Четвъртък, 27 Яну 2022
Вие сте тук: Начало
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

    

 iLoveBulgaria logo1 ЛОГО DEFEND

 Защита на личните данни

Национална програма за Енергиина Ефективност на многофамилни жилищни сгради
logo RR bannercamcorder clipartcamcorder clipart red
peristera baner-op-ak opak-opr

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Избори за президент и вицепрезидент на републиката, и за народни представители-14.11.2021г. logo bg right ban 1 baner eu 

 

Програма за устойчиво енергийно развитие на Община Пещера 2019г.-2028г.

 

logo romact  logo bg right no back  logo bg right

ban 2

 ban european commission  logo bg right  
cooltorise logo with name    

 

Запис на точка №13 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно строителството на нов завод (БИОВЕТ АД)

Запис на точка №14 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно отпадане на резерват „Купена“ от програмата на Юнеско „Човекът и биосферата“

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.


Заповед Печат Е-поща
Вторник, 25 Януари 2022г. 16:03ч.

№ 55                                              
гр.Пещера.,  24.01.2022 год.
    Във връзка с изпълнение на мерките за овладяване и контрол на популацията на безстопанствените кучета, разпоредбите на  чл.8, ал. 2 и чл.9, ал. 1 от Наредба № 4 от 01.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Пещера, приета с Решение №271/29.07.2021г. на Общински съвет – Пещера и Плана за нейното изпълнение, на основание чл.44, т.1 и
З А П О В Я Д В А М :
Обявявам процедура за прием на заявления за участие в дейности по залавяне и връщане по местата на обработени безстопанствени кучета.
Целта на процедурата е заявяване на участие за извършване на горепосочените дейности от участници – доброволци и сформиране на екип, който ще се ръководи и контролира от ветеринарен лекар.
Съгласно разпоредбите на чл. 9, ал. 2 от  Наредба № 4 от 01.02.2021 г. в екипите могат да участват лица, които са преминали курс по защита и хуманно отношение към животните с издадено удостоверение за преминатото обучение.
За заявяване на участие е необходимо подаването на заявление в свободен текст в Центъра за административно обслужване на Община Пещера, ул.„Дойранска епопея“ №17 или на официалния имейл на Община Пещера: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. . Заявлението да е придружено от удостоверение за преминато обучение по защита и хуманно отношение към животните.
При заявяване на участие от ветеринарен лекар, с оглед на професионална квалификация, придобито образование и подготовка, на същия не се изисква удостоверение за преминат курс по защита и хуманно отношение към животните.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Галина Стоянова – Секретар на Община Пещера.
Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на Община Пещера, да се постави на информационното табло на сградата на Общинска администрация, както и да се връчи на Директора на Дирекция ТСУОС, за сведение и изпълнение, и на Секретаря на Община Пещера – за контрол.
     
ЙОРДАН МЛАДЕНОВ (п)
Кмет на Община Пещера

 
Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Четвъртък, 20 Януари 2022г. 15:47ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 27. 01. 2022 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
Заповед Печат Е-поща
Четвъртък, 20 Януари 2022г. 14:44ч.

№50/20.01.2022 година
       На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.99б, т.3 от Закона за гражданската регистрация, извършена проверка и Протокол от 18.01.2022 г.  на комисия, съставена с моя Заповед №16/06.01.2022 г

Н А Р Е Ж Д А М :

       Да бъде заличена адресна регистрация на лицата, регистрирани на адрес град Пещера, ул. “Михаил Такев“№4, ет.1, както следва:

1.    Адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на лицето:
Гулистан Абдулсалам Алмухамад, ЕГН ……………,

2.    Адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес  на лицето:
Юсеф Делгаш Калаш, ЕГН ……………,

3.    Адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на лицето:
Зенар Делгаш Калаш, ЕГН …………….
   
       Заповедта да се публикува на сайта на Община Пещера и на информационното табло в сградата на общинска администрация и бъде изпратена чрез ТЗ“ГРАО“-гр. Пазарджик на ГД“ГРАО“-гр. София за автоматизирано заличаване в регистъра на населението.
       Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на АПК пред Административен съд-гр. Пазарджик.
       Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Галина Стоянова-Секретар на Община Пещера.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ/П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА
                                                

 
Заповед Печат Е-поща
Четвъртък, 20 Януари 2022г. 14:42ч.

№49/20.01.2022 година
       На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.99б, т.3 от Закона за гражданската регистрация, извършена проверка и Протокол от 18.01.2022 г.  на комисия, съставена с моя Заповед №15/06.01.2022 г

Н А Р Е Ж Д А М :

       Да бъде заличена адресна регистрация на лицата, регистрирани на адрес град Пещера, ул. “Михаил Такев“№4, ет.1, както следва:

1.    Адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на лицето:
Шерин Мохамад Тарбуш, ЕГН ………………,

2.    Адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес  на лицето:
Аиша Юсеф Алмахмуд, ЕГН ………………..,

3.    Адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на лицето:
Алаа Юсеф Алмахмуд, ЕГН …………………,

4.    Адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на лицето:
Фатима Юсеф Алмахмуд, ЕГН ………………...
 
       Заповедта да се публикува на сайта на Община Пещера и на информационното табло в сградата на общинска администрация и бъде изпратена чрез ТЗ“ГРАО“-гр. Пазарджик на ГД“ГРАО“-гр. София за автоматизирано заличаване в регистъра на населението.
       Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на АПК пред Административен съд-гр. Пазарджик.
       Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Галина Стоянова-Секретар на Община Пещера.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ/П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА
                                                

 
Обявление Печат Е-поща
Сряда, 12 Януари 2022г. 14:38ч.

ОБЯВЛЕНИЕ
ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Продължение...
 
Заповед Печат Е-поща
Сряда, 12 Януари 2022г. 09:24ч.

№39/12.01.2022 год.
       На основание чл.44 ал.1,т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.99б от Закона за гражданската регистрация и във връзка с подадено заявление вх.№94М-2427-1/10.01.2022 г. от Мануил Савчов Златев

ОПРЕДЕЛЯМ:
       Комисия в състав:

       Председател:
Галина Стоянова – Секретар на Община Пещера

       Членове:    
Мария Ангелиева - главен юрисконсулт на областна администрация Пазарджик;
Желязка Дянкова– главен специалист ТЗ“ГРАО“ Пазарджик;
Райна Колишикова – гл. експерт ”ГРАО” при Община Пещера;
Христо Узунов– мл. полицейски инспектор в РУ – Пещера.

       Комисията да извърши проверка на обстоятелствата за адресна регистрацията по постоянен и настоящ адрес на лицата регистрирани на адрес гр. Пещера, ул. „Беглика“№29.
       След приключване на проверката, комисията да състави протокол и излезе със становище относно адресната регистрация в законно установения 7-дневен срок.
       Настоящата Заповед да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ/П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

 
Заповед Печат Е-поща
Четвъртък, 06 Януари 2022г. 10:12ч.

№16/06.01.2022 год.

       На основание чл.44 ал.1,т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.99б от Закона за гражданската регистрация и във връзка с подадено заявление вх.№94Т-404-2/04.01.2022 г. от Татяна Ангелова Комбоянова

ОПРЕДЕЛЯМ:

       Комисия в състав:

       Председател:
Галина Стоянова – Секретар на Община Пещера

       Членове:    
Мария Ангелиева - главен юрисконсулт на областна администрация Пазарджик;
Желязка Дянкова– главен специалист ТЗ“ГРАО“ Пазарджик;
Райна Колишикова – гл. експерт ”ГРАО” при Община Пещера;
Николай Ненков– мл. полицейски инспектор в РУ –Пещера.

       Комисията да извърши проверка на обстоятелствата за адресна регистрацията по постоянен и настоящ адрес на лицата Гулистан Абдулсалам Алмухамад, Юсеф Делгаш Калаш и Зенар Делгаш Калаш, всичките с предоставен хуманитарен статут в Р България на адрес гр. Пещера, ул. „Михаил Такев“№4, ет.1.
       След приключване на проверката, комисията да състави протокол и излезе със становище относно адресната регистрация в законно установения 7-дневен срок.
       Настоящата Заповед да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ/П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

 
Заповед Печат Е-поща
Четвъртък, 06 Януари 2022г. 10:11ч.

№15/06.01.2022 год.


       На основание чл.44 ал.1,т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.99б от Закона за гражданската регистрация и във връзка с подадено заявление вх.№94Т-404-1/04.01.2022 г. от Татяна Ангелова Комбоянова

ОПРЕДЕЛЯМ:

       Комисия в състав:

       Председател:
Галина Стоянова – Секретар на Община Пещера

       Членове:    
Мария Ангелиева - главен юрисконсулт на областна администрация Пазарджик;
Желязка Дянкова– главен специалист ТЗ“ГРАО“ Пазарджик;
Райна Колишикова – гл. експерт ”ГРАО” при Община Пещера;
Николай Ненков– мл. полицейски инспектор в РУ –Пещера.

       Комисията да извърши проверка на обстоятелствата за адресна регистрацията по постоянен и настоящ адрес на лицата Шерин Мохамад Тарбуш, Аиша Юсеф Алмахмуд, Алаа Юсеф Алмахмуд и Фатима Юсеф Алмахмуд, всичките с предоставен хуманитарен статут в Р България на адрес гр. Пещера, ул. „Михаил Такев“№4, ет.1.
       След приключване на проверката, комисията да състави протокол и излезе със становище относно адресната регистрация в законно установения 7-дневен срок.
       Настоящата Заповед да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ/П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

 
Съобщение Печат Е-поща
Сряда, 29 Декември 2021г. 16:45ч.

Становище по екологична оценка

Attachments:
Download this file (Становище.pdf)Становище.pdf[ ]16531 Kb
Продължение...
 
Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Четвъртък, 16 Декември 2021г. 15:49ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ТРИДЕСЕТ И ТРЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 23. 12. 2021 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Сряда, 15 Декември 2021г. 12:19ч.

    Община Пещера съобщава, че  ще продължи предоставянето на услугата „топъл обяд“ по проект “Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в Община Пещера”, Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане до 30.06.2022г. вкл.
Топъл обяд се предоставя на общо 210 потребители в три пункта – Пункт №1 гр. Пещера /в трапезарията на Домашен социален патронаж/, Пункт №2 с. Радилово /Пенсионерски клуб/, Пункт №3 с. Капитан Димитриево /Пенсионерски клуб/.
Удължаването на срока за предоставяне на услугата стана възможно след предприетите действия от Общинска администрация и след сключването на допълнително споразумение към Договора за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ с Агенцията за социално подпомагане.
Община Пещера предоставя и съпътстващи мерки на потребителите на услугата, изразяващи се в индивидуално консултиране и съдействие за възможностите за ползване на други социални услуги, ползване на административни общински услуги, подпомагане достъпа до здравни и образователни услуги.

Срокът на изпълнение на проекта е 18 месеца.
Общата стойност на проекта е 218 918,70 лв.

Заявления и придружаващи документи за ползване на социалната услуга обществена трапезария  от жителите на общината продължават да се приемат  в  Центъра за административно обслужване – Община Пещера, ул.„Дойранска епопея“ № 17  и  в Кметствата на с. Радилово и с. Капитан Димитриево.

За връзка: тел: 0350/6-22-03 и 0350/6-22-08, вътр. 104 – Отдел „ОКСМД“.

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Сряда, 15 Декември 2021г. 08:18ч.


Съобщение по чл.32 от ДОПК от 15.12.2021 г.

Публикувано на :      15 декември   2021г., сряда
Валидно до:17,30ч.,  29 декември   2021г., сряда

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни приходи” при Община Пещера, на адрес гр. Пещера, ул.” Дойранска епопея” № 17, ет.1, стая № 8-9 от 8,30 ч. до 17,30 ч., за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации или на покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.
В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.


№    Име на задълженото лице    Адрес                          Вид на задължението    Вид на документа
1.    Луис Маргарет Донъли    гр.Пловдив ул.“Ибър“ №2    Данък сгради,ТБО   АУЗД №039-1/12.11.2021г.

ОРГАН ПО
                                              ПРИХОДИТЕ       ………………………

                                                                               Гл.експерт “МП”
                                                                               /Ст.Семерджиев/
Дата на поставяне: 15.12.2021г.
Дата на сваляне :    29.12.2021г.

 
Съобщение Печат Е-поща
Сряда, 08 Декември 2021г. 15:46ч.

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител ЕТ "ГРИМИ-ХЮСЕИН ХЮСЕИН"

Продължение...
 
Заповед Печат Е-поща
Сряда, 01 Декември 2021г. 16:50ч.

ЗАПОВЕД

№880/29.11.2021 година

На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.99б, т.3 от Закона за гражданската регистрация, извършена проверка и Протокол от 26.11.2021  на комисия, съставена с моя Заповед №838/19.11.2021 г

Н А Р Е Ж Д А М :

       Да бъде заличена адресна регистрация на лица, регистрирани на адрес град Пещера, ул. “Михаил Такев“№35, вх.Б, ет.5, ап.28, както следва:

1.    Адресна регистрация по постоянен адрес на лицето:
Юрий Марулов, ЕГН ………………,

2.    Адресна регистрация по настоящ адрес  на лицето:
Юрий Марулов, ЕГН ……………….,

3.    Адресна регистрация по постоянен адрес на лицето:
      Игор Нягулов, ЕГН ………………..,
   
4.    Адресна регистрация по настоящ адрес  на лицето:
 Игор Нягулов, ЕГН ………………...

   
 Заповедта да се публикува на сайта на Община Пещера и на информационното табло в сградата на общинска администрация и бъде изпратена чрез ТЗ“ГРАО“-гр. Пазарджик на ГД“ГРАО“-гр. София за автоматизирано заличаване в регистъра на населението.
 Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването й по реда на АПК пред Административен съд-гр. Пазарджик.
 Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Галина Стоянова-Секретар на Община Пещера.


ЙОРДАН МЛАДЕНОВ/п/
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА
                              

 
Заповед Печат Е-поща
Сряда, 01 Декември 2021г. 13:46ч.

З А П О В Е Д

№ 886
                                              
гр.Пещера, 30.11.2021 год.

Във връзка със Заповед №РД-01-973/26.11.2021г. на министъра за здравеопазването, Решение №826 от 26 ноември 2021г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 от 12 юни 2020г. на Министерския съвет, Решение №418 на Министерски съвет от 25 юли 2020г., Решение №482 на Министерския съвет от 15 юли 2020г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020г. и Решение №609 на Министерския съвет от 28 август 2020г., Решение №673 от 25 септември 2020г. на Министерския съвет, Решение №855 от 25 ноември 2020г. на Министерския съвет, Решение №72 от 26 януари 2021г. на Министерски съвет и Решение №395 от 28 април 2021г. на Министерски съвет, Решение №426 от 26 май 2021г., Решение №547 от 28 юли 2021г. на Министерски съвет и на основание чл.44, ал.1, т.1, ал.2  от ЗМСМА,

З А П О В Я Д В А М :
I.    Създавам следната организация по прилагане на въведените временни противоепидемични мерки на територията на община Пещера, считано от 01.12.2021г. до 31.03.2022г.:

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Понеделник, 29 Ноември 2021г. 17:30ч.

Плащания на членовете на СИК за избори за президент и вицепрезидент на републиката, и за народни представители на 14.11.2021г. и за новия избор на президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021 г.
Община Пещера уведомява, че плащанията на възнагражденията за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, и за народни представители на 14.11.2021г. и за новия  избор на президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021 г. ще започнат на 30.11.2021г. (вторник) на гише №1 в Центъра за административно обслужване на Община Пещера, гр.Пещера, ул.“Дойранска епопея“ №17 от 09.30 часа до 12.30 часа и от 14.00 часа до 17.15 часа.

Членовете на СИК е необходимо да представят удостоверение от РИК и лична карта.

 
Уведомление Печат Е-поща
Понеделник, 29 Ноември 2021г. 16:55ч.

Уведеомление за Инвестиционно предложение от Пътища АД

 

Attachments:
Download this file (уведомление за ИП.pdf)уведомление за ИП.pdf[ ]3660 Kb
Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Петък, 26 Ноември 2021г. 17:17ч.

Във връзка с изменение на Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2019 г., Община Пещера уведомява следното:


• За новопостроени сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в експлоатация, собственикът уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък  върху недвижимите имоти.
• Данък сгради и такса битови отпадъци се дължи и в случаите, когато в двегодишен срок от съставянето на Акт №14 и едногодишен срок от съставянето на Акт №15 от Закона за устройство на територията, сградата не е въведена в експлоатация.


Собствениците на недвижими имоти в населените места на община Пещера /гр. Пещера, с. Радилово, с. Капитан Димитриево и с. Свети Константин/ да се съобразят с направените промени в Закона за местни данъци и такси

 
Обявление Печат Е-поща
Петък, 26 Ноември 2021г. 17:15ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 857/26.11.2021 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за разделяне на УПИ VII-1251 /поземлен имот с идентификатор 56277.502.776 /, кв. 90 по плана на гр.Пещера и образуване на два самостоятелни УПИ VII-1251 /поземлен проектен имот с идентификатор 56277.1251/ и УПИ ХI-1252 /поземлен проектен имот с идентификатор 56277.1252/ по регулационния план на гр.Пещера. Новообразуваните УПИ са с проектни площи както следва: УПИ VII-1251 с площ от 315 кв.м., УПИ ХI-1252 с площ от 315 кв.м. Определя се устройствена зона „Жм” /ниско жилищно застрояване/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 1,2, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
Обявление Печат Е-поща
Сряда, 24 Ноември 2021г. 13:20ч.

ОБЯВЛЕНИЕ
ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

М О Т И В И
към изготвения проект за наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби в община Пещера

Продължение...
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069