Четвъртък, 28 Сеп 2023
Вие сте тук: Начало
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера,

да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет. !

izbori 2023  positivessl trust seal md 167x42   inf camp ransomware

                                                                             

РАЗДЕЛ АРХИВ     КОНКУРСИ 

О Б Я В Л Е Н ИЯ на основание 

чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

АРХИВ ИЗБОРИ

 BG5SFPR002 2.002 0119 C01

 Pro4.004 0014
 BG RRP 4 023 BG16RFOP001 8.006 small 
 BG RRP 3.006 ruralyouthfuture logo 
 BG05SFPR002 2.001 0196 C01  

 

Logo TO  EF_Baner.jpg 

 

 

MDT autobus.pngec impuls logo

pr_choveshki_resursi.png baner eu1 

cooltorise logo with name  opak-opr

 logo romact ban 2
agora 

iLoveBulgaria logo1 TiReshavash  116111 Baner  baner-op-ak 
peristera RI Logo live streeming YotubePeshtera

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН

ПЛАН

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВИ от Военно окръжие 

 VO

II-ра степен – Пазарджик 

   
       
       

 

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.СЪОБЩЕНИЕ - пръскане против комари и дезакаризация Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 26 Септември 2023г. 15:17ч.

   На 28.09.2023г. /четвъртък/, след 20:00ч., на територията на Община Пещера ще бъде извършена имагоцидна обработка/пръскане против комари/ и дезакаризация по всички улици, паркове, градинки и общински тревни площи. Карантинен срок на препарата 24 часа. При неблагоприятни атмосферни условия пръскането ще се извърши съответно на 29.07.2023г., уточняват от фирмата изпълнител.

 
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 21 Септември 2023г. 08:11ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ШЕСТДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 26. 09. 2023 г. / ВТОРНИК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
У В Е Д О М Л Е Н И Е Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 20 Септември 2023г. 13:23ч.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

   Община Пещера на основание чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда обявява за инвестиционното предложение на „СОЛАР БИЛД КОНСТРАКШЪН” ЕООД: Фотоволтаична централа с мощност 5 Mw и съхранение на електрическа енергия“ за поземлен имот с идентификатор 56277.3.1514 по КККР на гр. Пещера, местност „Дъбовик“.

 
ЗАПОВЕД - № 569 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 11 Септември 2023г. 09:06ч.

                                                                                                                      ПРЕПИС      

З А П О В Е Д

         № 569

             гр. Пещера 07.09.2023 г.

В изпълнение на Решения№576, 577, 578, 579 от 29.06.2023 г.на Общински съвет - Пещера, като съобразих разпоредбите на чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.55, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Пещера, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА,чл.86 и чл.87 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Пещера,

НАРЕЖДАМ :

         1.Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване, както следва:

           1.1. За учредяване на право на строеж за изграждане на Гараж №204 с площ 20.70 кв.м.в УПИ ІІ-жилищно строителство и търговия в кв.27 по ПУП на гр.Пещера (поземлен имот с идентификатор 56277.501.311) - свързано застрояване южно от гараж №203 идентификатор 56277.501.311.54, съгласно Схема за разполагане на гаражни клетки, при начална тръжна цена 1080.00 лв. без ДДС и депозит за участие 108.00 лв.

           1.2. За учредяване на право на строеж за изграждане на Гараж №205 с площ 20.70 кв.м.в УПИ ІІ-жилищно строителство и търговия в кв.27 по ПУП на гр.Пещера (поземлен имот с идентификатор 56277.501.311), съгласно Схема за разполагане на гаражни клетки, при начална тръжна цена 1080.00 лв. без ДДС и депозит за участие 108.00 лв.

           1.3. За учредяване на право на строеж за изграждане на Гараж №206 с площ 20.70 кв.м.в УПИ ІІ-жилищно строителство и търговия в кв.27 по ПУП на гр.Пещера (поземлен имот с идентификатор 56277.501.311), съгласно Схема за разполагане на гаражни клетки, при начална тръжна цена 1080.00 лв. без ДДС и депозит за участие 108.00 лв.

           1.4. За учредяване на право на строеж за изграждане на Гараж №207 с площ 20.70 кв.м.в УПИ ІІ-жилищно строителство и търговия в кв.27 по ПУП на гр.Пещера (поземлен имот с идентификатор 56277.501.311), съгласно Схема за разполагане на гаражни клетки, при начална тръжна цена 1080.00 лв. без ДДС и депозит за участие 108.00 лв.

Продължение...
 
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 05 Септември 2023г. 09:52ч.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.2 и ал.3, от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Пещера, Председателят на Общински съвет- Пещера свиква ПЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТО /ИЗВЪНРЕДНО/ заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 07.09.2023г. /ЧЕТВЪРТЪК/ от 14:00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на сборния бюджет на Община Пещера за 2023г., индикативен разчет на сметките за средства от Европейския съюз за 2023г. и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2023, 2024, 2025г.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

С уважение,

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет-Пещера

 
Еднодневно обучение - гр.Пещера 29/08/2023 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 28 Август 2023г. 08:39ч.

610 0060

На 29.08.2023 г. (вторник)от 17:00 ч., в залата на Общински съвет – Пещера, ще се проведе еднодневна информационна конференция.

Конференцията се провежда в изпълнение на Административен договор № РД50-102/29.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.610-0060 „Прилагане на подготвителни дейности от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. на територията на Община Пещера“, процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 24 Август 2023г. 13:52ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ПЕТДЕСЕТ И ОСМО редовно заседание на Общински съвет,  което ще се проведе на 31. 08. 2023 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за


ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
Съобщение - Общинска служба „Земеделие“ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 22 Август 2023г. 17:32ч.

Съобщение

Общинска служба „ ЗЕМЕДЕЛИЕ”

ПЕЩЕРА – офис Пещера

               Комисия по чл.37в ал.1 от ЗСПЗЗ

Ви СЪОБЩАВА

 

че заседание на комисията за разглеждане и изготвяне на предварителни регистри, регистри по чл. 72, ал.2 от ППЗСПЗЗ.

Баланс по масиви.Баланс по масиви и ползватели.

Карта на масивите.

Землище Дата Час Място за провеждане на заседанието
с.Капитан Димитриево 24/08/2023г 09:30

ОС ЗЕМЕДЕЛИЕ – ПЕЩЕРА

ОФИС - ПЕЩЕРА

с.Радилово 24/08/2023г 10:30

ОС ЗЕМЕДЕЛИЕ – ПЕЩЕРА

ОФИС - ПЕЩЕРА

гр. Пещера 27/08/2023г 11:00

ОС ЗЕМЕДЕЛИЕ – ПЕЩЕРА

ОФИС - ПЕЩЕРА

Всички ползватели, подали заявления за участие в   масиви за ползване за стопанската 2023 /2024 година, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се явят на заседанието на комисията

 
Еднодневно обучение - гр.Пещера 24/08/2023 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 22 Август 2023г. 07:56ч.

610 0060

На 24.08.2023 г. (четвъртък) от 16:30 ч. ще се проведe еднодневно обучение - в залата на Общински съвет – Пещера на тема "Популяризиране на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) и процеса на разработване на Стратегия за ВОМР".
Обучението е отворено за всички желаещи да присъстват.
Обучението се провежда в изпълнение на Административен договор № РД50-102/29.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.610-0060 „Прилагане на подготвителни дейности от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. на територията на Община Пещера“, процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 
Еднодневно обучение - гр.Пещера 22/08/2023 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 21 Август 2023г. 14:38ч.

610 0060

На 22.08.2023 г. (вторник)от 16:30 ч. ще се проведe еднодневно обучение - в залата на Общински съвет – Пещера на тема "Популяризиране на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) и процеса на разработване на Стратегия за ВОМР".

Обучението е отворено за всички желаещи да присъстват.

Обучението се провежда в изпълнение на Административен договор № РД50-102/29.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.610-0060 „Прилагане на подготвителни дейности от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. на територията на Община Пещера“, процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 
ЗАПОВЕД № 531 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 21 Август 2023г. 10:19ч.

ЗАПОВЕД


№ 531
гр. Пещера 17.08.2023 г.


В изпълнение на Решение №594/27.07.2023 г. на Общински съвет – Пещера и като съобразих разпоредбите на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.47 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Пещера, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.86, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Пещера,


НАРЕЖДАМ :


1.Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост:
1.1.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56277.503.867.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пещера, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителен директор на АГКК, застроена площ 90,70 кв.м., последно изменение на КККР, засягащо самостоятелния обект е със Заповед 18-13159-07.12.2022 г. на Началник на СГКК-Пазарджик. Самостоятелният обект се намира на етаж 3 в сграда с идентификатор 56277.503.867.1, предназначение: Жилищна сграда многофамилна. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.867. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта: 1, стар идентификатор: няма, адрес на поземления имот: гр.Пещера, ул. „Пирин“ №41, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, подобекта: няма, над обекта: 56277.503.867.1.4, актуван с АОС №1101/19.01.2023 г. Самостоятелният обект в сграда с идентификатор 56277.503.867.1.3 е изваден от групата на общинските жилища с Решение №452/22.11.2002 г. на Общински съвет - Пещера. Начална тръжна продажна цена 13 035.00 лв. без ДДС, върху която се начисляват съответните местни данъци и такси. Депозит за участие 1 303 лв.
1.2.Сграда с идентификатор 56277.503.867.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пещера, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителен директор на АГКК, застроена площ 16.00 кв.м., последно изменение на КККР, засягащо самостоятелния обект е от 02.05.2022 г. на Началник СГКК-Пазарджик, брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти: няма данни, предназначение: Гараж. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.867, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, адрес на сградата: гр.Пещера, ул. „Пирин“ №41, актуван с АОС №1101/19.01.2023 г. Начална тръжна продажна цена 3 200.00 лв. върху която се начислява ДДС и съответните местни данъци и такси. Депозит за участие 320 лв.
2. Дата, място и час на провеждане на търговете: 08.09.2023 г., стая № 5, I етаж на Общинска администрация гр.Пещера от 14:00 часа.

Продължение...
 
СЪОБЩЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 16 Август 2023г. 13:19ч.

На основание чл.4, ал.2, от Наредбата за ОВОС. Изменение на инвестиционно предложение (ИП) “Фотоволтаична електроцентрала 176 MW, повишаващи и батерии за съхранение на електрическа енергия“, разположена в землищата на с. Радилово, гр. Пещера и с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, с. Алеко Константиново и с. Главиница, общ. Пазарджик.

Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища, всеки работен ден от 8,30ч.-12,30ч. и от 13,30ч.-17,30ч. в стая №5, етаж 3 на Общинска администрация – Пещера.

16.08..2023г.

 
Съобщение - Общинска служба „Земеделие“ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 10 Август 2023г. 15:06ч.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска служба „Земеделие“ – Пещера

Офис Пещера

Комисия по чл.37в ал.1 от ЗСПЗЗ

Ви СЪОБЩАВА

че заседанието на комисията за разглеждане и изготвяне на предварителни ресурси по чл.72, ал,2 от ППЗСПЗЗ.

Баланс по масиви. Баланс по масиви и ползватели.

Карта на масивите.

Землище Дата Час Място за провеждане на заседанието
с.Капитан Димитриево 17/08/2023г 13:15

ОСЗЕМЕДЕЛИЕ – ПЕЩЕРА

ОФИС - ПЕЩЕРА

с.Радилово 17/08/2023г 16:00

ОСЗЕМЕДЕЛИЕ – ПЕЩЕРА

ОФИС - ПЕЩЕРА

гр. Пещера 17/08/2023г 16:30

ОСЗЕМЕДЕЛИЕ – ПЕЩЕРА

ОФИС - ПЕЩЕРА

Всички ползватели, подали заявления за участие в масива за ползване за стопанската 2023/2024 година, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се явят на заседанието на комисията.

 
ПОКАНА за публично обсъждане на проектобюджета на община Пещера за 2023 г. Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 08 Август 2023г. 15:34ч.

ПОКАНА

за публично обсъждане на проектобюджета на община Пещера за 2023 г.


  На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси,
  Кметът на Община Пещера Йордан Младенов кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства, представителите на спорта и цялата общественост на обществено обсъждано на проектобюджета на Община Пещера за 2023 г. Общественото обсъждане ще се проведена 17.08.2023 година (четвъртък) от 17 часа в       Заседателната зала на Общински съвет гр. Пещера.
  Дневен ред на обсъждането:
  Запознаване на присъстващите с основни показатели на проекта на бюджета на Община Пещера за 2023 година.
  Обсъждане на проекта на бюджета на Община Пещера за 2023 година.
  Предложения и становища ще се приемат на адрес: гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” № 17, Общински център за услуги или на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 
ОБЯВЛЕНИЕ-изработването на подробен устройствен план Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 07 Август 2023г. 11:30ч.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера на основание чл. 124б, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ обявява:

Със Заповед № ТУ-146 от 02.08.2023 г. на Областен Управител – Област Пазарджик се разрешава изработването на подробен устройствен план, а именно:

Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект на техническата инфраструктура „Нов присъединителен въздушен електропровод ВЛ/220 Кv“, за присъединяване на бъдеща електрическа повишаваща подстанция 110/220 Кv, находяща се в поземлен имот с идентификатор 61371.515.259 по КККР на с. Радилово към електроенергийната мрежа на страната в съществуваща п/ст 220 Кv „Алеко“, по Заповед № ТУ-146 от 02.08.2023 г. на Областен Управител – Област Пазарджик

и се одобрява техническо задание по реда на чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект подробен устройствен план:

-         Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект на техническата инфраструктура „Нов присъединителен въздушен електропровод ВЛ/220 Кv“, за присъединяване на бъдеща електрическа повишаваща подстанция 110/220 Кv, находяща се в поземлен имот с идентификатор 61371.515.259 по КККР на с. Радилово към електроенергийната мрежа на страната в съществуваща п/ст 220 Кv „Алеко“, по Заповед № ТУ-146 от 02.08.2023 г. на Областен Управител – Област Пазарджик.

На основание чл. 124б, ал. 4 Заповедите по реда на чл. 124а от ЗУТ не подлежат на оспорване.

Attachments:
Download this file (obqvlenie OUP.pdf)Обявление[ ]223 Kb
 
Обявление - Разрешение за строеж № 956/01.08.2023 г Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 07 Август 2023г. 10:12ч.

Писмо до кмета на община Пещера, с което уведомява, че във връзка с изпълнение на договор № 5290оп-103/28.02.2023 г., са изготвени и одобрени работни проекти за монтиране на сирени, за които е издадено Разрешение за строеж № 956/01.08.2023 г. съгласно чл. 145, ал. 1, т. 4 и др. от ЗУТ. В тази връзка изпраща копие на разрешението с цел обявяване на заинтересованите лица и моли след изтичане на законовоустановените срокове да бъдем уведомени за наличие или липса на възражения.

Attachments:
Download this file (956_2023_8_3_8_58_32_30275_n.pdf)Обявление[ ]1800 Kb
 
ОБЯВА - Общинска служба по земеделие гр.Пещера Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 03 Август 2023г. 13:57ч.

_

Attachments:
Download this file (Obyava_rotated_compressed.pdf)ОБЯВА[ ]140 Kb
 
Еднодневно обучение - гр.Пещера 27/07/2023 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 26 Юли 2023г. 11:46ч.

610 0060

На 27.07.2023 г. (четвъртък) от 10:30 ч. ще се проведe еднодневно обучение - в залата на Общински съвет – Пещера на тема"Популяризиране на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) и процеса на разработване на Стратегия за ВОМР".

Обучението е отворено за всички желаещи да присъстват.

Обучението се провежда в изпълнение на Административен договор № РД50-102/29.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект № BG06RDNP001-19.610-0060 „Прилагане на подготвителни дейности от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. на територията на Община Пещера“, процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 
СЪОБЩЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 24 Юли 2023г. 08:14ч.

   На 27.07.2023г. /четвъртък/, след 20:00ч., на територията на Община Пещера ще бъде извършена имагоцидна обработка/пръскане против комари/ и дезакаризация по всички улици, паркове, градинки и общински тревни площи. Карантинен срок на препарата 24 часа. При неблагоприятни атмосферни условия пръскането ще се извърши съответно на 28.07.2023г., уточняват от фирмата изпълнител.

 
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 18 Юли 2023г. 17:18ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ПЕТДЕСЕТ И СЕДМО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 27. 07. 2023 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069