Понеделник, 02 Авг 2021
Вие сте тук: Начало
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

    

 iLoveBulgaria logo1 ЛОГО DEFEND

 Защита на личните данни

Национална програма за Енергиина Ефективност на многофамилни жилищни сгради
logo RR bannercamcorder clipartcamcorder clipart red
peristera baner-op-ak opak-opr

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Избори за народни представители 11.07.2021 г. logo bg right ban 1 baner eu 

 

Програма за устойчиво енергийно развитие на Община Пещера 2019г.-2028г.

 

logo romact  logo bg right no back  logo bg right

ban 2

 ban european commission  logo bg right  

Запис на точка №13 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно строителството на нов завод (БИОВЕТ АД)

Запис на точка №14 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно отпадане на резерват „Купена“ от програмата на Юнеско „Човекът и биосферата“

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.


Уведомление Печат Е-поща
Сряда, 28 Юли 2021г. 17:10ч.

Уведомление за инвестиционно предложение Стайков 1 ЕООД

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Понеделник, 26 Юли 2021г. 08:43ч.

Във връзка с получения сигнал  за замърсяване на река Стара река със смазочни материали (мазут и нефт) над град Пещера, при съвместна проверка на експерти на  Басейнова дирекция „Източнобеломорснки район“,  РИОСВ – Пазарджик и Регионална лаборатория – Пазарджик и Регионална лаборатория – Пазарджик към ИАОС са взети проби от повърхностни води в три пункта: река Стара река, водохващане „Биовет“АД; река Стара река, ресторант Старата централа и Река Новомахаленска, водохващане „Ихтио 2008“ .
С оглед информираността на населението на община Пещера и с цел запознаване с резултатите от извършения анализ на компетентните институции, публикуваме копие на писмото до Кмета на Община Пещера с вх.№24-05-19/23.07.2021г. от Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

Attachments:
Download this file (Scan_20210723.pdf)Scan_20210723.pdf[ ]1812 Kb
Download this file (Scan_20210723 -1.pdf)Scan_20210723 -1.pdf[ ]1284 Kb
Продължение...
 
Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Петък, 23 Юли 2021г. 13:22ч.

     На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ДВАДЕСЕТ И ШЕСТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 29. 07. 2021 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
Заповед Печат Е-поща
Сряда, 21 Юли 2021г. 16:57ч.

№ 543

гр. Пещера 19.07.2021 г.

В изпълнение на Решение №265/24.06.2021 г. на Общински съвет – Пещера и като съобразих разпоредбите на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.47 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Пещера, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.86 и чл.87 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Пещера,

НАРЕЖДАМ :

           1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване  за продажба на имот – частна общинска собственост представляващ: Поземлен имот с идентификатор 56277.3.1298 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пещера одобрени със Заповед РД-18-62/15.12.2014 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 57427 кв.м., последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 12.05.2021 г., адрес на поземления имот: гр.Пещера, местност квартал „Луковица“, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: насип, насипище, категория на имота 9, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 017020. Граници на имота: 56277.3.1286, 06207.3.305, 06207.3.303, 56277.3.1781, 56277.3.1266, 56277.3.1778, 56277.3.1776, 56277.3.1777, 56277.3.1780, 56277.3.1779, актуван с АОС № 1031/31.05.2021 г., при начална тръжна продажна цена 34456 лв. без ДДС, депозит за участие 3446 лв.

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Сряда, 21 Юли 2021г. 08:35ч.

Плащания на членовете на СИК за парламентарните избори на 11 юли 2021 г.

Община Пещера уведомява, че плащанията на възнагражденията за произведените на 11 юли 2021г. парламентарни избори на СИК ще започне на 21.07.2021г. (сряда) от 10.00 часа на гише №1 в Центъра за административно обслужване на Община Пещера, гр.Пещера, ул.“Дойранска епопея“ №17 до 12.30 часа и от 14.00 часа до 17.30 часа.
Плащанията ще се извършват всеки работен ден от 10,00 часа  до 12.30 часа и от 14.00 часа до 17.30 часа.
Членовете на СИК е необходимо да представят удостоверение от РИК и лична карта.

 
Обявление Печат Е-поща
Вторник, 20 Юли 2021г. 14:03ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение на уличната регулация на поземлен имот с идентификатор 61371.501.595 по КККР на с.Радилово /УПИ Х-595 по ПУП на с.Радилово/, кв. 20 по имотни граници и изменение на регулационните линии на улица с о.т. 94-95-88 /поземлен имот с идентификатор 61371.501.2511/ и улица с о.т. 94-97-98 /поземлен имот с идентификатор 61371.501.2517/ по реализиран на място благоустроен тротоар по регулационния план на с.Радилово, общ.Пещера.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и Кметството на с.Радилово, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 
Обявление Печат Е-поща
Понеделник, 19 Юли 2021г. 16:50ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за: ЧИ на ПУП-ПРЗ за ЧИ на ПУП-ПРЗ за промяна на отреждането на УПИ  IV-3,1779, производствена и складова дейност в УПИ IV-3,1779, депо за опасни отпадъци към инсталация за производство на енергия от отпадъци и биомаса. Запазва се устройствена зона Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели: застрояване ≥ 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване

 
Обявление Печат Е-поща
Понеделник, 19 Юли 2021г. 16:49ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за: ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ VII-3.1821, ПСОВ на „Биовет“ АД /поземлен имот с идентификатор 56277.3.1821 по КККР на гр.Пещера/ и УПИ VIII-41 /поземлен имот с идентификатор 56277.3.1590 по КККР на гр.Пещера/ и образуване на нови урегулирани поземлени имоти: УПИ VII-3.1821, ПСОВ на „Биовет“ АД и УПИ VIII-3.1590, „Производствена и складова дейност“ в местност „Луковица” по КККР на гр.Пещера. Новообразуваните УПИ са с площ: проектен УПИ VII-3.1821, ПСОВ на „Биовет“ АД с площ от 98865 кв.м. и проектен УПИ VIII-3.1590, „Производствена и складова дейност“ с площ от 29132 кв.м. Отрежда се устройствена зона Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели: застрояване ≥ 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване

 
Обявление Печат Е-поща
Понеделник, 19 Юли 2021г. 16:48ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП- ПР за отреждане на улица през поземлен имот с идентификатор 56277.1.146 по КККР на гр.Пещера.
 Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 
Обявление Печат Е-поща
Сряда, 14 Юли 2021г. 16:31ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за промяна на отреждането на УПИ VIII-2919 /поземлен имот с идентификатор 56277.501.742 по КККР на гр.Пещера/ в VIII-2919, “За производствена, складова, търговска дейност и услуги“, кв. 30б по регулационния план на гр.Пещера с предвиждане за ниско свободно застрояване. Определя се устройствена зона „Пп” /предимно производствена/ ниско застрояване с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 
Обявление Печат Е-поща
Сряда, 14 Юли 2021г. 16:30ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение в квартал 174 засягащо УПИ ХVІІ-629, Жилищно строителство /поземлен имот с идентификатор 56277.504.712 по КККР на гр.Пещера/ и УПИ ХVІІІ-629, 630, Жилищно строителство, търговия и услуги /поземлен имот с идентификатор 56277.504.630 по КККР на гр.Пещера/, като се променя вътрешната регулационна линия между двата УПИ, като преминава по имотната граница между двата поземлени имота.
 Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 
Съобщение Печат Е-поща
Вторник, 13 Юли 2021г. 11:20ч.

Във връзка с получен сигнал  за замърсяване на река Стара река, над град Пещера при уширението на разклона за пещера „Снежанка“ и на основание чл.15, ал. 1, т.1 от ЗООС,  Община Пещера предупреждава населението за възможно замърсяване на водите на река Стара река и ограничаване на ползването им.
    С писмо 24-05-17/13.07.2021г. на Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, Община Пещера е информирана за необходимостта от извършване на анализ на качеството на питейните води от водоизточници,  разположени в терасата на река Стара река от страна на ВКС Пещера и РЗИ Пазарджик,  както и даването на  указания за тяхното ползване  от населението.
    След получаване на резултатите от проведените анализи, Община Пещера ще бъде информирана за установеното състояние на водите на река Стара река и незабавно ще информира населението.

 
Съобщение Печат Е-поща
Понеделник, 28 Юни 2021г. 15:18ч.

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП до информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в 14 /четиринадесет дневен срок/, считано от 28.06.2021г.  до 11.07.2021г. за инвестиционно предложение:
„Сграда за отглеждане на кокошки-носачки . два броя“ в имот с идентификатор 56277.3.1135, м. „Войника“ по КККР на град Пещера, община Пещера, област Пазарджик  с възложител ЕТ „АНГЕЛОВ – ИВАН АНГЕЛОВ“.
Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища , всеки работен ден в указания срок от 8,30ч.- 12,30ч. и от 13,30ч.-17,30ч. в стая №5, етаж 3 на Общинска администрация – Пещера.

 
Съобщение Печат Е-поща
Четвъртък, 24 Юни 2021г. 15:23ч.

На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП до информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в 14 /четиринадесет дневен срок/, считано от 24.06.2021г.  до 07.07.2021г. за инвестиционно предложение:
„Фотоволтаична централа с мощност до 4 MW и БКТБ, в ПИ с идентификатор 56277.3.1779, м. „Луковица“, по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик“ с възложител „Биовет“ АД.
Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища , всеки работен ден в указания срок от 8,30ч.- 12,30ч. и от 13,30ч.-17,30ч. в стая №5, етаж 3 на Общинска администрация – Пещера.

 
Обявление Печат Е-поща
Четвъртък, 24 Юни 2021г. 15:18ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 439/22.06.2021 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за отделяне на поземлен имот с идентификатор 56277.502.1111 по КККР на гр.Пещера и обособяване на два нови урегулирани поземлени имоти, а именно: УПИ ХV-1111, Търговия, услуги и жилищно строителство и УПИ IV-1045, 1044, 1043 за сметка на УПИ IV-3453, 1889, 1890, 1891  /поземлени имоти с идентификатори 56277.502.1111; 56277.502.1045; 56277.502.1044; 56277.502.1043 по КККР на гр.Пещера/, кв. 122А. За новообразувания УПИ ХV-1111, Търговия, услуги и жилищно строителство /поземлен имот с идентификатор 56277.502.1111/ се определя устройствена зона „Жм” /жилищна зона с малка височина и плътност/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 1,2,  минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
Обявление Печат Е-поща
Четвъртък, 24 Юни 2021г. 15:18ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 438/22.06.2021 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за отделяне на част от  поземлен имот с идентификатор 56277.3.1826 по КККР на гр.Пещера /УПИ ХХХ-За жилищно строителство, търговия и услуги/ в местност „Узун Драгасия“ за обособяване на уширение към съществуваща улица с о.т. 153е-153ж по КККР на гр.Пещера. Устройствената зона остава без промяна „Жс” /жилищно строителство/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 15 м., плътност на застрояване до 70 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2, минимална озеленена площ 30 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
Обявление Печат Е-поща
Четвъртък, 24 Юни 2021г. 15:17ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 441/22.06.2021 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за обединяване на УПИ II-3.1777, Производствена и складова дейност /поземлен имот 56277.3.1377 по КККР на гр.Пещера и УПИ III-3.1778, Производствена и складова дейност /поземлен имот 56277.3.1378 по КККР на гр.Пещера/ и обособяване на нов урегулиран поземлен имот: УПИ II-3.1854, Производствена и складова дейност /поземлен имот с идентификатор 56277.3.1854 по КККР на гр.Пещера/ в местност „Луковица” по КККР на гр.Пещера. Отрежда се устройствена зона Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели: застрояване ≥ 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
Обявление Печат Е-поща
Четвъртък, 24 Юни 2021г. 15:16ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 440/22.06.2021 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изместване на източната улично регулационна линия на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1306, Производствена и складова дейност на изток, така, че новата улична регулация да бъде на пет метра западно от бетонов път за ПСОВ на „Биовет“ АД с идентификатор 56277.3.1308, За складова база по КККР на гр.Пещера, собственост на „Биовет“ АД, м.“Луковица“. Запазва се устройствената зона Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели: застрояване ≥ 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
Обявление Печат Е-поща
Четвъртък, 24 Юни 2021г. 15:16ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 442/22.06.2021 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение на уличната регулация на УПИ I-2466, 2684, 2717, 2718, 2719, кв. 171 по ПУП на гр.Пещера по реализирани имотни граници с поземлен имот с идентификатор 56277.503.9698 /улица с о.т. 752-753/ и поземлен имот с идентификатор 56277.503.9694 /улица с о.т. 753-754-755-756/ по имотната граница с имот с пл. № 2685, участващ в УПИ II-2685, 2686, 2715, 2716 по ПУП на гр.Пещера.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
Съобщение Печат Е-поща
Четвъртък, 24 Юни 2021г. 11:23ч.

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 24.06.2021 г.

Публикувано на :     24 юни    2021г., четвъртък

Валидно до:17,30ч., 08 юли   2021г., четвъртък

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни приходи” при Община Пещера, на адрес

гр. Пещера, ул.” Дойранска епопея” № 17, ет.1, стая № 8-9 от 8,30 ч. до 17,30 ч., за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации или на покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

Име на задълженото лице Адрес Вид на задължението Вид на документа
1. Пиг Лимитед ООД

гр.Пловдив

ул.“Розова долина“ №3

Данък гради

ТБО

АУЗД №007-1/

05.03.2020г.

ОРГАН ПО

                                             ПРИХОДИТЕ       ………………………

                                                                               Гл.експерт “МП”

                                                                               /Ст.Семерджиев/

Дата на поставяне: 24.06.2021г.

Дата на сваляне :   08.07.2021г.

Attachments:
Download this file (Съобщение.pdf)Съобщение.pdf[ ]963 Kb
Продължение...
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069