Неделя, 20 Юни 2021
Вие сте тук: Начало
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

    

 iLoveBulgaria logo1 ЛОГО DEFEND

 Защита на личните данни

Национална програма за Енергиина Ефективност на многофамилни жилищни сгради
logo RR bannercamcorder clipartcamcorder clipart red
peristera baner-op-ak opak-opr

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Избори за народни представители 11.07.2021 г. logo bg right ban 1 baner eu 

 

Програма за устойчиво енергийно развитие на Община Пещера 2019г.-2028г.

 

logo romact  logo bg right no back  logo bg right

ban 2

 ban european commission  logo bg right  

Запис на точка №13 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно строителството на нов завод (БИОВЕТ АД)

Запис на точка №14 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно отпадане на резерват „Купена“ от програмата на Юнеско „Човекът и биосферата“

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.


Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Сряда, 16 Юни 2021г. 08:24ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ДВАДЕСЕТ И ПЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 24. 06. 2021 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Вторник, 15 Юни 2021г. 10:38ч.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРОННО И ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ /ИУЕЕО/, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Общинска администрация Пещера уведомява, че в периода от 21.06.2021г. до 25.06.2021г., ще се проведе кампания за  записване за предаване  на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване /ИУЕЕО/.
Кампанията е организирана от Общинска администрация съвместно с „Елтехресурс“ АД /организация по оползотворяване на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване/.
Необходимо е всички желаещи,  разполагащи с неработещи вече електроуреди / микровълнови печки, телевизори, перални, компютри, ютии, тостери, принтери и други/ да се обадят на телефон 0350/62203.
Ще се осъществи контакт с всеки желаещ да предаде ИУЕЕО, след записване на посочения телефон за връзка, относно организацията по вземането на ИУЕЕО от домакинствата.
Обръщаме внимание на това, че ще се приемат от домакинствата само в пълен комплект ИУЕЕО, разкомплектовани уреди или само външна част на уреда няма да се приемат.
Община Пещера призовава гражданите - притежатели на ИУЕЕО да се възползват от условията на кампанията, като по този начин спомогнат за намаляване на количеството депонирани отпадъци, пестене на суровини и ресурси и осигуряване на чиста околна среда на нас и нашите деца.

 
Обявление Печат Е-поща
Понеделник, 14 Юни 2021г. 13:05ч.

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

М О Т И В И
към изготвения проект на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Пещера

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Понеделник, 14 Юни 2021г. 12:57ч.

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО Й

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Четвъртък, 10 Юни 2021г. 16:34ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 399/09.06.2021 г. на Кмета на Община Пещера за учредяване право на прокарване на кабелно трасе 6 Kv от нова кабелна шахта в поземлен имот с идентификатор 56377.3.1314 /собственост на „Биовет“ АД/ до поземлен имот с идентификатор 56277.3.1312 /собственост на „Биовет“ АД/ по КККР на гр.Пещера през земи общинска публична собственост:
- поземлен имот с идентификатор 56277.3.1300 по КККР на гр.Пещера в местност „Луковица“ е 5,00 лв /пет лева/, с площ на засегнатия имот от 34 кв.м.  
- поземлен имот с идентификатор 56277.3.1316 по КККР на гр.Пещера в местност „Луковица“ е 181,00 лв /сто осемдесет и един лева/, с площ на засегнатия имот от 1129 кв.м.  
През земи общинска частна собственост както следва:
- поземлен имот с идентификатор 56277.3.1290 по КККР на гр.Пещера в местност „Луковица“ е 180,00 лв /сто и осемдесет лева/, с площ на засегнатия имот от 90 кв.м.  
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
Обявление Печат Е-поща
Вторник, 08 Юни 2021г. 16:01ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение на уличната регулация на УПИ I-2466, 2684, 2717, 2718, 2719, кв. 171 по ПУП на гр.Пещера по реализирани имотни граници с поземлен имот с идентификатор 56277.503.9698 /улица с о.т. 752-753/ и поземлен имот с идентификатор 56277.503.9694 /улица с о.т. 753-754-755-756/ и по имотната граница с имот с пл. № 2685, участващ в УПИ II-2685, 2686, 2715, 2716 по ПУП на гр.Пещера.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУОС“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 
Обявление Печат Е-поща
Вторник, 08 Юни 2021г. 08:50ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за: ПУП - Парцеларен план за кабелно трасе 6 Кv от кабелна шахта в поземлен имот с идентификатор 56277.3.1314 до кабелна шахта в поземлен имот с идентификатор 56277.3.1312 по КККР на гр.Пещера, местност Луковица.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване

 
Обявление Печат Е-поща
Вторник, 08 Юни 2021г. 08:49ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за: ЧИ на ПУП-ПРЗ за изместване на източната улично регулационна линия на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1306, Производствена и складова дейност на изток, , така, че новата улична регулация да бъде на пет метра западно от бетонов път за ПСОВ на „Биовет“ АД с идентификатор 56277.3.1308, За складова база по КККР на гр.Пещера, собственост на „Биовет“ АД. Запазва се устройствената зона Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели: застрояване ≥ 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване

 
Съобщение Печат Е-поща
Вторник, 08 Юни 2021г. 08:28ч.

В изпълнение на Наредба 13 от 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни дейности, Ви уведомяваме следното:
На 14.06.2021г. по ЖП линията Стамболийски – Пещера, ще се проведе третиране с хербицид срещу плевели по железопътната линия на разстояние шест метра от глава релса от двете страни, с препарат ГАЛЪП СУПЕР360 с активно вещество глифозат.
Ще се преустановява пръскането шест метра преди и след водни басейни, реки, водоеми, водоизточници и вододайни зони.

Общинска администрация

 
Съобщение Печат Е-поща
Петък, 04 Юни 2021г. 17:32ч.

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП до информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в 14 /четиринадесет дневен срок/, считано от 04.06.2021г.  до 17.06.2021г. за инвестиционно предложение:
 „Изграждане на фотоволтаични централи“ в поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори: 56277.3.1590, 56277.3.1306, 56277.3.1854 /обединява 56277.3.1778 и 56277.3.1777/, 56277.3.1314, м. „Луковица“ по КККР  на град Пещера, община Пещера, област Пазарджик от „Биовет“ АД.
Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища , всеки работен ден в указания срок от 8,30ч.- 12,30ч. и от 13,30ч.-17,30ч. в стая №5, етаж 3 на Общинска администрация – Пещера.

 
Уведомление Печат Е-поща
Петък, 04 Юни 2021г. 16:29ч.

Уведомление за инвестиционно предложение

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Четвъртък, 27 Май 2021г. 16:58ч.

Общинска администрация уведомява, че на 30.05.2021г. (неделя) от 10.00 часа до 12.00 часа  в Професионална гимназия по строителство и архитектура гр. Пазарджик ще бъде открит пункт за приемане на пластмасови капачки от бутилки, като част от кампанията  „Капачки за бъдеще“.  Каузата на кампанията е събиране на средства за детска линейка.
Община Пещера ще се включи в инициативата, като за целта е необходимо всички участници в инициативата от община Пещера да донесат събраните количества капачки, най-късно до 17.30 часа на  28.05.2021г. в сградата на Община Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17.
Изискване на организаторите е, събраните количества капачки да се предоставят в торби или чували, а не в пластмасови бутилки.
Лице за контакт от Общинска администрация – Весела Хамамджиева, тел.0892232948.

 
Уведомление Печат Е-поща
Четвъртък, 27 Май 2021г. 15:59ч.

Уведомление за ИП "Изграждане на фотоволтаични централи"

Attachments:
Download this file (уведомление.pdf)уведомление.pdf[ ]14694 Kb
Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Четвъртък, 27 Май 2021г. 11:21ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 362/21.05.2021 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение на регулацията на поземлен имот с идентификатор 56277.502.1098 по КККР на гр.Пещера /УПИ ІІІ-2860, кв. 122А по ПУП на гр.Пещера/ по съществуващи имотни граници, така че да минат изцяло по кадастралните граници на поземлен имот с идентификатор 56277.502.1098 по КККР на гр.Пещера, а именно: западната дворищно регулационна линия към съседния поземлен имот с идентификатор 56277.502.1042 по КККР на гр.Пещера /УПИ IV-1888/ се измества в източна посока. Определя се устройствена зона Жм /Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 1,2, минимална озеленена площ до 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
Съобщение Печат Е-поща
Сряда, 26 Май 2021г. 13:54ч.

След проведената поредна работна среща между Кмета на Община Пещера и  представители на фирмите, добиващи дървата за огрев, считано от 27.05.2021 г. се възобновява снабдяването на населението на община Пещера с дърва за огрев през отоплителен сезон 2021 г. – 2022 г.,
В интерес на жителите на Общината, страните се обединиха около следното ценообразуване на дървата за огрев:
Крайната цена на дървата за огрев да бъде 73.20 лв. за 1-ин куб. м.,  или 292,80 лв. за 4 куб. м., формирана по следния начин:
• за закупуване на 4 куб. м. пространствени дърва за огрев от ТП на „ДГС – Пещера“   – 172,80 лв.
• за превоз и доставка до домовете на лицата – 120.00 лв.

Лицата, които не са се записали до този момент, могат да подадат заявления за включване в списъците за закупуване на дърва за огрев от ДГС гр. Пещера в  Центъра за административно обслужване в Община Пещера.

 
Съобщение Печат Е-поща
Сряда, 26 Май 2021г. 13:52ч.

Списък с оценени и класирани кандидати след провеждане на събеседване за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Сряда, 26 Май 2021г. 13:50ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за: ЧИ на ПУП-ПРЗ за обединяване на УПИ II-3.1777, Производствена и складова дейност /поземлен имот 56277.3.1377 по КККР на гр.Пещера и УПИ III-3.1778, Производствена и складова дейност /поземлен имот 56277.3.1378 по КККР на гр.Пещера/ и обособяване на нов урегулиран поземлен имот: УПИ II-3.1854, Производствена и складова дейност /поземлен имот с идентификатор 56277.3.1854 по КККР на гр.Пещера/ в местност „Луковица” по КККР на гр.Пещера. Отрежда се устройствена зона Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели: застрояване ≥ 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване

 
Съобщение Печат Е-поща
Вторник, 25 Май 2021г. 11:04ч.

Списък на кандидати допуснати  и недопуснати до събеседване за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

І. Допуска до събеседване с цел изясняване на окончателната мотивация, готовността за работа и нагласите към различните целеви групи потребители, следните кандидати за длъжността “Социален асистент”:
    1.Тодор Марианов Илиев;
    2.Андриана Атанасова Христоскова.

ІІ.  Дата за провеждане на събеседване с  кандидатите – 26.05.2021 г. от 14,00 часа.

ІІІ. Място на провеждане – Сградата на Община Пещера, с адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17, ет.2, стая №13.

 
Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Петък, 21 Май 2021г. 09:37ч.

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 27. 05. 2021 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Понеделник, 17 Май 2021г. 09:06ч.

В изпълнение на Наредба 13 от 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни дейности, Ви уведомяваме следното:
От 17.05.2021г. до 18.05.2021г.по ЖП линията Стамболийски – Пещера, ще се проведе третиране с хербицид срещу плевели по железопътната линия на разстояние шест метра от глава релса от двете страни, с препарат Клиник 36 СЛ.
Ще се преустановява пръскането шест метра преди и след водни басейни, реки, водоеми, водоизточници и вододайни зони.

Общинска администрация

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069