Петък, 26 Фев 2021
Вие сте тук: Начало
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

    

 iLoveBulgaria logo1 ЛОГО DEFEND

 Защита на личните данни

Национална програма за Енергиина Ефективност на многофамилни жилищни сгради
logo RR bannercamcorder clipartcamcorder clipart red
peristera baner-op-ak opak-opr

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Парламентарни избори – 2021г. logo bg right ban 1 baner eu 

 

Програма за устойчиво енергийно развитие на Община Пещера 2019г.-2028г.

 

logo romact  logo bg right no back  logo bg right

ban 2

     

Запис на точка №13 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно строителството на нов завод (БИОВЕТ АД)

Запис на точка №14 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно отпадане на резерват „Купена“ от програмата на Юнеско „Човекът и биосферата“

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.


Заповед Печат Е-поща
Четвъртък, 25 Февруари 2021г. 17:19ч.

№  114
гр.Пещера   24.02.2021 година

            На основание чл.44, ал.1, т.1, т.4 и ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.7 ал.1 от НАРЕДБА за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община-Пещера и във връзка с провеждане на обществено мероприятие по повод тържествено откриване на паметна плоча на фасада на дом на ул.“Д-р Петър Цикалов“ с административен номер 42 (четиридесет и две) в гр.Пещера, в който е живял Красимир Узунов,

НАРЕЖДАМ :

            1. Да се преустанови движението и забрани паркирането на пътни превозни средства по улица „Д-р Петър Цикалов“ в отсечката от кръстовището - площад „Борис Пиринчиев“ до кръстовището на ул.“Д-р Петър Цикалов“ и ул.“Пенчо Славейков“, в гр.Пещера, на 26 февруари 2021 година за интервала време от 10.30 часа до приключване мероприятието (около 12.00 часа).     
            
           2.  Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Пещера.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Гълъбина Карамитрева – заместник кмет на Община Пещера.

Екземпляр  от заповедта да се връчи на началник РУ Пещера за сведение и изпълнение.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ     (П)
Кмет на Община Пещера

 
Заповед Печат Е-поща
Петък, 19 Февруари 2021г. 13:45ч.

№ 99
гр. Пещера 17.02.2021 г.

В изпълнение на Решение 195/28.01.2021 г. на Общински съвет – Пещера като съобразих разпоредбите на чл.86 и чл.87 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на Общински съвет –Пещера, на основание  чл.44, ал.1, т.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА
 
НАРЕЖДАМ :
            
1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване  за продажба на транспортно средство – специална машина, собственост на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ гр.Пещера:

Продължение...
 
Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Четвъртък, 18 Февруари 2021г. 17:22ч.

      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ДВАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 25. 02. 2021 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Вторник, 16 Февруари 2021г. 16:47ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 89/15.02.2021 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за промяна на отреждането на УПИ ХХІ /поземлен имот с идентификатор 36124.684.28 по КККР на с.Капитан Димитриево, общ.Пещера/ в УПИ ХХІ-28, „За дестилерия и производство на екстрати”, Стопански двор на с.Капитан Димитриево, общ.Пещера с предвиждане за допълващо свободно застрояване. Определя се устройствена зона Пп /предимно производствена/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10,00 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера  пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
Обявление Печат Е-поща
Вторник, 16 Февруари 2021г. 16:46ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 90/15.02.2021 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за разделяне на УПИ ІІ-327 на два самостоятелни урегулирани поземлени имоти: новообразуван урегулиран поземлен имот УПИ ІІ-327, с площ от 260 кв.м. и новообразуван урегулиран поземлен имот УПИ ХІ-327, с площ от 260 кв.м. Определя се зона „Жм” /жилищно строителство с малка височина/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 1,2, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера и Кметство Радилово пред Административен съд гр.Пазарджик

 
Обявление Печат Е-поща
Вторник, 16 Февруари 2021г. 16:44ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 91/15.02.2021 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за разделяне на УПИ V-344 /поземлен имот с идентификатор 61371.501.344/, кв. 39 по плана на с.Радилово и образуване на два самостоятелни УПИ V-2645 /поземлен имот с идентификатор 61371.501.2645/ и УПИ ХIV-2646 /поземлен имот с идентификатор 61371.501.2646/ по реализирана имотна граница. Новообразуван поземлен имот с идентификатор 61371.501.2645 /УПИ V-2645/ е с площ от 400 кв.м., новообразуван поземлен имот с идентификатор 61371.501.2646 /ХIV-2646/ е с площ от 410 кв.м.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера и Кметство Радилово пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
Заповед Печат Е-поща
Вторник, 16 Февруари 2021г. 16:30ч.

Заповед №85 от 09.02.2021г. на кмета на Община Пещера за забрана на пашата на селскостопански животни на определени места

Attachments:
Download this file (Заповед паша.pdf)Заповед[ ]7292 Kb
Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Понеделник, 15 Февруари 2021г. 16:36ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 86/11.02.2021 г. на Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за обединяване на поземлен имот с идентификатор 56277.3.215 по КККР на гр. Пещера /УПИ ХХІV-215, Производство на обувки/ и поземлен имот с идентификатор 56277.3.216 по КККР на гр. Пещера /УПИ ХХIII-216, Складова база и производство на обувки/ в УПИ ХХIII-3.215, 216,  Складова база и производство на обувки, м.“Узун Драгасия“, гр.Пещера. Предвижда се ниско застрояване и устройствена зона - Пп /Предимно производствена/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ до 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
Съобщение Печат Е-поща
Петък, 12 Февруари 2021г. 14:19ч.

Списък с оценените и класирани кандидати след провеждане на събеседване за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Четвъртък, 11 Февруари 2021г. 11:45ч.

Списък на кандидати допуснати  и недопуснати до събеседване за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Вторник, 09 Февруари 2021г. 17:11ч.

Във връзка с влошена епизоотична обстановка в страната по отношение на болестта високопатогенна инфлуенца по птиците в ОА- Пещера се проведе заседание на Общинска епизоотична комисия.
С цел предпазване, ограничаване и недопускане разпространението на болестта на територията на община Пещера, собствениците на птицевъдни обекти, в това число и обекти от т.нар. тип „Заден двор", са задължени да спазват следните мерки:
-да не допускат излизането на птиците, извън дворовете на обектите с цел ограничаване на възможността за контакт между домашните и дивите птици;
-да съхраняват фуража в закрити помещения;
-да създадат необходимите условия за  отглеждане на домашни птици отделно от останалите животни;
-птиците да се поят само с питейна /чешмяна/ вода;
-при отклонение в здравословното състояние или повишена смъртност на отглежданите птици, незабавно да се уведоми ветеринарен лекар или Кмета на Община Пещера;
-забранява се провеждането на пазари и изложби на птици на територията на общината;
-забранява се изхвърлянето на трупове на умрели птици на депа/сметища за отпадъци.
-да не се изхранват домашни животни с отпадъчни продукти.
-частните стопани да декларират оглежданите птици по вид и брой в съответното кметство.
-при констатиране на заболели птици с клинични признаци на заболяването, да се забранят влизане и излизане на хора и животни от района на стопанството и сигнализират официалният ветеринарен лекар.

Продължение...
 
Заповед Печат Е-поща
Понеделник, 08 Февруари 2021г. 17:07ч.

Съгласно чл.16д, ал.6 и ал.7 Наредбата №2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Областният Управител на Област Пазарджик издаде Заповед № ТУ-1/08.02.2021г., с която разрешава, за срок от дванадесет месеца, превозите по маршрутните разписания на автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортна схема от квотата на Община Пещера, да бъдат пряко възложени от Кмета на Община Пещера, до финализиране на процедурата за възлагане на превозите.

Attachments:
Download this file (ЗАПОВЕД.doc)ЗАПОВЕД.doc[ ]134 Kb
Продължение...
 
Покана Печат Е-поща
Сряда, 03 Февруари 2021г. 10:00ч.

за публично обсъждане на проектобюджета на община Пещера за 2021 г.
На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси,
Кметът на Община Пещера Йордан Младенов кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства, представителите на спорта и цялата общественост на обществено обсъждано на проектобюджета на Община Пещера за 2021 г. Общественото обсъждане ще се проведе на 11.02.2021 година (четвъртък) от 17 часа в Заседателната зала на Общински съвет гр. Пещера при спазване на противоепидемичните изисквания.
Дневен ред на обсъждането:
Запознаване на присъстващите с основни показатели на проекта на бюджета на Община Пещера за 2021 година.
Обсъждане на проекта на бюджета на Община Пещера за 2021 година.
Предложения  и становища ще се приемат на адрес: гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” № 17, Общински център за услуги или на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

Проектобюджета на Община Пещера за 2021 г  ще да бъде публикуван на интернет-страницата на общината – www. peshtera.bg.

Attachments:
Download this file (Проект бюджет 2021.zip)Проект бюджет 2021.zip[ ]798 Kb
Продължение...
 
Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Петък, 22 Януари 2021г. 11:22ч.

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ДЕВЕТНАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 28. 01. 2021 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Петък, 15 Януари 2021г. 16:45ч.

От 18.01.2021г. в Центъра за административно обслужване на Община Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17 започва приема на заявления за включване в списъците за закупуване на 4 (четири) куб. м. дърва за огрев от ДГС гр. Пещера. Жителите на кметства с.Радилово и с.Капитан Димитриево ще заявяват желание за включване в списъците в кметствата на населените места.
Съгласно разпоредбите на чл.79, ал.9 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,  приета с Постановление № 316 на Министерския съвет от 2011 г., не повече от един член на домакинство може да бъде включен в списък за закупуване на дърва за огрев.

 
Обявление Печат Е-поща
Петък, 15 Януари 2021г. 16:42ч.

Община Пещера стартира процедура за набиране на кандидат-потребители,стартира проект „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в Община Пещера“

Attachments:
Download this file (Обявление.doc)Обявление.doc[ ]34 Kb
Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Сряда, 13 Януари 2021г. 16:21ч.

Със Заповед №РД 012468/30.12.2020 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане е дадено предварително одобрение за създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“ в община Пещера с капацитет  42 потребители.
Община Пещера стартира процедура за набиране на потребители, които ще ползват социалната услуга.

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Сряда, 13 Януари 2021г. 16:18ч.

Със Заповед №РД 012468/30.12.2020 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане е дадено предварително одобрение за създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“ в община Пещера с капацитет  42 потребители.
Община Пещера стартира процедура за набиране на социални асистенти, които ще предоставят социалната услуга „Асистентска подкрепа“.

Продължение...
 
Обявление Печат Е-поща
Понеделник, 11 Януари 2021г. 15:34ч.

ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ  НА ПРАВИЛА ЗА СУБСИДИРАНЕ НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО НЕРЕНТАБИЛНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ДО НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОТ ОБЛАСТНА ТРАНСПОРТНА СХЕМА ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА И МЕХАНИЗЪМ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА СУБСИДИИ ЗА МЕЖДУСЕЛИЩНИ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ОТ ОБЛАСТНА ТРАНСПОРТНА СХЕМА ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Продължение...
 
Заповед Печат Е-поща
Четвъртък, 07 Януари 2021г. 16:36ч.

Заповед № РД- 04-916/22.12.2020г. на ОДЗ "Земеделие" - Пазарджик за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землищата на Община Пещера, за календарната 2021г.

Продължение...
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069