Събота, 08 Май 2021
Вие сте тук: Начало
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

    

 iLoveBulgaria logo1 ЛОГО DEFEND

 Защита на личните данни

Национална програма за Енергиина Ефективност на многофамилни жилищни сгради
logo RR bannercamcorder clipartcamcorder clipart red
peristera baner-op-ak opak-opr

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

ban reshavash ti logo bg right ban 1 baner eu 

 

Програма за устойчиво енергийно развитие на Община Пещера 2019г.-2028г.

 

logo romact  logo bg right no back  logo bg right

ban 2

 ban european commission  logo bg right  

Запис на точка №13 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно строителството на нов завод (БИОВЕТ АД)

Запис на точка №14 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно отпадане на резерват „Купена“ от програмата на Юнеско „Човекът и биосферата“

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.


Обявление Печат Е-поща
Петък, 07 Май 2021г. 16:57ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 310/29.04.2021 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за обединяване на поземлен имот с идентификатор 56277.3.215 по КККР на гр. Пещера /УПИ ХХІV-215, Производство на обувки/ и поземлен имот с идентификатор 56277.3.216 по КККР на гр. Пещера /УПИ ХХIII-216, Складова база и производство на обувки/ в УПИ ХХIII-3.215, 216,  Складова база и производство на обувки, м.“Узун Драгасия“, гр.Пещера. Предвижда се ниско застрояване и устройствена зона - Пп /Предимно производствена/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ до 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
    Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
Обявление Печат Е-поща
Петък, 07 Май 2021г. 16:56ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед 312/29.04.2021 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение на регулацията на поземлен имот с идентификатор 56277.501.201 по КККР на гр.Пещера /УПИ VII-416/, кв. 22 по реализирани имотни граници на поземлени имоти с идентификатори 56277.501.9618 /улица с о.т. 327-329/ и 56277.501.9621 /улица с о.т. 328-324/ по КККР на гр.Пещера.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
Обявление Печат Е-поща
Петък, 07 Май 2021г. 16:54ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 313/29.04.2021 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за промяна на регулационните линии на поземлен имот с идентификатор 56277.505.4 по КККР на гр.Пещера /УПИ V-ОбНС по ПУП на гр.Пещера/ и поземлен имот с идентификатор 56277.505.65 по КККР на гр.Пещера /УПИ ІV-ОбНС по ПУП на гр.Пещера/, кв. 216. След промяната новообразуваните УПИ ще бъдат с равни площи: поземлен имот с идентификатор 56277.505.65 по КККР на гр.Пещера /УПИ ІV-ОбНС по ПУП на гр.Пещера/  - 806 кв.м. и поземлен имот с идентификатор 56277.505.4 по КККР на гр.Пещера /УПИ V-ОбНС по ПУП на гр.Пещера/ - 806 кв.м. Изменя се уличната регулация на УПИ ІV-ОбНС и УПИ V-ОбНС с идентификатор 56277.504.65 по КККР на гр.Пещера към улица с о.т. 1065-1066-1067 с идентификатор 56277.504.9511 по КККР на гр.Пещера в кв. 216 по ПУП на гр.Пещера, като широчината на улицата стане 8,00 м. Определя се зона „Жм” /жилищно строителство с малка височина/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване от 1 до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 1,2, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
Заповед Печат Е-поща
Сряда, 05 Май 2021г. 12:41ч.

№ 307
гр. Пещера 29.04.2021 г.

 В изпълнение на Решение №161/26.11.2020 г. и Решение №162/26.11.2021 г. на Общински съвет - Пещера, на основание чл. 44, ал.2 и чл.44, ал.1,т.7 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл. 82, ал.1, т. 3 и 4 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Пещера

НАРЕЖДАМ :

1. Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване  за  учредяване право на строеж за изграждане на:
    -  Гараж №162 с площ 20.00 кв.м., в УПИ II – жилищно строителство и търговия в кв. 27 по ПУП на гр. Пещера (поземлен имот с идентификатор 56277.501.311) - свързано застрояване между гараж с идентификатор 56277.501.311.21 и гараж с идентификатор 56277.501.311.22 при начална тръжна цена 590.00 лв. без ДДС, депозит за участие 59.00 лв.
    - Гараж №212 с площ 21.00 кв.м.в УПИ ІІ-жилищно строителство и търговия в кв.27 по ПУП на гр.Пещера (поземлен имот с идентификатор 56277.501.311) - свързано застрояване южно от гараж с идентификатор 56277.501.311.53 при начална тръжна цена 620 лв. без ДДС, депозит за участие 62.00 лв.

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Сряда, 28 Април 2021г. 17:28ч.

На основание чл.6, ал.10, т.1 и т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП до информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в 14 /четиринадесет дневен срок/, считано от 28.04.2021г. за инвестиционно предложение:

/ИП/ „Изграждане на дестилерия за преработка на етерично – маслени култури“, в УПИ XXI -28 /ПИ с идентификатор /36124.684.28/, м. „Стопански двор“ по КККР на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик.

Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища , всеки работен ден в указания срок от 8,30ч.- 12,30ч. и от 13,30ч.-17,30ч. в стая №5, етаж 3 на Общинска администрация – Пещера.

 
Заповед Печат Е-поща
Сряда, 28 Април 2021г. 12:30ч.

№ 291
Гр.Пещера 23.04.2021 год.

В  изпълнение на Решение №209/25.02.2021 г. на Общински съвет - Пещера относно освобождаване от наем на ползватели и наематели на общинска собственост, чиято дейност е напълно преустановена в резултат на наложена забрана от държавен или местен орган във връзка с удължения срок на въведените противоепидемични мерки, считано от 01.01.2021 г.

Продължение...
 
Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Петък, 23 Април 2021г. 15:37ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ДВАДЕСЕТ И ТРЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 29. 04. 2021 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Сряда, 21 Април 2021г. 08:43ч.

ОБЯВЛЕНИЕ
ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Сряда, 21 Април 2021г. 08:39ч.

ОБЯВЛЕНИЕ
ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

/Приета с Решение № 83 от 28.05.2020 г. на Общински съвет- Пещера, изм. и доп. с  Решение № 123/30.07.2020 г. на Общински съвет - Пещера/

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Вторник, 20 Април 2021г. 16:40ч.

Съобщение за публично обявяване

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Вторник, 20 Април 2021г. 08:07ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 270/16.04.2021 г. на Кмета на Община Пещера за учредяване право на прокарване на кабелно трасе 6 Kv от съществуваща кабелна шахта от поземлен имот с идентификатор 56277.3 1355 /собственост на „Биовет“ АД/ до поземлен имот с идентификатор 56277.3.1312 /собственост на „Биовет“ АД/ по КККР на гр.Пещера през земи общинска публична собственост:
- поземлен имот с идентификатор 56277.3.1387 по КККР на гр.Пещера в местност „Широките ливади“ е 8,00 лв /осем лева/, с площ на засегнатия имот от 2 кв.м.  
- поземлен имот с идентификатор 56277.3.1418 по КККР на гр.Пещера в местност „Агово“ е 72,00 лв /седемдесет и два лева/, с площ на засегнатия имот от 36 кв.м.  
- поземлен имот с идентификатор 56277.3.1429 по КККР на гр.Пещера в местност „Агово“ е 2060,00 лв /две хиляди и шестдесет лева/, с площ на засегнатия имот от 1287 кв.м.  
- поземлен имот с идентификатор 56277.3.1614 по КККР на гр.Пещера в местност „Широките ливади“ е 32,00 лв /тридесет и два лева/, с площ на засегнатия имот от 8 кв.м.  
- поземлен имот с идентификатор 56277.3.1753 по КККР на гр.Пещера в местност „Широките ливади“ е 44,00 лв /четиридесет и четири лева/, с площ на засегнатия имот от 11 кв.м.  
През земи общинска частна собственост както следва:
- поземлен имот с идентификатор 56277.3.1498 по КККР на гр.Пещера в местност „Агово“ е 19,00 лв /деветнадесет лева/, с площ на засегнатия имот от 116 кв.м.  
- поземлен имот с идентификатор 56277.3.1613 по КККР на гр.Пещера в местност „Широките ливади“ е 668,00 лв /шестстотин шестдесет и осем лева/, с площ на засегнатия имот от 167 кв.м.  
- поземлен имот с идентификатор 56277.3.1752 по КККР на гр.Пещера в местност „Широките ливади“ е 288,00 лв /двеста осемдесет и осем лева/, с площ на засегнатия имот от 72 кв.м.  
- поземлен имот с идентификатор 56277.3.1754 по КККР на гр.Пещера в местност „Широките ливади“ е 536,00 лв /петстотин тридесет и шест лева/, с площ на засегнатия имот от 134 кв.м.
    Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
Съобщение за инвестиционно предложение Печат Е-поща
Понеделник, 19 Април 2021г. 17:21ч.

На основание чл.6, ал.9 и чл.6, ал.1  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП до информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в 14 /четиринадесет дневен срок/, считано от 19.04.2021г. за инвестиционно предложение:
Инвестиционно предложение /ИП/ „Изграждане на дестилерия за преработка на етерично – маслени култури“, в УПИ XXI -28 /ПИ с идентификатор /36124.684.28/, м. „Стопански двор“ по  КККР на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик.
Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища , всеки работен ден в указания срок от 8,30ч.- 12,30ч. и от 13,30ч.-17,30ч. в стая №5, етаж 3 на Общинска администрация – Пещера.

 
Съобщение Печат Е-поща
Петък, 16 Април 2021г. 17:52ч.

На основание чл.6, ал.10, т.1 и т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП до информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в 14 /четиринадесет дневен срок/, считано от 16.04.2021г. за инвестиционно предложение:
/ИП/ „Изграждане на кабелна линия 20 kV за захранване на нов трафопост на обект „Кариера за добив на инертен материал находище „Гергьовица“, местност „Айкъня“, землище на с. Капитан Димитриево, община Пещера, област Пазарджик
Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища , всеки работен ден в указания срок от 8,30ч.- 12,30ч. и от 13,30ч.-17,30ч. в стая №5, етаж 3 на Общинска администрация – Пещера.

 
Съобщение Печат Е-поща
Четвъртък, 15 Април 2021г. 17:01ч.

Уведомление за инвестиционно предложение

Attachments:
Download this file (уведомление ип.pdf)уведомление ип.pdf[ ]29850 Kb
Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Четвъртък, 15 Април 2021г. 16:58ч.

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП до информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в 14 /четиринадесет дневен срок/, считано от 15.04.2021г. за инвестиционно предложение:
 „Изграждане на фотоволтаични централи“ в поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори: 56277.3.1590, 56277.3.1306, 56277.3.1778, 56277.3.1777, 56277.3.1314, м. „Луковица“ по КККР  на град Пещера, община Пещера, област Пазарджик от „Биовет“ АД.
Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища , всеки работен ден в указания срок от 8,30ч.- 12,30ч. и от 13,30ч.-17,30ч. в стая №5, етаж 3 на Общинска администрация – Пещера.

 
Съобщение Печат Е-поща
Четвъртък, 15 Април 2021г. 12:44ч.

Плащанията на членовете на СИК за парламентарните избори на 4 април 2021 г. Община Пещера уведомява, че плащанията на възнагражденията за произведените на 4 април 2021г. парламентарни избори на СИК ще започне на 15.04.2021г. от 14.00 часа на гише №1 в Центъра за административно обслужване на Община Пещера, гр.Пещера, ул.“Дойранска епопея“ №17. От 16.04.2021г., плащанията ще се извършват всеки работен ден от 10,00 часа до 12.30 часа и от 14.00 часа до 17.30 часа. Членовете на СИК е необходимо да представят удостоверение от РИК и лична карта.

 
Съобщение Печат Е-поща
Понеделник, 12 Април 2021г. 16:42ч.

Инвестиционно предложение - Фотоволтаични централи

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Сряда, 07 Април 2021г. 17:51ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 242/07.04.2021 г. на Кмета на Община Пещера за учредяване право на прокарване на „Кабелна линия  20 кV през поземлен имот с идентификатор 36124.520.93 с площ от 135 м. - общинска публична собственост, начин на трайно ползване: Пасище в местност”Джино блато“ по КККР на с.Капитан Димитриево, общ.Пещера.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера  пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ Печат Е-поща
Вторник, 06 Април 2021г. 16:58ч.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет - Пещера организира обществено обсъждане на Отчета на бюджета на Община Пещера за 2020 година. Председателят на Общински съвет отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.
Обсъждането ще се проведе на 14. 04. 2021г. /сряда/ от 17:15 часа в заседателната зала на Общински съвет - Пещера при следния дневен ред:
       1. Отчет на бюджета на Общината за 2020година, индикативния разчет на сметките за средства от Европейския съюз за 2020г. и доклад за общинския дълг.

С материалите по обсъждането можете да се запознаете на електронен адрес www.peshtera.bg
Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено на адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея" № 17, деловодството на Общински съвет или на електронен адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 
Обявление Печат Е-поща
Петък, 02 Април 2021г. 10:52ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 227/31.03.2021 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПРЗ за разширение на поземлен имот с идентификатор 56277.4.197 /УПИ IX-197/ и промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.4.205 и отреждането му в УПИ ІХ-4.197, 205, „За офис с 10 бр. паркоместа за собствени нужди и гараж за 2 бр. автомобили за нощуване и диагностика“ в местност „Широките ливади” по КККР на гр.Пещера. Предвижда се ниско свободно застрояване и отреждане на устройствена зона - Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели:  максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069