Понеделник, 15 Окт 2018
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

 iLoveBulgaria logo1 ЛОГО DEFEND

 Защита на личните данни

Национална програма за Енергиина Ефективност на многофамилни жилищни сгради
logo RRcamcorder clipartcamcorder clipart red
peristera baner-op-ak opak-opr

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Запис на точка №13 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно строителството на нов завод (БИОВЕТ АД)

Запис на точка №14 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно отпадане на резерват „Купена“ от програмата на Юнеско „Човекът и биосферата“

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.


Обявление Печат Е-поща
Понеделник, 15 Октомври 2018г. 16:49ч.

На 22.11.2018 г. от 17.00 часа в залата на Общински съвет - гр. Пещера , на адрес : гр. Пещера, ул. „ Дойранска епопея “ № 17 ще се проведе ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ  на Общ Устройствен План на община Пещера и Екологична оценка към Общия Устройствен План на община Пещера.

 
Обявление Печат Е-поща
Понеделник, 15 Октомври 2018г. 16:40ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение регулацията на УПИ І-Квартален клуб и магазин, кв. 58 по плана на с.Радилово и разделяне на УПИ І-Квартален клуб и магазин на два самостоятелни УПИ І-Търговия, услуги и производствена дейност и УПИ ХІV-ТП, кв. 58 по ПУП на с. Радилово. Проектните площи на новообразуваните УПИ са: УПИ І-Търговия, услуги и производствена дейност, с площ от 356 кв.м., а УПИ ХІV-ТП с площ от 36 кв.м.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и К    метството на с.Радилово, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 
Съобщение Печат Е-поща
Петък, 12 Октомври 2018г. 16:02ч.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ
по Екологична оценка на Общ устройствен план на община Пещера (ОУП на община Пещера) с всички приложения към нея, изготвени съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ, бр. 57/2004 г., посл. изм. ДВ, бр. 3/2018 г.)

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Петък, 12 Октомври 2018г. 11:55ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение на регулацията на УПИ VІ-12218, “Производство на обувки” и обособяване на три броя урегулирани поземлени имоти: УПИ ХХVІІ-производствена и складова база; УПИ ХХVІІІ-работилница за производство на обувки, УПИ ХХІХ-административна сграда и офиси.

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Петък, 12 Октомври 2018г. 11:22ч.

Във връзка с подадени заявления от граждани на град Пещера, за дърва за огрев съгласно чл.71, ал.1, т.4 и ал.2, т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост, Ви информираме:

Attachments:
Download this file (DOC_011.PDF)Дърва за огрев[ ]534 Kb
Продължение...
 
Екологична оценка Печат Е-поща
Петък, 12 Октомври 2018г. 08:25ч.

Екологична оценка към ОУП на Община Пещера

Продължение...
 
ОУП на Община Пещера Печат Е-поща
Петък, 12 Октомври 2018г. 08:23ч.

ОУП на Община Пещера

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Сряда, 10 Октомври 2018г. 11:52ч.

Разпределяне на масивите за ползване на земеделски земи за стопанската 2018-2019г.

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Сряда, 10 Октомври 2018г. 11:29ч.

На основание чл.6, ал.10, т.1 и т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,
ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП в 14-дневен срок, считано от 09.10.2018г. до информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за Инвестиционно предложение на „Изграждане на три гранулиращи инсталации и разпрашителна сушилня в имот с идентификатор 56277.3.1311, две инсталации за смесване в имот 56277.3.1310, м. „Луковица“, в землището на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, внесено с вх. №ПД-01-2145-(5)/27.09.2018г.
Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища, всеки работен ден в указания срок от 8.30ч. -12.30ч. и от 13.30ч. – 17.30ч. в стая №5, ет.ІІІ на Общинска администрация – Пещера.

 
Обявление Печат Е-поща
Вторник, 09 Октомври 2018г. 16:23ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод до поземлен имот с идентификатор 56277.4.35 по КККР на гр.Пещера в местност „Баташки път”, с трасе на електропровода, който започва от съществуващ ЖР стълб, извод СН „Острец“, подстанция „Пещера“, пресича поземлен имот с идентификатор 56277.4.572 горска територия с начин на трайно ползване друг вид дървопроизводителна гора по КККР на гр.Пещера, преминава през поземлен имот с идентификатор 56277.4.571 горска територия с начин на трайно ползване друг вид дървопроизводителна гора по КККР на гр.Пещера, поземлен имот с идентификатор 56277.4.57 местен път, частна общинска собственост по КККР на гр.Пещера, и достига до поземлен имот с идентификатор 56277.4.35 по КККР на гр.Пещера в местност „Баташки път“ - собственост на заявителя.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 30 /тридесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216