Вторник, 20 Апр 2021
Вие сте тук: Начало
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

    

 iLoveBulgaria logo1 ЛОГО DEFEND

 Защита на личните данни

Национална програма за Енергиина Ефективност на многофамилни жилищни сгради
logo RR bannercamcorder clipartcamcorder clipart red
peristera baner-op-ak opak-opr

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

ban reshavash ti logo bg right ban 1 baner eu 

 

Програма за устойчиво енергийно развитие на Община Пещера 2019г.-2028г.

 

logo romact  logo bg right no back  logo bg right

ban 2

 ban european commission  logo bg right  

Запис на точка №13 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно строителството на нов завод (БИОВЕТ АД)

Запис на точка №14 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно отпадане на резерват „Купена“ от програмата на Юнеско „Човекът и биосферата“

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.


Обявление Печат Е-поща
Вторник, 20 Април 2021г. 08:07ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 270/16.04.2021 г. на Кмета на Община Пещера за учредяване право на прокарване на кабелно трасе 6 Kv от съществуваща кабелна шахта от поземлен имот с идентификатор 56277.3 1355 /собственост на „Биовет“ АД/ до поземлен имот с идентификатор 56277.3.1312 /собственост на „Биовет“ АД/ по КККР на гр.Пещера през земи общинска публична собственост:
- поземлен имот с идентификатор 56277.3.1387 по КККР на гр.Пещера в местност „Широките ливади“ е 8,00 лв /осем лева/, с площ на засегнатия имот от 2 кв.м.  
- поземлен имот с идентификатор 56277.3.1418 по КККР на гр.Пещера в местност „Агово“ е 72,00 лв /седемдесет и два лева/, с площ на засегнатия имот от 36 кв.м.  
- поземлен имот с идентификатор 56277.3.1429 по КККР на гр.Пещера в местност „Агово“ е 2060,00 лв /две хиляди и шестдесет лева/, с площ на засегнатия имот от 1287 кв.м.  
- поземлен имот с идентификатор 56277.3.1614 по КККР на гр.Пещера в местност „Широките ливади“ е 32,00 лв /тридесет и два лева/, с площ на засегнатия имот от 8 кв.м.  
- поземлен имот с идентификатор 56277.3.1753 по КККР на гр.Пещера в местност „Широките ливади“ е 44,00 лв /четиридесет и четири лева/, с площ на засегнатия имот от 11 кв.м.  
През земи общинска частна собственост както следва:
- поземлен имот с идентификатор 56277.3.1498 по КККР на гр.Пещера в местност „Агово“ е 19,00 лв /деветнадесет лева/, с площ на засегнатия имот от 116 кв.м.  
- поземлен имот с идентификатор 56277.3.1613 по КККР на гр.Пещера в местност „Широките ливади“ е 668,00 лв /шестстотин шестдесет и осем лева/, с площ на засегнатия имот от 167 кв.м.  
- поземлен имот с идентификатор 56277.3.1752 по КККР на гр.Пещера в местност „Широките ливади“ е 288,00 лв /двеста осемдесет и осем лева/, с площ на засегнатия имот от 72 кв.м.  
- поземлен имот с идентификатор 56277.3.1754 по КККР на гр.Пещера в местност „Широките ливади“ е 536,00 лв /петстотин тридесет и шест лева/, с площ на засегнатия имот от 134 кв.м.
    Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
Съобщение за инвестиционно предложение Печат Е-поща
Понеделник, 19 Април 2021г. 17:21ч.

На основание чл.6, ал.9 и чл.6, ал.1  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП до информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в 14 /четиринадесет дневен срок/, считано от 19.04.2021г. за инвестиционно предложение:
Инвестиционно предложение /ИП/ „Изграждане на дестилерия за преработка на етерично – маслени култури“, в УПИ XXI -28 /ПИ с идентификатор /36124.684.28/, м. „Стопански двор“ по  КККР на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик.
Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища , всеки работен ден в указания срок от 8,30ч.- 12,30ч. и от 13,30ч.-17,30ч. в стая №5, етаж 3 на Общинска администрация – Пещера.

 
Съобщение Печат Е-поща
Петък, 16 Април 2021г. 17:52ч.

На основание чл.6, ал.10, т.1 и т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП до информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в 14 /четиринадесет дневен срок/, считано от 16.04.2021г. за инвестиционно предложение:
/ИП/ „Изграждане на кабелна линия 20 kV за захранване на нов трафопост на обект „Кариера за добив на инертен материал находище „Гергьовица“, местност „Айкъня“, землище на с. Капитан Димитриево, община Пещера, област Пазарджик
Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища , всеки работен ден в указания срок от 8,30ч.- 12,30ч. и от 13,30ч.-17,30ч. в стая №5, етаж 3 на Общинска администрация – Пещера.

 
Съобщение Печат Е-поща
Четвъртък, 15 Април 2021г. 17:01ч.

Уведомление за инвестиционно предложение

Attachments:
Download this file (уведомление ип.pdf)уведомление ип.pdf[ ]29850 Kb
Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Четвъртък, 15 Април 2021г. 16:58ч.

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП до информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в 14 /четиринадесет дневен срок/, считано от 15.04.2021г. за инвестиционно предложение:
 „Изграждане на фотоволтаични централи“ в поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори: 56277.3.1590, 56277.3.1306, 56277.3.1778, 56277.3.1777, 56277.3.1314, м. „Луковица“ по КККР  на град Пещера, община Пещера, област Пазарджик от „Биовет“ АД.
Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища , всеки работен ден в указания срок от 8,30ч.- 12,30ч. и от 13,30ч.-17,30ч. в стая №5, етаж 3 на Общинска администрация – Пещера.

 
Съобщение Печат Е-поща
Четвъртък, 15 Април 2021г. 12:44ч.

Плащанията на членовете на СИК за парламентарните избори на 4 април 2021 г. Община Пещера уведомява, че плащанията на възнагражденията за произведените на 4 април 2021г. парламентарни избори на СИК ще започне на 15.04.2021г. от 14.00 часа на гише №1 в Центъра за административно обслужване на Община Пещера, гр.Пещера, ул.“Дойранска епопея“ №17. От 16.04.2021г., плащанията ще се извършват всеки работен ден от 10,00 часа до 12.30 часа и от 14.00 часа до 17.30 часа. Членовете на СИК е необходимо да представят удостоверение от РИК и лична карта.

 
Съобщение Печат Е-поща
Понеделник, 12 Април 2021г. 16:42ч.

Инвестиционно предложение - Фотоволтаични централи

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Сряда, 07 Април 2021г. 17:51ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 242/07.04.2021 г. на Кмета на Община Пещера за учредяване право на прокарване на „Кабелна линия  20 кV през поземлен имот с идентификатор 36124.520.93 с площ от 135 м. - общинска публична собственост, начин на трайно ползване: Пасище в местност”Джино блато“ по КККР на с.Капитан Димитриево, общ.Пещера.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера  пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ Печат Е-поща
Вторник, 06 Април 2021г. 16:58ч.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет - Пещера организира обществено обсъждане на Отчета на бюджета на Община Пещера за 2020 година. Председателят на Общински съвет отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.
Обсъждането ще се проведе на 14. 04. 2021г. /сряда/ от 17:15 часа в заседателната зала на Общински съвет - Пещера при следния дневен ред:
       1. Отчет на бюджета на Общината за 2020година, индикативния разчет на сметките за средства от Европейския съюз за 2020г. и доклад за общинския дълг.

С материалите по обсъждането можете да се запознаете на електронен адрес www.peshtera.bg
Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено на адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея" № 17, деловодството на Общински съвет или на електронен адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 
Обявление Печат Е-поща
Петък, 02 Април 2021г. 10:52ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 227/31.03.2021 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПРЗ за разширение на поземлен имот с идентификатор 56277.4.197 /УПИ IX-197/ и промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.4.205 и отреждането му в УПИ ІХ-4.197, 205, „За офис с 10 бр. паркоместа за собствени нужди и гараж за 2 бр. автомобили за нощуване и диагностика“ в местност „Широките ливади” по КККР на гр.Пещера. Предвижда се ниско свободно застрояване и отреждане на устройствена зона - Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели:  максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
Съобщение Печат Е-поща
Вторник, 30 Март 2021г. 18:50ч.

                      Уважаеми съграждани и заинтересовани лица,
Уведомяваме Ви, че поради извънредни обстоятелства се променя началният час на провеждане на 22-ро редовно заседание на Общински съвет – Пещера на 15.00ч.
Промяната е съгласувана и одобрена от всички общински съветници на 30.03.2021г.

                                                                                 Председател на Общински съвет – Пещера
                                                                                                                              Д-р Николай Пенев

 
Съобщение Печат Е-поща
Вторник, 30 Март 2021г. 12:56ч.

На основание чл.6, ал.10  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП до информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в 14 /четиринадесет дневен срок/, считано от 30.03.2021г. за инвестиционно предложение:
/ИП/ „Изграждане на кабелна линия 20 kV за захранване на нов трафопост на обект „Кариера за добив на инертен материал находище „Гергьовица“, местност „Айкъня“, землище на с. Капитан Димитриево, община Пещера, област Пазарджик.
Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища , всеки работен ден в указания срок от 8,30ч.- 12,30ч. и от 13,30ч.-17,30ч. в стая №5, етаж 3 на Общинска администрация – Пещера.

 
Обявление Печат Е-поща
Понеделник, 29 Март 2021г. 09:06ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за отделяне на поземлен имот с идентификатор 56277.502.1111 по КККР на гр.Пещера и обособяване на два нови урегулирани поземлени имоти, а именно: УПИ ХV-1111, Търговия, услуги и жилищно строителство и УПИ IV-1045, 1044, 1043 за сметка на УПИ IV-3453, 1889, 1890, 1891  /поземлени имоти с идентификатори 56277.502.1111; 56277.502.1045; 56277.502.1044; 56277.502.1043 по КККР на гр.Пещера/, кв. 122А. За новообразувания УПИ ХV-1111, Търговия, услуги и жилищно строителство /поземлен имот с идентификатор 56277.502.1111/ се определя устройствена зона „Жм” /жилищна зона с малка височина и плътност/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 1,2,  минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 
Обявление Печат Е-поща
Понеделник, 29 Март 2021г. 09:05ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 192/24.03.2021 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 61371.437.446 по КККР на с.Радилово /имот № 000446/ и отреждането му в УПИ І-446, За автопарк в местност „Арапеница“, землището на с.Радилово, общ.Пещера. Определя се устройствена зона „Пп” /предимно производствена/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера и Кметство Радилово пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Четвъртък, 25 Март 2021г. 16:48ч.

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ДВАДЕСЕТ И ВТОРО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 31. 03. 2021 г. / СРЯДА / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Четвъртък, 25 Март 2021г. 11:24ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение на регулацията на поземлен имот с идентификатор 56277.502.1098 по КККР на гр.Пещера /УПИ ІІІ-2860, кв. 122А по ПУП на гр.Пещера/ по съществуващи имотни граници, така че да минат изцяло по кадастралните граници на поземлен имот с идентификатор 56277.502.1098 по КККР на гр.Пещера, а именно: западната дворищно регулационна линия към съседния поземлен имот с идентификатор 56277.502.1042 по КККР на гр.Пещера /УПИ IV-1888/ се измества в източна посока. Определя се устройствена зона Жм /Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 1,2, минимална озеленена площ до 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 
Съобщение Печат Е-поща
Вторник, 23 Март 2021г. 15:25ч.

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови/дублиращи водовземни съоръжения в с. Капитан Димитриево, община Пещера, обл. Пазарджик

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Понеделник, 22 Март 2021г. 11:56ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 176/22.03.2021 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение на регулацията на поземлен имот с идентификатор 56277.502.776 по КККР на гр.Пещера /УПИ VII-1251/, кв. 90 по реализирани имотни граници на поземлени имоти с идентификатори 56277.502.9593 /улица с о.т. 456-457/ и 56277.502.9594 /улица с о.т. 457-458/ по КККР на гр.Пещера. Определя се устройствена зона „Жм” /жилищно строителство/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 1,2, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
Обявление Печат Е-поща
Петък, 19 Март 2021г. 16:10ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение на регулацията на поземлен имот с идентификатор 56277.501.201 по КККР на гр.Пещера /УПИ VII-416/, кв. 22 по реализирани имотни граници на поземлени имоти с идентификатори 56277.501.9618 /улица с о.т. 327-329/ и 56277.501.9621 /улица с о.т. 328-324/ по КККР на гр.Пещера.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 
Съобщение Печат Е-поща
Вторник, 16 Март 2021г. 16:25ч.

Инвестиционно предложение /ИП/ „Изграждане на дестилерия за преработка на етерично – маслени култури“, в УПИ XXI -28 /ПИ с идентификатор /36124.684.28/, м. „Стопански двор“ по КККР на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик.

Продължение...
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069