлен имот с проектен идентификатор 56277.3.1853 по КККР на гр.Пещера/, местност „Дъбравата“.  
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 
Обявление Печат Е-поща
Вторник, 07 Септември 2021г. 15:47ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП-ПР за обособяване на улица УПИ ХХІІІ към поземлен имот с идентификатор 56277.3.582 – собственост на Възложителя, /части от поземлени имоти с идентификатори: 56277.3.399 – Общинска частна собственост - поземлени имоти с проектни идентификатори 56277.3.1850; 56277.3.1851 и 56277.3.1852 по КККР на гр.Пещера и поземлен имот с идентификатор 56277.3.428 -  Общинска частна собственост – поземлен имот с проектен идентификатор 56277.3.1853 по КККР на гр.Пещера/, местност „Дъбравата“.  
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 
Заповед Печат Е-поща
Петък, 03 Септември 2021г. 17:41ч.

З А П О В Е Д
№ 666
гр.Пещера, 03.09.2021 год.
Във връзка със Заповед № РД-01-748/02.09.2021г. на министъра за здравеопазването, Решение №629 от 26 август 2021г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 от 12 юни 2020г. на Министерския съвет, Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юли 2020г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020г., Решение № 673 от 25 септември 2020г. на Министерския съвет, Решение №855 от 25 ноември 2020г. на Министерския съвет, Решение №72 от 26 януари 2021г. на Министерски съвет и Решение №395 от 28 април 2021г. на Министерски съвет, Решение № 426 от 26 май 2021г., Решение №547 от 28 юли 2021г. на Министерски съвет, и на основание чл.44, ал.1, т.1, ал.2 от ЗМСМА,


З А П О В Я Д В А М :


I. За периода от 07.09.2021г. до 31.10.2021г. създавам следната организация по прилагане на въведените временни противоепидемични мерки на територията на община Пещера:

 

Attachments:
Download this file (ЗАПОВЕД 666-03.09.2021г.pdf)ЗАПОВЕД 666-03.09.2021г.pdf[ ]370 Kb
Продължение...
 
Заповед Печат Е-поща
Вторник, 31 Август 2021г. 17:08ч.

З А П О В Е Д

   № 648

 гр.Пещера, 31.08.2021 год.

          Във връзка със Заповед № РД-01-745/31.08.2021 г. на министъра за здравеопазването, Решение №629 от 26 август 2021г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 от 12 юни 2020г. на Министерския съвет, Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юли 2020г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020г., Решение № 673 от 25 септември 2020г. на Министерския съвет, Решение №855 от 25 ноември 2020г. на Министерския съвет, Решение №72 от 26 януари 2021г. на Министерски съвет и Решение №395 от 28 април 2021г. на Министерски съвет, Решение № 426 от 26 май 2021г.,  Решение №54 от 28 юли 2021г. на Министерски съвет и на основание чл.44, ал.1, т.1, ал.2  от ЗМСМА,


З А П О В Я Д В А М :

I.    Изменям и допълвам Заповед №593/04.08.2021г., изменена и допълнена с Заповед №623/19.08.2021г., както следва:
II.    В т.I, думите „04.08.2021г. до 31.08.2021г.“ се заменят с „01.09.2021г. до 10.09.2021г.“
III.    В т.I, т.12, думите „Заповед №592/04.08.2021г.“ се заменят с „№647/31.08.2021г.“
IV. Заповедта влиза в сила от 01.09.2021 г.

Заповедта да се връчи на кметовете на Кметства с.Радилово и с.Капитан Димитриево съответните длъжностни лица, за сведение и изпълнение и да се публикува на интернет страницата на Община Пещера.


ЙОРДАН МЛАДЕНОВ (п)
Кмет на Община Пещера

Attachments:
Download this file (ЗАПОВЕД -648-31.08.2021г.doc)ЗАПОВЕД -648-31.08.2021г.doc[ ]81 Kb
Продължение...
 
Заповед Печат Е-поща
Вторник, 31 Август 2021г. 17:05ч.

З А П О В Е Д

 № 647

 гр.Пещера, 31.08.2021 год.

          Във връзка със Заповед № РД-01-743/31.08.2021г. на министъра за здравеопазването, Решение №629/26.08.2021г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 от 12.06.2020г. на Министерския съвет, Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юли 2020г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020г., Решение № 673 от 25 септември 2020г. на Министерския съвет, Решение №855 от 25 ноември 2020г. на Министерския съвет, Решение №72 от 26 януари 2021г. на Министерски съвет и Решение №395 от 28.04.2021г. на Министерски съвет, Решение № 426 от 26 май 2021г., Решение №547/28.07.2021г. на Министерски съвет,  и на основание чл.44, ал.1, т.1, ал.2  от ЗМСМА,


З А П О В Я Д В А М :

I.    За периода от 01.09.2021г. до 30.11.2021г. създавам следната организация по прилагане на въведените временни противоепидемични мерки на територията на община Пещера:
  Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:
  а) редовно проветряване и дезинфекция, съгласно алгоритьм, посочен в Приложение №1 към заповедта;
  б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обоняние, нарушение или загуба на вкуса и други);
  в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 2 и осигуряване на сапун, вода и дезифектант;
  г) спазване на физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м., а при невъзможност – носене на защитна маска за лице;
  д) осигуряване и ползване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице. шлем, ръкавици и др.).

Attachments:
Download this file (ЗАПОВЕД 647-31.08.2021г.doc)ЗАПОВЕД 647-31.08.2021г.doc[ ]115 Kb
Продължение...
 
Заповед Печат Е-поща
Понеделник, 30 Август 2021г. 17:03ч.

ЗАПОВЕД

№ 639
гр. Пещера, 30.08.2021 г.


    Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка, писмо с вх.№09-01-100/30.08.2021г. на Областния управител на Област Пазарджик за създаване на необходимата организация, засилен и строг контрол по спазване на противоепидемичните мерки по места в общините от област Пазарджик, дадените препоръки от Областния кризисен щаб за борба с COVID-19 и на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА

   З А П О В Я Д В А М :

1.    Да се засили контрола по спазване на противоепидемичните мерки на територията на община Пещера по отношение носенето на маски за лице на открито, там където има струпване на хора; носене на маски за лице от персонала на хотели и заведения за хранене, носене на маски за лице в закрити обществени помещения и спазване на физическа дистанция.
2.    Да се отложи провеждането на масови мероприятия със събиране на много хора на едно място.
3.    Кметовете на Кметства с.Радилово и с.Капитан Димитриево да информират жителите на населените места за възможността мобилни имунизационни екипи от РЗИ да ги посетят на място.

             Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Гълъбина Карамитрева – Заместник – кмет на Община Пещера.
             Копие от заповедта да се връчи на отговорното длъжностно лице за контрол, на кметовете на Кметства с.Радилово и с.Капитан Димитриево, за сведение и изпълнение, както и да се уведомят Областния управител на Област Пазарджик и Началника на РУ на МВР - Пещера.


ЙОРДАН МЛАДЕНОВ (п)
Кмет на Община Пещера

Attachments:
Download this file (Заповед - 639-30.08.2021г.doc)Заповед - 639-30.08.2021г.doc[ ]108 Kb
Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Понеделник, 30 Август 2021г. 16:54ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за разделяне на УПИ XIII-754 /поземлен имот с идентификатор 61371.501.754/, кв. 58 по плана на с.Радилово и образуване на два самостоятелни УПИ XIII-754 и УПИ ХV-754 по регулационния план на с.Радилово. Новообразуваните УПИ са с проектни площи както следва: УПИ XIII-754 с площ от 762 кв.м., УПИ ХV-754 с площ от 892 кв.м. Определя се устройствена зона „Жм” /ниско жилищно застрояване/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 1,2, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и К    метството на с.Радилово, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 
Обявление Печат Е-поща
Понеделник, 23 Август 2021г. 16:52ч.

Във връзка с приетата Национална програма за намаляване на риска от бедствия 2021 – 2025 г. на основание чл.6г, ал.1 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) за изпълнение на целите на Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018 – 2030 г. е разработена и изготвена Областна програма за намаляване на риска от бедствия на област Пазарджик.
На основание чл.6д, ал. 1 от ЗЗБ е разработен проект на Общинска програма за намаляване на риска от бедствия. Съгласно чл.6д, ал.2 от ЗЗБ, общинската програма е публикувана на интернет страницата на Община Пещера за обществено обсъждане за срок от един месец.
В едномесечен срок след изтичане на срока по чл.6д, ал.2 от ЗЗБ, на основание чл.6д, ал.3 от ЗЗБ, Кмета на общината внася Общинската програма за намаляване на риска от бедствия за съгласуване в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия (ОСНРБ).
След съгласуването на Общинската Програма от страна на Областен управител (той е и Председател на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия), на основание чл.6д, ал.3 от ЗЗБ, същата се предлага за приемане от Общинския съвет.
Общинската програма за намаляване на риска от бедствия е съобразена с Националната програма за намаляване на риска от бедствия 2021 – 2025 г. и Областната програма за намаляване на риска от бедствия на област Пазарджик.
Документът е със срок на действие 5 (пет) години и обхваща периода 2021 – 2025 г. и е предназначен за територията на община Пещера.
Разработената програма ще спомогне за осигуряването на цялостен, всеобхватен и интегриран подход към управлението на риска и постигане на устойчивост при бедствия, както и намаляването на причинените щети и загуби.
Мнения, становища и препоръки от гражданите, които искат да вземат отношение по проекта да се подават по електронна поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или в Центъра за административно обслужване на гражданите в административната сграда на Община Пещера в едномесечен срок от датата на публикуване на проекта на Програма за намаляване риска от бедствия.

Attachments:
Download this file (Програма.doc)Програма.doc[ ]73 Kb
Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Четвъртък, 19 Август 2021г. 16:44ч.

Списък с оценен и класиран кандидат след провеждане на събеседване за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

С п и с ъ к
на  оценен и класиран кандидат за длъжността „Социален асистент“

по ред      Трите имена на лицето                БРОЙ ТОЧКИ
(подредени по низходящ ред, съобразно сбора от получените оценки от събеседването)
1                     Мими Драгомирова Генчева     6 точки
   
Кандидати, получили средноаритметичен брой точки по-малко от 3 не се одобряват за съответната длъжност.
Решенията на Комисията за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат обжалвани пред Комисията за разглеждане на жалби и сигнали при предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ не по-късно от 7 (седем) дни след излагане на списъка в официалната интернет страница на община Пещера.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР: ... (Елена Рядкова)

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Четвъртък, 19 Август 2021г. 15:52ч.

Списък на кандидати допуснати  и недопуснати до събеседване за подбор
на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

І. Допуска до събеседване с цел изясняване на окончателната мотивация, готовността за работа и нагласите към различните целеви групи потребители, следния кандидат за длъжността “Социален асистент”:
1.    Мими Драгомирова Генчева.

ІІ.  Дата за провеждане на събеседване с  кандидата – 19.08.2021 г. от 14,00 часа.

ІІІ. Място на провеждане – Сградата на Община Пещера, с адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17, ет.2, стая №13.

 
Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Четвъртък, 19 Август 2021г. 08:29ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ДВАДЕСЕТ И ОСМО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 26. 08. 2021 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
Извънредно заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Четвъртък, 19 Август 2021г. 08:25ч.

    На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.2 и ал.3, от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Пещера, Председателят на Общински съвет- Пещера свиква ДВАДЕСЕТ И СЕДМО /ИЗВЪНРЕДНО/ заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 24.08.2021г. /ВТОРНИК/ от 17:00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Вторник, 10 Август 2021г. 16:28ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 606/06.08.2021 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за промяна на отреждането на УПИ VIII-2919 /поземлен имот с идентификатор 56277.501.742 по КККР на гр.Пещера/ в VIII-2919, “За производствена, складова, търговска дейност и услуги“, кв. 30б по регулационния план на гр.Пещера с предвиждане за ниско свободно застрояване. Определя се устройствена зона „Пп” /предимно производствена/ ниско застрояване с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
Обявление Печат Е-поща
Вторник, 10 Август 2021г. 16:27ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 608/06.08.2021 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение на уличната регулация на поземлен имот с идентификатор 61371.501.595 по КККР на с.Радилово /УПИ Х-595 по ПУП на с.Радилово/, кв. 20 по имотни граници и изменение на регулационните линии на улица с о.т. 94-95-88 /поземлен имот с идентификатор 61371.501.2511/ и улица с о.т. 94-97-98 /поземлен имот с идентификатор 61371.501.2517/ по реализиран на място благоустроен тротоар по регулационния план на с.Радилово, общ.Пещера.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера и Кметство Радилово пред Административен съд гр.Пазарджик.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069