Неделя, 29 Яну 2023
Вие сте тук: Начало
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера,

да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

 positivessl trust seal md 167x42

    РАЗДЕЛ АРХИВ

116111 BanerTiReshavash

камера-ледена пързалкаwebcam

BG Funded by theEE1
peristeraRI LogoYotubePeshtera
baner-op-ak opak-opr

ec impuls logo

izbor agora Logo TO 

logo romact

  pr_choveshki_resursi.png
 ban 2
cooltorise logo with name    baner eu1  

 

 iLoveBulgaria logo1      

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.

Архив избориИнформация за количествата и цените на дървата за огрев Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 23 Януари 2023г. 12:05ч.

Информация за количествата и цените на дървата за огрев
при снабдяването на населението на община Пещера с дърва за огрев отоплителен сезон 2023 г. – 2024 г.


   С писмо вх. № 63-04-6/18.01.2023 г., ТП „ДГС – Пещера“ уведоми Община Пещера за утвърдените от директора на ЮЦДП гр. Смолян, количества дървесина за продажба на физически лица за лична употреба по реда на чл.71, ал.1, т.1, т.2, т.3 и т.7 от Наредбата за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти.
За отоплителен сезон 2023 г. – 2024 г. за община Пещера са разпределени следните количества дърва за огрев:
   1. Иглолистни дърва за огрев – 290 пространствени м3;
   2. Широколистни – 1 500 пространствени м3;
Съгласно утвърден ценоразпис от ЮЦДП гр. Смолян, цената на един пространствен куб. м. е както следва:
   1. Иглолистни дърва – 12.00 лв. с ДДС;
   2. Широколистни меки дърва – 12.00 лв. с ДДС;
   3. Широколистни твърди дърва – 24.00 лв. с ДДС;
Препоръчително е горепосочените количества дърва за огрев да се предоставят на лица, които имат възможност и средства сами да добият същите и нямат финансовата възможност да си закупят дърва за огрев от временен склад.
На останалата част от населението на общината се предоставят дърва за огрев, съгласно чл.71, ал.1, т.4 /от временен склад/ от горецитираната Наредба до изчерпване на утвърдените за добив и продажба количества. За настоящия отоплителен сезон по одобрения годишен план на ТП „ДГС – Пещера“ за добив и продажба са предвидени:
   1. Широколистни дърва за огрев 8 000 пространствени м3 дърва за огрев – за продажба от временен склад;
   2. Иглолистни дърва за огрев 300 пространствени м3 дърва за огрев – за продажба от временен склад.
Съгласно утвърден ценоразпис от ЮЦДП гр. Смолян, цената на един пространствен куб. м. е както следва:
   1. Иглолистни дърва – 51.84 лв. с ДДС;
   2. Широколистни меки дърва – 58.08 лв. с ДДС;
   3. Широколистни твърди дърва – 72.60 лв. с ДДС;
Лицата закупили дърва за огрев от временен склад са длъжни, сами и за собствена сметка, да организират транспортирането на дървата за огрев.
Предстои среща между ръководството на Община Пещера и представителите на фирмите за определяне цената за транспортирането на дървата за огрев.

 
Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 19 Януари 2023г. 16:45ч.

    На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ПЕТДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 26. 01. 2023 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 18 Януари 2023г. 11:52ч.

О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 43/17.01.2022 г. на Кмета на Община Пещера за учредяване право на прокарване на 2 бр. ел. кабел – 20 kV през поземлен имот с идентификатор 56277.3.372 по КККР на гр.Пещера, вид собственост Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път м.ЛАГЕРА. Проектната дължина на трасето е 5,00 кв.м..

   Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик

 
О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 18 Януари 2023г. 11:21ч.

О Б Я В Л Е Н И Е

   Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 42/17.01.2022 г. на Кмета на Община Пещера за учредяване право на прокарване на 2 бр. ел. кабел – 20 kV през поземлен имот с идентификатор 56277.3.372 по КККР на гр.Пещера, вид собственост Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път м.ЛАГЕРА. Проектната дължина на трасето е 5,00 кв.м..

   Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик

 
ОБЯВЛЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 18 Януари 2023г. 10:55ч.

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с изменения на Закона за подпомагане на земеделските производители ( обн. ДВ бр. 102 от 2022 г.) „ § 34. Нерегистрирани тютюнопроизводители се вписват служебно в регистъра по чл. 4, ал. 2 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия до 1 март 2023 г.

Регистрацията по чл. 4, ал. 2 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия се прави за текущата година до 31 март съгласно закона с предоставяне на всички изискуеми документи съгласно чл. 4, ал. 3 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.

Права за вписване до 01. Март 2023 г. с подадено заявление на основание § 34 Закона за подпомагане на земеделските производители с приложени всички изискуеми документи съгласно чл. 4, ал. 3 Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия както следва:

-     копие от сключените договори за изкупуване на суров тютюн;

-     документ за правното основание за ползването на земеделските земи с площ над 5 дка;

-    информация, индивидуализираща земеделските земи, върху които се отглежда тютюн с площ до 5 дка;

копие от протокола за количествата изкупен тютюн за предходната година

Attachments:
Download this file (Scan_20230118_102233_compressed.pdf)Обявление ЗПЗП[ ]135 Kb
 
ЗАПОВЕД РД-01-93 от 16.01.2023г на РЗИ Пазарджик Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 16 Януари 2023г. 12:23ч.

16.01.2023г.

 
Снабдяването на населението на Община Пещера с дърва за огрев Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 16 Януари 2023г. 10:07ч.

Справка снабдяване с дърва за огрев на населението към 09.01.2023г.

                 предоставена от ТП ДГС „Пещера“

Дърва от склад

-Изпълнение за гр.Пещера по списъци представени 2022г.:

Списък по

Ваш изх. номер

Общ брой

домакинства от списък

Домакинства,които са закупилидърва към

31.12.2022г.

№63-04-8/15.03.2022г.

КЛУБ НА ИНВАЛИДА

146 бр. 141 бр.

№63-04-8/15.03.2022г.

СДРУЖУНИЕ „ДИАБЕТИК“

114 бр. 109 бр.

№63-04-8/15.03.2022г.

СДРУЖУНИЕ „ВЯРА“

18 бр. 16 бр.

№63-04-8/15.03.2022г.

ПЕНСИОНЕРСКИ

КЛУБ

82 бр. 79 бр.

№63-04-10/25.03.2022г.

СПИСЪК 1

1277 бр. 529 бр.

№63-04-12/15.04.2022г.

СПИСЪК 2

198 бр. 21 бр.

№63-04-16/01.06.2022г.

СПИСЪК 3

104 бр. 17 бр.

№63-04-22/01.07.2022г.

СПИСЪК 4

40 бр. 7 бр.

№63-04-24/20.07.2022г.

СПИСЪК 5

1бр. 0 бр.

№63-04-27/24.08.2022г.

СПИСЪК 6

14 бр. 10 бр.

№63-04-32/05.10.2022г.

СПИСЪК 7

3 бр. 3 бр.

№63-04-35/18.10.2022г.

СПИСЪК 8

1 бр. 1 бр.

№63-04-35/18.10.2022г.

СПИСЪК 9

1 бр. 1 бр.

№63-04-41/15.11.2022г.

СПИСЪК 10

1 бр. 1бр.

№63-04-44/22.11.2022г.

СПИСЪК 10

1 бр. 1бр.
ОБЩО: 2001бр. 936бр.

-Изпълнение за с.Радилово по списъци представени 2022г.:

Списък по изх. номер на

Кметство Радилово

или Община Пещера

     Общ брой

домакинства

от списък

Домакинства, които са закупили дърва към 

31.12.2022г.

№146/14.03.2022г. 205 бр. 113 бр.

№63-04-8/15.03.2022г.

ДРУЖЕСТВО „Надежда“

48 бр. 47 бр.
№151/15.03.2022г. 10 бр. 10 бр.

№63-04-9/15.03.2022г.

СДРУЖЕНИЕ „ДИАБЕТИЦИ“

37 бр. 36 бр.
№198/06.04.2022г. 4 бр. 4 бр.
№256/26.05.2022г. 2 бр. 2бр.

№317/23.06.2022г.

Допълнение към Дружество

„Надежда“

3 бр. 3 бр.
№551/30.09.2022г. 3бр. 0 бр.
№586/25.10.2022г. 2 бр. 2 бр.
№63-04-37/01.11.2022г. 21 бр. 5 бр.
№612/10.11.2022г. 1 бр. 1 бр.
ОБЩО: 336 бр. 223 бр.

-Изпълнение за с.Кап.Димитриево по списъци представени 2022г.:

Списък по

изх. номер на

Кметство Капитан

Димитриево

Общ брой

домакинства

от списък

Домакинства, които

са закупили дърва към

31.12.2022г.

№96/18.02.2022г. 170 бр. 103 бр.

№250/25.05.2022г.

30 бр. 7 бр.
ОБЩО: 200 бр. 110 бр.

-ОБЩО ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ОБЩИНА ПЕЩЕРА ПО СПИСЪЦИ ПРЕДСТАВЕНИ 2022г.:

Списък по

изх. номер на

Кметство Капитан

Димитриево

Общ брой

домакинства

от списък

Домакинства,които

са закупили дърва към

31.12.2022г.

ОБЩО: 2536 бр. 1269 бр.

 
О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 13 Януари 2023г. 18:40ч.

О Б Я В Л Е Н И Е


Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 39/13.01.2023 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПРЗ за обособяване на УПИ I-259, За фотоволтаична централа и съхраняване на ел. енергия в поземлен имот с идентификатор 61371.515.259 по КККР на с.Радилово, общ.Пещера.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера и Кметство Радилово пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 13 Януари 2023г. 18:40ч.

О Б Я В Л Е Н И Е


Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 38/13.01.2023 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПРЗ за обособяване на УПИ I-132, За фотоволтаична централа и съхраняване на ел. енергия в поземлен имот с идентификатор 61371.520.132 по КККР на с.Радилово, общ.Пещера.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера и Кметство Радилово пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 13 Януари 2023г. 18:39ч.

О Б Я В Л Е Н И Е


Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 35/13.01.2023 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПРЗ за обособяване на УПИ II-148, За фотоволтаична централа и съхраняване на ел. енергия в поземлен имот с идентификатор 61371.520.148 по КККР на с.Радилово, общ.Пещера.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера и Кметство Радилово пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 13 Януари 2023г. 18:35ч.

О Б Я В Л Е Н И Е


Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 40/13.01.2023 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПРЗ за обособяване на УПИ I-256, За фотоволтаична централа и съхраняване на ел. енергия в поземлен имот с идентификатор 61371.565.270 по КККР на с.Радилово, общ.Пещера.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера и Кметство Радилово пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 13 Януари 2023г. 18:35ч.

О Б Я В Л Е Н И Е


Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 40/13.01.2023 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПРЗ за обособяване на УПИ I-256, За фотоволтаична централа и съхраняване на ел. енергия в поземлен имот с идентификатор 61371.565.277 по КККР на с.Радилово, общ.Пещера.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера и Кметство Радилово пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 13 Януари 2023г. 18:34ч.

О Б Я В Л Е Н И Е


Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 40/13.01.2023 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПРЗ за обособяване на УПИ I-256, За фотоволтаична централа и съхраняване на ел. енергия в поземлен имот с идентификатор 61371.567.227  по КККР на с.Радилово, общ.Пещера.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера и Кметство Радилово пред Административен съд гр.Пазарджик.

61371.567.227

 
О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 13 Януари 2023г. 18:32ч.

О Б Я В Л Е Н И Е


Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 40/13.01.2023 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПРЗ за обособяване на УПИ I-256, За фотоволтаична централа и съхраняване на ел. енергия в поземлен имот с идентификатор 61371.566.256 по КККР на с.Радилово, общ.Пещера.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера и Кметство Радилово пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
Списък с оценен и класиран кандидат Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 10 Януари 2023г. 14:14ч.

Списък с оценен и класиран кандидат след провеждане на събеседване

за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

Списък

На оценен и класиран кандидат за длъжността „Социален асистент“

по ред

Трите имена на лицето

БРОЙ ТОЧКИ

(подредени по низходящ ред, съобразно сбора от получените оценки от събеседването)

1 Захаринка Миткова Чуралска 6 точки

  

Кандидати, получили средноаритметичен брой точки по-малко от 3 не се одобряват за съответната длъжност.

Решенията на Комисията за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“могат да бъдат обжалвани пред Комисията за разглеждане на жалби и сигнали при предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ не по-късно от 7 (седем) дни след излагане на списъка в официалната интернет страница на община Пещера.

         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР: (Елена Рядкова)      

         Дата: 10.01.2023г.

 
Списък на кандидати Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 09 Януари 2023г. 09:11ч.

Списък на кандидати допуснати и недопуснати до събеседване за подбор
на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

І. Допуска до събеседване с цел изясняване на окончателната мотивация, готовността за работа и нагласите към различните целеви групи потребители, следния кандидат за длъжността “Социален асистент”:
1. Захаринка Миткова Чуралска.

ІІ. Дата за провеждане на събеседване с кандидата – 10.01.2023 г. от 14,00 часа.

ІІІ. Място на провеждане – Сградата на Община Пещера, с адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17, ет.2, стая № 13.

 
СЪОБЩЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 06 Януари 2023г. 11:09ч.

По инициатива на Кмета на Община Пещера - г-н Йордан Младенов, се организира Информационна среща по ПРОЦЕДУРА

„ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“

по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Целта на срещата е запознаване с възможностите за финансиране за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради.

Срещата ще се състои на 11.01.2023 г. /сряда/ от 17:30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Пещера.

Канят се всички заинтересовани граждани, които желаят да кандидатстват по процедурата, включително и председателите на вече създадените Сдружения на собствениците на многофамилни жилищни сгради.

Утвърдените насоки за кандидатстване по процедурата са публикувани тук: ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ-ЕТАП I

 
З А П О В Е Д № 4 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 04 Януари 2023г. 08:30ч.

З А П О В Е Д

№ 4

гр. Пещера, 04.01.2023 год.

Във връзка с постъпила Докладна записка с вх.№330-1/04.01.2022г. относно извършен преглед на кънките за лед, използвани на външната ледена пързалка в гр.Пещера и на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА,

З А П О В Я Д В А М :

  1. Изменям и допълвам Правилата за ползване на ледена пързалка в гр.Пещера, утвърдени с моя Заповед № 844/14.12.2022г., като в Раздел III. Правила за ползване на ледената пързалка се създава т.1а със следното съдържание:

1а. Получаването на кънки става след внасяне на депозит в размер на 20.00лв. Депозитът се възстановява след връщане на кънките в състояние, в което са получени. В случай, че кънките са повредени или са с нарушен външен вид, депозитът не се възстановява.“ Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на Община Пещера, както и да се постави на видно място на ледената пързалка, за запознаване от посетителите.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Пещера.

  1. Копие от заповедта да се връчи на отговорните длъжностни лица, за сведение и изпълнение.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ (п)

Кмет на Община Пещера

 
З А П О В Е Д- № РД-04-277/ 29.12.2022г. - На основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 30 Декември 2022г. 09:09ч.

З А П О В Е Д

№ РД-04-277/ 29.12.2022г.

гр. Пазарджик.

На основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ),

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Одобрявам споразумението за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на гр. Пещера, община Пещера, Област Пазарджик за календарната 2023 година, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ.

II. Одобрявам разпределението на масиви за ползване на пасища, мери и ливади и имоти по чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ, разпределени между ползвателите, както следва:

Текста на цялата заповед в прикачения файл:

 
СЪОБЩЕНИЕ Обществен автобусен превоз Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 23 Декември 2022г. 16:16ч.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Във връзка с възникналите затруднения, свързани с обезпечаване на изпълнението на обществен автобусен превоз на пътници по линии от Областна транспортна схема, квота на община Пещера, ви уведомяваме, че считано от 03.01.2023г. , курсовете по направленията ще се осъществяват по следната схема:
Тръгване от Пещера:
6.15ч.
12.00ч.
Тръгване от Пазарджик:
13.30ч.
19.15ч.
Тръгване от с. Исперихово – гр.Пещера:
7.00ч.
Тръгване от гр. Пещера - с. Исперихово:
14.40ч.
Тръгване от с. Капитан Димитриево до гр. Пещера:
7.20ч.
Тръгване от гр. Пещера до с. Капитан Димитриево:
16.30ч.
Тръгване от с. Радилово до гр. Пещера:
7.30ч.
Тръгване от гр. Пещера до с. Радилово:
14.40ч.
17.00ч.
Цените на картите за пътуване ще се запазят в досегашния размер, както и цената на билетите.

Карти за пътуване ще бъдат издавани от 29.12.2022г и ще се продават на Автогара гр. Пещера.
Телефон за връзка: 0350 6 22 76

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069