Понеделник, 20 Май 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

    

 iLoveBulgaria logo1 ЛОГО DEFEND

 Защита на личните данни

Национална програма за Енергиина Ефективност на многофамилни жилищни сгради
logo RR bannercamcorder clipartcamcorder clipart red
peristera baner-op-ak opak-opr

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 Избори за Европейски парламент – 2019г. logo bg right ban 1 baner eu 

Запис на точка №13 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно строителството на нов завод (БИОВЕТ АД)

Запис на точка №14 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно отпадане на резерват „Купена“ от програмата на Юнеско „Човекът и биосферата“

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.


Печат Е-поща
Понеделник, 20 Май 2019г. 14:02ч.

 Във връзка с множеството спекулации и коментари по отношение на Указа на Президента на Републиката и Решението МС за Св. Константин- населено място, Община Пещера дава следната информация, от която всеки наш съгражданин да направи своите изводи за ползите от създаването на новото населено място.

  1. С решение 501 на Общински съвет-Пещера , взето на заседание на 26.06.2018.г спазвайки Чл. 20.от ЗАТУРБ където е описан редът за създаване на ново населено място, е направено искане за създаване на ново населено място „Св.Константин“ на територията на община Пещера. Област Пазарджик.
  2. С Писмо Изх. № К-Об.С-158 от 15.08.2018. Подписано от Председателя на Общ. Съвет-Петър Хамамджиев е отправено искане до Областния управителна област Пазарджик за създаване на ново населено място
  3. С Решение №249/02.05.2019г на МС за създаване на ново населено място в община Пещера, област Пазарджик На основание чл. 19 и 20 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България Министерски Съвет

1. Създава ново населено място – село в землището на гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик, с територия, определена от строителните граници на селищно образувание с местно значение „Свети Константин“.

 

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Понеделник, 20 Май 2019г. 12:27ч.

Във връзка с чл.234, ал.1 от Изборния кодекс и Решение №173-ЕП/17.04.2019 г. на ЦИК, за обезпечаване възможността за придвижване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 г. се приемат заявки за транспортиране в Общинската администрация гр.Пещера, с адрес ул. „Дойранска епопея” №17 или на телефони 0350/6-22-08; 0350/6–22-03, както следва:
- от 20.05.2019 г. - от 8:30 до 12:30 ч. и от 13:30 ч. до 17:30 ч.
- в изборния ден – 26.05.2019 г. - от 7:00 ч. до 19:00 ч.

 
Обявление Печат Е-поща
Петък, 17 Май 2019г. 14:52ч.

Община Пещера, обл.Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение на регулацията на поземлени имоти с идентификатор 36124.501.74 /УПИ ХІ-74/ и 36124.501.572 /УПИ ХVІІІ-74/ по КККР на с.Капитан Димитриево, кв. 6, като поземлен имот с идентификатор 36124.501.572 /УПИ ХVІІІ-74/  увеличи площта си с 57 кв.м. за сметка на поземлен имот с идентификатор 36124.501.74 /УПИ ХІ-74/, кв. 6 по КККР на с.Капитан Димитриево, общ. Пещера.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 
Уведомление Печат Е-поща
Четвъртък, 16 Май 2019г. 08:36ч.

за Инвестиционно предложение за Базова станция на Теленор България ЕАД

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Сряда, 15 Май 2019г. 13:20ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 291/14.05.2019 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ изменение на УПИ-017035-Производствена и складова дейност /поземлен имот 56277.3.1313 по КККР на гр.Пещера и обособяване на пет урегулирани поземлени имоти: УПИ-3.1776, „Производствена и складова дейност“; УПИ-3.1777, „Производствена и складова дейност“; УПИ-3.1778, „Производствена и складова дейност“; УПИ-3.1779, „Производствена и складова дейност“ и УПИ-3.1780, „Улица тупик“ в местност „Луковица” по КККР на гр.Пещера. Отрежда се устройствена зона Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели: застрояване ≥ 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
    Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
Обявление Печат Е-поща
Сряда, 15 Май 2019г. 13:20ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 292/15.05.2019 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПП за промяна местоположението на нови ЖР стълбове от ВЛ „Исперихово“ и ВЛ „Дипел“ до нова подстанция на „Биовет“ АД в поземлен имот с идентификатор 56277.4.653 /УПИ І-4.653, за ел. подстанция и енергийни съоръжения/, кв. 164а, по КККР и плана на гр.Пещера /местност „Широките ливади”/, като съответно се променя и сервитута на отклонението на ВЛ 110 кV „Дипел“ и „Исперихово“.
    Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
Обявление Печат Е-поща
Вторник, 14 Май 2019г. 15:39ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 279/10.05.2019 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за обособяване на два броя самостоятелни урегулирани поземлени имоти за сметка на УПИ ХХХІ-214, „Обувно производство“, а именно: УПИ ХХХV-690, „Търговия и обществено хранене” и УПИ ХХХVІ-690, „Обувно производство“. Определя се зона „Пп” /предимно производствена/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване от 3 до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 1,2, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
        Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
Обявление Печат Е-поща
Вторник, 14 Май 2019г. 15:39ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 278/10.05.2019 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.2.396 /УПИ ІV-Стопанска дейност/ по КККР на гр.Пещера в местност „Долна Бялча“ и обособяване на четири урегулирани поземлени имота: УПИ ХХХVІ-2.396, За производствена и складова дейност, УПИ ХХХVІІ-2.396, За производствена и складова дейност, ХХХVІІІ-2.396, За производствена и складова дейност и УПИ ХХХІХ-2.396, За производствена и складова дейност. Определя се устройствена зона Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ до 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
    Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
Съобщение Печат Е-поща
Вторник, 14 Май 2019г. 13:49ч.

Във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България, РИК – Пазарджик ще проведе обучение на членовете на секционните избирателни комисии на 23.05.2019 г. от 18:00 часа. в залата на читалище „Развитие“ гр.Пещера.

 
Съобщение Печат Е-поща
Вторник, 14 Май 2019г. 13:42ч.

Съобщение за публично обявяване за изменение на Разрешително за водовземане на подемни води, чрез нови водовземни съоръжения.

Продължение...
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216