Събота, 16 Фев 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

    

 iLoveBulgaria logo1 ЛОГО DEFEND

 Защита на личните данни

Национална програма за Енергиина Ефективност на многофамилни жилищни сгради
logo RR bannercamcorder clipartcamcorder clipart red
peristera baner-op-ak opak-opr

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

  logo bg right ban 1 baner eu 

Запис на точка №13 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно строителството на нов завод (БИОВЕТ АД)

Запис на точка №14 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно отпадане на резерват „Купена“ от програмата на Юнеско „Човекът и биосферата“

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.


Обявление Печат Е-поща
Петък, 15 Февруари 2019г. 15:25ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 70/15.02.2019 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПЗ за допълващо свързано застрояване в поземлен имот с идентификатор 56277.502.919 по КККР на гр.Пещера /УПИ І-1764/, кв. 107, тъй като предлаганото допълващо застрояване е разположено на дворищно регулационни линии с поземлен имот с идентификатор 56277.502.920 по КККР на гр.Пещера /УПИ ІІ-1765, 1766/; поземлен имот с идентификатор 56277.502.925 по КККР на гр.Пещера /УПИ ІV-Паметник на културата/ и поземлен имот с идентификатор 56277.502.932 по КККР на гр.Пещера /УПИ ХІ-1777/. В същите урегулирани поземлени имота с предложения план се предлага и там изграждане на допълващо застрояване. Устройствената зона е Жм, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 3.60 м, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.

 
Заповед Печат Е-поща
Петък, 15 Февруари 2019г. 12:49ч.

Заповед N64 от 12.02.2019г. от Кмета на Община Пещера, относно забрана за паша на селскостопански животни на територията на Държавно горско стопанство.

 

Продължение...
 
Справка Печат Е-поща
Четвъртък, 14 Февруари 2019г. 10:29ч.


По чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове


    Във връзка с чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите, на 11.01.2019 г. на интернет страницата на Община Пещера е публикуван Проект за допълнение на  Приложение №1 към Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Паркинги и пазари“, приет с Решение №520/30.04.2010 г. на Общински съвет – Пещера.
    В законоустановения 30-дневен срок по чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища относно изготвения Проект за допълнение на  Приложение №1 към Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Паркинги и пазари“ в деловодството на Община Пещера, както и на е-mail: mayor@peshtera. bg

Дата: 14.02.2019 г.

 
Обявление Печат Е-поща
Вторник, 12 Февруари 2019г. 17:40ч.

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за обособяване на два броя самостоятелни урегулирани поземлени имоти за сметка на УПИ ХХХІ-214, „Обувно производство“, а именно: УПИ ХХХV-690, „Търговия и обществено хранене” и УПИ ХХХVІ-690, „Обувно производство“. Определя се зона „Пп” /предимно производствена/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване от 3 до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 1,2, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.

 
Съобщение Печат Е-поща
Вторник, 12 Февруари 2019г. 16:10ч.

Разрешително за водовземане на подземни води "ВЕЦ ПЕЩЕРА".

Attachments:
Download this file (Разрешително.pdf)Разрешително.pdf[ ]855 Kb
Продължение...
 
Съобщение Печат Е-поща
Вторник, 12 Февруари 2019г. 16:08ч.

Списък на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване през стопанската 2019-2020г. в землищата на гр.Пещера, с.Радилово и с.Капитан Димитриево.

Продължение...
 
ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПЕЩЕРА Печат Е-поща
Понеделник, 04 Февруари 2019г. 17:45ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА във връзка с чл.45, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера за мандат 2015г.-2019г. Председателят на Общински съвет свиква общинските съветници на ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМО /извънредно/ заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 05.02.2019г. /ВТОРНИК/ от 17:15 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПЕЩЕРА Печат Е-поща
Четвъртък, 24 Януари 2019г. 10:55ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 31. 01. 2019 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект за


ДНЕВЕН РЕД :

Продължение...
 
Обява Печат Е-поща
Четвъртък, 24 Януари 2019г. 10:06ч.

Съгласно Заповед №32/23.01.2019 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВЯВА
            
 1.Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:
 1.1.Урегулиран поземлен имот УПИ І-Ресторант, поща и магазин, кв. 26 по Регулационния план на с. Капитан Димитриево ведно с построените в него сгради, съгласно АОС №42/23.11.2011 г., който се състои от два поземлени имота, а именно:

Продължение...
 
Обява Печат Е-поща
Четвъртък, 24 Януари 2019г. 10:02ч.

Съгласно Заповед №31/23.01.2019 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВЯВА

1.Повеждането на публично оповестени конкурси за отдаване под наем на терени – публична общинска собственост  № 1,2,3, и 4, съгласно одобрените от Гл. архитект на Община Пещера схеми по чл.56, ал.2 от ЗУТ за разполагане на преместваеми обекти (павилиони) в гр.Пещера, както следва:

Продължение...
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216